Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Attivitajiet 2015

Attivitajiet matul is-sena 2015. Tista taghzel is-suggett li tixtieq tara billi tikklikja fuq it-titlu.

 • * Il-Gublew tal-Fidda ta` l-Ghaqda Soc u Muz Kristu Sultan
 • * L-Artal Maggur fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.
 • * Wirja ta' Mudelli ta' Knejjes u Oggetti Sagri 2015
 • * Gimgha l-Kbira
 • * L-Ghid il-Kbir
 • * L-Ewwel Gebla tas-Sala ta' l-Ghaqda Soc u Muz Kristu Sultan
 • * Hibernians FC Champions 2014 - 2015
 • * Il-Festa ta' Sant`Ubaldeska
 • * L-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokjali
 • * Il-Pulptu fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re
 • * Il-Qniepen tal-Knisja ta' Sant'Ubaldeska issibu posthom
 • * L-Ewwel Quddiesa ta' Fr. Chris Ellul f'Sant'Ubaldeska
 • * Prima Messa ta' Fr. Chris Ellul fil-Parrocca ta' Kristu Re
 • * Festa Titulari ta' Kristu Re 

(Minhabba li din is-sezzjoni tal-Festa fiha hafna ritratti ta' gimgha shiha, aghti ftit cans biex jitilghu kollha. Grazzi)

 • * Festa Titulari tal-Madonna ta' Lourdes
 • * Rebh tas-Super Cup minn Hibernians FC
 • * Jum Paola 2015
 • * Funeral ta' Dun Vincenz Deguara
 • * Il-Festa Liturgika ta' Kristu Re u l-inawgurazzjoni ta' l-ewwel zewg pitturi fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re
 • * Fun-Run
 • * Urban Greening
 • * Il-Milied f'Rahal Gdid 2015

25 Sena mill-Fondazzjoni ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan

Din is-sena, l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan qeda tfakkar il-25 Sena minn mindu giet imwaqqfa fis-sena fis-sena 1990. Ghal din l-Okkazjoni hemm mahsuba diversi attivitajiet imferxin matul din is-sena.

Ic-Celebrazzjonijiet bdew b`Quddiesa Solenni mill-Kleru tal-Parrocca ta' Kristu Re fil-Kappella tal-Museum tal-Bniet iddedikata lil San Gwann Battista. Wara inkixfet lapida fejn tfakkar fl-ewwel post minn fejn bdew fi Triq Santa Monika u filmat tal-Bidu ta' l-Ghaqda u wara fil-Pjazza, quddiem il-Kazin ta' l-Ghaqda inxtelu is-snin (1990-2015) u sar riceviment.

Is-site ta' Rahal Gdid tawgura lil din l-Ghaqda f`dan l-Anniversarju tal-Fidda.

www.rahalgdid.com jawgurawlhom f`dan l-Avveniment importanti.

Restawr u Dekorazzjoni fuq il-Knisja Parrokjali

Kull pawlist u kburi bit-tempju taghna u bhalissa tkompla bix-xoghol ta' dekorazzjoni biex ikompli jsebbah lil din l-akbar Knisja ta' Malta.


Kullmin jidhol fil-Knisja Parrokjali dawn il-jiem jinduna bix-xoghol li ghaddej bhalissa ....... armar fuq naha minnhom tul il-korsija biex jinzebah u issir id-dekorazzjoni biex jitkompla mal-parti tal-presbiterju.


Dan l-ahhar gie inawgurat l-artal maggur fil-Knisja Parrokjali kif jixraq. Tkabbar minhabba li kien zghir wisq ghal Knisja Kbira bhalma hi taghna. Sar ukoll l-irham fuq wara ta' l-artal mejda fil-post fejn qabel kien ghadu bis-siment , issa l-art kollha hi kompluta. Fl-istess hin qed issir xoghol kbir fil-korsija, bil-pjan li sal Festa Titulari ta' Kristu Re tkun lest naha minnhom, jiddependi kif imur ix-xoghol.


Ma nistghawx min haw ma nghidux prosit lil dawk kollha li qed jaghmlu dan ix-xoghol fil-Knisja li zgur li minnu ser jitgawdew kemm minnha kif ukoll dawk kollha li jigu warajna. Prosit lil Kappillan Dun Marc Andre li dahal bil-hegga kbira ghal dan ix-xoghol biex jitkompla fuq dak li sar qabel.


