Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

50 Sena mill-Konsagrazzjoni tat-Tempju iddedikat lil Kristu Re

Din is-sena fil-Parrocca ta’ Kristu Re qed infakkru l-50 sena minn meta it-Tempju gie ikkonsagrata lil Alla.

Il-Poplu Pawlist kien ilu jixtieq li jibni knisja akbar minhabba li l-Knisja iddedikata lil Santa Ubalderska kienet saret zghira., Knisja ta’ l-Ordni ta` San Gwann , li taf il-bidu taghha mis-sena 1630 bl-ewwel gebla taghha imqedha mill-Granmastru Ant. De Paule stess. Fis-sena 1900 tkabbret u setghet tesa’ 180 ruh. Kien it-12 ta’ Lulju 1910 meta l-Isqof ta’ dak iz-zmien Pietru Pace ghamel lil Casal Paola bhala Parrocca idedikata taht it-Titular tal-Qalb ta’ Gesu`.

Il-Knisja ta` Sant Ubaldeska sa l-1900

Il-Knisja ta' Sant Ubaldeska kif inhi illum

Il-Knisja ta' Rahal Gdid ghadha qed tinbenaIl-Popolazzjoni ta’ din il-lokalita bdiet tizdied minn sena ghal ohra, specjalment nies li gew mill-Kottonera biex jisetiljaw fil-belt gdida . Kien il-Kappillan Dun Nerik Bonnici li wera x-xewqa li tinbena Knisja gdida, kbira fid-19 ta’ Ottubru 1919. Ghal bidu l-Knisja kienet ser tkun minflok dik ta’ Santa Ubaldeska , li kienet tkun telfa kbira u hasra li kieku sar hekk , izda l-Perit Guze Damato offra l-art tieghu biex il-Knisja l-Gdida tkun hemmhekk.

Fl-1 ta’ April 1923 sar it-tqeghid ta’ salib ta’ l-injam fl-ghalqa imsejha `tal-borg` fejn kella tinbena l-Knisja l-gdida , l-akbar Knisja ta’ Malta. Fl-24 ta’ Frar 1924 id-Delegat tal-Isqof, Mons Angelo Portelli O.P. qieghed u bierek l-ewwel gebla tal-Knisja Parrokjali l-gdida.

Kien il-15 ta’ Lulju 1928 meta giet iccelebrata l-ewwel quddiesa fil-Knisja l-gdida ghalkemm kienet ghadha minghajr saqaf.

Fis-sena 1945 l-Awtoritajiet Ekklezjastici laqghu t-talba li minn Qalb ta’ Gesu’ bhala Titular tkun iddedikata lil Kristu Re.

Kien it-13 ta’ Dicembru 1959 meta tlesta l-bini tal-Knisja l-gdida u tpogga s-salib tal-irham fuq il-Koppla u fit-3 ta’ Gunju 1967 , l-Arcisqof ta’ Malta Mons. Mikiel Gonzi ikkonsagra l-Knisja, fejn din is-sena qed infakkru l-50 Anniversarju minn din l-Okkazjoni kbira.

Il-Knisja Parrokjali waqt li qedha tinbena

Il-Bini tal-Knisja hija mibnija bil-hila u l- hegga tal-poplu li bena ghal imhabba t’Alla ….. izda jigi offrut lil Alla biex jinghata qima.

Il-Parrocca taghna qed infakkru il-hamsin sena minn dan l-avveniment important. Dak iz-zmien il-Koncilju Vatikan II kien ghadu ma sehx allura il-Liturgija tac-Cerimonja tal-Konsagrazzjoni kienet differenti milli dik li issir fi zmienna …… kien aktar solenni.

Kif issir din il-Konsagrazzjoni ?


