Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Attivitajiet Specjali matul 2014

  • * Festa Kristu Re
  • * Il-Gallarijiet fil-Knisja Parrokjali
  • * L-Ahhar Quddiesa tal-Kan. Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan
  • * Festa Laring f'Casal Paola
  • * Id-Djakonat fil-Parrocca ta` Kristu Re (meta sar Djaknu Chris Ellul)
  • * Translazzjoni tar-relikwa fil-Festa Liturgika ta' Kristu Re
  • * Pussess tal-kappillan Dun Marc Andre Camilleri.
  • * Tberik ta' l-annimali fil-Festa Liturgika ta' Kristu Re
  • * Il-Funrun tal-President li bdiet minn Rahal Gdid
  • * Milied f`Rahal Gdid

__________________________________________________________

Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Il-Gallarijiet fil-Knisja Parrokjali

L-Ahhar Quddiesa tal-Kan. Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re

Nhar il-Gimgha 10 ta' Ottubru 2014 saret l-ahhar Quddiesa fi tmien il-Parrokat ta' Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re. Kienet Quddiesa bis-sehem ta' hafna mill-ghaqdiet tal-Parrocca. 

Festa tal-Laring f`Casal Paola

Fost id-dokumentazzjoni dwar l-istorja ta' Casal Paola insibu li mit-twaqqif ta' Casal Paola mill-Gran Mastru Fra Antione De Paule hu ghamel ammont kbir ta' sigar tal-laring li thawlu , sahansitra uhud minn missirijietna kellhom l-ghixien taghhom peress li laring kien jigi wkoll esportat bil-bahar. Il-Laring kien sinonimu mal-lokalita' taghna fi zmien it-twaqqif tieghu.

Konferenza Stampa dwar l-attivita

"Festa tal-Laring f`Casal Paola"

Il-Gimgha 31 ta' Ottubru saret Konferenza stampa dwar l-ewwel edizzjoni ta' "Festa Laring f`Casal Paola".

Prezenti ghaliha kien hemm l-Organizzaturi tal-Festa ..... il-Kunsill Lokali Paola , is-Sindku il-Perit Roderick Spiteri u l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola.

Inawgura din il-Konferenza is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo.

Il-Konferenza Stampa saret fil-Gnien Pawlu Boffa ...... fil-post fejn nhar il-Hadd ser issir din l-attivita'.

Id-Djakonat fil-Parrocca

Il-Hadd 9 ta' Novembru fis-6pm saret Cerimonja ta' Djakonat ta' 5 zghazagh li tnejn minnhom huma minn Rahal Gdid. Ic-Cerimonja saret fil-Parrocca ta' Kristu Re, imexxija minn Mons. Isqof Scicluna. Prezenti ukoll kien hemm L-Arcisqof Emeritus Guzeppi Mercieca.

Translazzjoni Solenni

It-Translazzjoni tar-Relikwa fl-Okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Kristu Re


Translazzjoni tar-Relikwa f`lejlet il-Festa ta' Kristu Re. L-Ewwel Attivita importanti fuq skala ta' Parrocca ghal Kappillan il-Gdid, Dun Marc Andre Camilleri.

Il-Pussess ta' Dun Marc Andre bhala Kappillan

Is-Sibt 22 ta' Novembru hija gurnata importanti ghal Parrocca ta' Kristu Re, minbarra li fil-Parrocca tigi iccelebrata il-Festa ta' Kristu Re (Liturgika) dak inhar kien jum importanti ghal Dun Marc Andre minhabba li ha l-Pussess bhala Kappillan il-gdid ghal din il-Parrocca. Dun Marc Andre Camilleri beda ufficjalment ix-xoghol tieghu bhala Kappillan.

Ad Multos Annos !!

 Videoclip tal-Pussess tal-Kappillan Dun Marc Andre ghal Parrocca ta' Kristu Re

It-Tberik ta' l-Annimali

Bhala Parti mill-Festa Liturgika ta' Kristu Re , nhar il-Festa Filghodu sar marc bin-nies li jhobbu l-annimali tad-djar akkumpanjati mill-Girl Guids ta` Rahal Gdid minn Gnien Pawlu Boffa saz-Zuntier tal-Knisja Parrokjali fejn il-Kappillan bierek lil annimali li gabu maghhom it-Tfal u Kbar

Funrun tal-President

Biex jingabru fondi ghal Istrina, din is-sena il-Mixja tal-President saret minn erbgha lokalitajiet differenti, fosthom mill-Pjazza ta' Rahal Gdid li ghal din l-Okkazjoni hadu sehem numru rekord ta' partecipanti , 16,000 persuna.

Milied f`Casal Paola 2014

Din is-site , bhas-snin ta` qabel , dawn l-ahhar 8 snin , kienet is-site Ufficjali ta` l-Attivita' tal-Milied gewwa Casal Paola.

Dalwaqt f`din is-site ................ aktar ritratti dwar din l-Attivita f`Rahal Gdid ghall-Milied

 L-Akbar sigra tal-Milied fl-akbar Pjazza inawgurata

Zmien il-Milied f`Rahal Gdid jinhass sa minn kmieni qabel ..... minn gimghat qabel hafna zghazagh jibdew jipreparaw biex jinxtelu it-toroq ewlenin ta` din il-lokalita'.

Din is-sena , ghal ewwel darba qedha issir sigra tal-Milied tixghel bl-LED`s biex tkompli isebbah il-pjazza sabiha taghna.


Waqt l-inawgurazzjoni tas-Sigra tal-Milied

Milied 2014

Id-Dimostrazzjoni bil-Bambin

________________________________________________________________

Il-Quddiesa ta' Nofsillejl


Tradizzjoni antika madwar id-dinja hi l-Quddiesa li tibda f`nofs illejl ...... imma f`Malta ghandna tradizzjoni sabiha li qabel ma tibda l-Quddiesa, tifel jitla u jaghmel il-Prietka hu.


Il-Programm beda fil-11pm li kien jinkludi, play mit-tfal li jattendu fil-Klassijiet tal-Museum tal-Bniet, kant u l-Prietka tat-tifel.

Armar tal-Milied fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa il-Knisja ta' Kristu Re libset il-libsa tal-Milied ....... armar sabih li jixraq mal-Knisja taghna.

"Mibni mill-Ordni"