Tajjeb li kulhadd jaghti s-sapport tieghu biex dak li qed issir jibqa jsir.                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Xoghol li qed issir bhalissa :

Ghadu kemm tlesta l-artal maggur 

______________________________________________________________

Inawgurazzjoni ta` l-Artal Maggur

Kien ilu jinhass il-bzonn li l-Artal tas-Sagrament jinghata dehra ahjar u isbah. Huwa xieraq li dan l-artal jispikka fuq l-artali l-ohra ....... ghalhekk wiehed mill-ewwel xoghol li ghamel il-Kappillan Dun Marc Andre kien li jaghti dehra ahjar dan l-artal li ghandu jkun bhala centru ghal Knisja Parrokjali.

It-Tberik sar wara l-Quddiesa tas-6pm tas-Sibt 7 ta' Frar 2015 minn Dun Vincenz Deguara u gie incensat mill-Kappillan.

Wirja ta` Oggetti Sagri f`Rahal Gdid

Ta kull sena hafna dilettanti ta` l-arti Sagra bhal dan iz-zmien, jiehdu hsieb jesebbixu opri ta' arti li ghandhom. Dan hu zmien li wiehed ikollu c-cans li jesebixxi dawk l-oggetti li hadem fihom matul is-snin.

F'Rahal Gdid saret wirja ta' mudelli ta' Knejjes u Oggetti sagri.

Il-Poster uzat ghal din l-attivita`


Il-Ftuh tal-Wirja

Waqt it-Tberik tal-Wirja mill-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri

Il-Gimgha l-Kbira

Il-Gimgha l-Kbira : Rahal Gdid ghandna sett sabih ta' Vari artistici li zgur hafna mid-dilettanti jigu kull sena jamirrawhom. Minn sena ghal sena il-Purcissjoni dejjem qedha tisbieh u tikber, u bhala nies, sodisfacenti hafna meta tqis li in-naha taghna hawn numru kbir ta' Purcissjonijiet.

L-Ghid il-Kbir

F`Rahal Gdid , l-Ghid il-Kbir jigi iccelebrat bil-kbir, u tkun mistennija hafna l-Purcissjoni bl-Istatwa ta' Kristu Irxoxt matul it-Toroq. L-aktar mistennija huma t-tigrijiet Tradizzjonali bl-Irxoxt u t-tberik tal-helu ta' l-Ghid bhal figolli u bajd ta' l-Ghid fuq iz-zuntier fi tmiem il-Purcissjoni.

Kristu Rxoxt hareg mill-Knisja Parrokjali fid-9 ta' filghodu, akkumpanjat mill-Banda Kristu Re b`marci ferrieha.

L-Ewwel Gebla ta` Sala fil-Ghaqda Soc u Muz Kristu Sultan , Banda Paola

Wara d-dhul tal-Purcissjoni ta' l-Ghid, sar ufficjalment it-tqeghid ta' l-ewwel gebla tas-Sala ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola.

Hibernians FC jirbhu l-Kampjonat Malti

  Champions 2014-2015

Din is-site imxiet fit-triq kollha tal-loghob kollhu li kien hemm ta' Hibernians FC ........ it-triq li wasltna biex inkunu Champions tal-futbol Malti.


Awguri minn www.rahalgdid.com lid-dirigenti u l-players ta` Hibernians FC ....... grazzi kbira tmur ghas-Sur Stefan Zahra tal-kontribut siewi tieghu biex din is-site setghet kienet aggornata rigward il-loghob kollu li laghab it-team taghna.

Il-Briju fil-grawnd

Il-Coach li waslet lic-Champions fil-Pjazza ta` Rahal Gdid ghac-Celebrazzjonijiet


(Aktar ritratti , Ahbarijiet u dettalji tac-Celebrazzjonijiet isibhom f`din is-site)


______________________________________________________________

HIBERNIANS FOOTBALL CLUB

Programm ta' Attiviatjiet

Il-Gimgha 24 ta’ April, 2015

20.00: Mass Rally ghall-partitarji fejn waqt din l-attivita tigi mnediha ic-CD l-gdida Vol 6. Ikun hemm ikel u xorb u bejgh ta’ merchandising tal-Klabb fil-Pjazza ta’ Rahal Gdid. Mistiedna speçjali l-Players ta’ Hibernians. Jindirizza din l-attivita l-President tal-Klabb is-Sur Tony Bezzina

Il-Hadd 26 ta’ April, 2015

19.00: Hibernians FC v Balzan FC - Stadium Nazzjonali Ta’ Qali.