L-ewwel ma jsir huwa t-tberik tal-hitan tal-Knisja lit kun ser tigi ikkonsagrata u l-artal maggur fil-bidu tal-Quddiesa. Wara li jsir it-tberik, ikun hemm id-dlik biz-zejt tal-Konsagrazzjoni tal-hitan tal-Knisja immarkati bi 12-il salib u d-dlik ta’ l-artal kif ukoll talba tad-Dedikazzjoni tal-Knisja . It-tnax il-salib jissimbolizza lil Appostli li Kristu fuqhom bena l-Knisja tieghu, filwaqt li l-artal jissimbolizza lil Kristu li huwa fin-nofs tal-Knisja tieghu. Wara li issir id-dilka ta’ l-artal u s-slaleb flimkien ma talba tad-dedikazzjoni, jitpogga l-incens fuq l-artal u jinharaq bhala qima lil Alla u wara l-artal jigi incensat flimkien mat-tnax il-salib li jkun ghadu kemm gew midlukin ftit qabel. Wara din ic-cerimonja, l-artal jintmessah miz-zejt tal-Konsagrazzjoni u jintrama ghall-quddiesa. Hawnhekk imbghad l-Isqof jaghti xemgha lid-Djaknu u jixghel ix-xemghat ta’ fuq l-artal u dawk quddiem is-slaleb tal-Konsagrazzjoni ghall-ewwel darba u titkompla l-ewwel quddiesa wara l-Konsagrazzjoni tal-Knisja.Hekk gara hamsin sena ilu ….. dan li qed infakkru din is-sena. Kien nhar it-3 ta’ Gunju tal-1967 fi zmien il-Kappillan Dun Adolf Agius, dakinhar it-tempju maestuz f`nofs il-pjazza principali ta’ Rahal Gdid gie iddedikat lil Alla u inbidel f`post qaddis, Dar t`Alla. Ghal din l-okkazjoni storika ingabru gemgha kbira ta’ nies flimkien mal-Kappillan ta’ qabel, Mons Frangisk Xuereb u l-kleru, honqu l-knisja biev jassistu ghall-funzjoni li fiha l-Arcisqof Mikiel Gonzi ikkonsagra t-Tempju.

Ic-Cerimonja bdiet billi mal-wasla ta’ l-Arcisqof flimkien mac-cerimonjier tieghu Dun Karm Bonavia u minn Mons Emmanuel Brincat , qara t-talba u kief ghedna qabel beda t-tberik tal-hitan tal-Knisja minn barra u wara dahal gewwa u tkompla t-tberik tal-Knisja minn gewwa. Wara t-tberik tal-Knisja issa kien imiss it-tberik ta’ l-artal maggur. Ic-Cerimonja sraet fuq l-artal maggur ta’ l-irham , l-istess wiehed li ghadna ingawdu sallum stess. Kien l-ewwel artal f`Malta addattat ghat-tibdil kif jitlob il-Koncilju Vatikan II. Ghall-ewwel darba ukoll f`dak il-jum specjali, ir-rit tad-Dedikazzjoni tal-Knisja u ta’ l-artal sar bil-Malti , minhabba li qabel dik il-gurnata t-talb kien issir kollu bil-Latin.

L-artal maggur huwa mahdum fl-Italja mid-Ditta Circott fuq disinn ta’ Carmelo Cilia (1908-1988) bl-ghajnuna ta’ diversi Benefatturi li isimhom imnizzel f`tubu tal-metall go l-artal stess.

Irhama Kommemorattiva


Bhala tifkira ta’ din il-grajja important u storika ghal-Parrocca taghna , insibu tnax il-salib tal-bronz, erbgha mal-pilastri magguri li jzommu l-Knisja u tmienja ohra mal-Kolonni tal-Korsija, kif ghedna qabel, ifakkruna fit-tnax l-appostlu li fuqhom Kristu bena l-Knisja tieghu.

Tifkira ohra hija l-irhama Kommemorattiva li tghid hekk :

“Dan it-Tempju ddedikat lil Kristu Re xhieda ta’ fidi generuza tan-nies ta’ C. Paula monument haj tal-Kapp. Mons Francesco Xuereb, gie ikkonsagrat flimkien mal-artal maggur mill-Ecc tieghu Michele Gonzi D.D., Arcisqof Met ta’ Malta fi zmien il-Kapp. Dun Adolf Agius 3.6.67

Tifkira tal-Gublew tal-Fidda : 25 Sena wara


Hamsa u ghoxrin sena wara , ezatt fis-6 ta’ Gunju tal-1992 kienet saret tifkira tal-gublew tal-fidda minn din il-Konsagrazzjoni. F`din l-Okkazjoni, l-Arcisqof Mons. Guzeppi Mercieca mexxa Konncelebrazjoni flimkien mas-sacerdoti li hadmu jew kienu jghixu f`Rahal Gdid. Qabel l-Quddiesa, Dr. John Cachia MD li kien President tal-Kunsill Parrokjali ghamel diskors ta’ merhba.

Illum : 50 Sena wara : Il-Gublew tad-Deheb

Ghal programm shih ta' attivitajiet biex jigi imfakkar dan l-avveniment, ara l-programm shih fil-Homepage tas-site

"Mibni mill-Ordni"