Il-Hadd 3 ta’ Mejju, 2015

19.00: B’Kara FC v Hibernians FC - Stadium Nazzjonali Ta’ Qali.

Il-Gimgha 8 ta’ Mejju, 2015

20.00: Marc brijuz La Veneziana bis-sehem tas-Socjetà Fil. 11 ta’ Frar (Ta’ Lourdes), Ghaqda Soçjali Muzikali Kristu Sultan (Banda Paola), Socjetà Fil. GM. Antoine De Paule, (Banda Kristu Re), li jibda minn quddiem il-Pawla Wolves, ikompli ghal-Triq il-Gdida, Triq l-Arkata, Pjazza Ant de Paule u jispicca quddiem il-Klabb ta’ Hibernians FC.

Is-Sibt 9 ta’ Mejju, 2015

14.00: Trasport jitlaq mill-Pjazza quddiem il-Klabb ta’ Hibernians ghall-Istadium Ta’Qali u lura wara l-prezentazzjoni tat-Tazza.

16.00: Il-Partita HIBS FC v VALLETTA FC

Trasport organizzat mill-Klabb – Booking mis-Supporters Zone.

19.00: Wasla tal-plejers fit-Telgha ta’ Rahal Gdid (hdejn il-Klabb tal-Pawla Wolves) fejn jibda defilè sal-Pjazza ta’ Rahal Gdid b’diversi karrijiet armati mill-Hibs Ultras u mill-Ghaqdiet tal-Lokal.

21.30: Il-Kontingent Pawlist jidhol fil-Knisja ta’ Kristu Re fejn isir talba ta’ Radd il-Hajr u jitbierku l-players u supporters prezenti mill-Kappillan Rev. Dun Marc Andrè Camilleri. Wara tkun prezentata t-tazza lil Kristu Re.

22.00: Jitkompla d-defilè brijuz sa quddiem il-Klabb.

L-Erbgha 13 ta’ Mejju, 2015

09.00: Il-Plejers ta’ Hibernians FC sejrin jaghmlu zjara ufficcjali lit-tfal tal-Iskola Primarja A u B ta’ Rahal Gdid fejn jiehdu sehem fil-Hibernians Day organizzata minn din l-iskola.

Il-Gimgha 15 ta’ Mejju, 2015

18.30: Il-Kumitat u l-Plejers jipprezentaw t-tazza tal-Lig fil-Knisja tal-Madonna ta’ Lourdes. Issir it-tberik mill-Kappillan Dun Lawrenz Gauci.

19.30: Quddiesa ta’ Radd il-Hajr fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re bis-sehem taz-zewg Kappillani tal-Parrocci u Fr Hilary Tagliaferro. Jattendu l-Kumitat Ezekuttiv u l-Players u l-Ferghat kollha fi hdan il-Klabb.

Is-Sibt 16 / Il-Hadd 17 ta’ Mejju, 2015

Finali tal-FA Trophy fl-Istadium Nazzjonali Ta’ Qali, fejn f’kaz li nghaddu ghall-finali din tintlaghab il-Hadd 24 ta’ Mejju.

L-Erbgha 20 ta’ Mejju, 2015

13.30: Il-Players jaghmlu zjara lit-tfal fl-isptar Mater Dei. Inzuru lit-tfal rekoverati fis-swali ta’ Disney Land, Fairy Land u Rainbow Wards.

14.30: Il-Kumitat Ezekuttiv u l-Plejers ta’ Hibernians FC jaghmlu zjara ta’ kortesija lill-Onorevoli Kap tal-Oppozizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Dr Simon Busuttil fid-Dar Centrali. Ikun prezenti ukoll David Agius Kelliem tal-Opozizzjoni ghall-Isports.

15.30: Il-Kumitat Ezekuttiv u l-Plejers ta’ Hibernians FC jaghmlu zjara ta’ kortesija lill-Onorevoli Prim Ministru, u Mexxej Laburista Dr Joseph Muscat f’Kastilja. Ikun prezenti ukoll l-Onor Chris Agius Segretarju Parlamentari ghall-Isports.______________________________________________________________

Niccelebraw bil-Kbir ........

Mument li kien ilu hafna mistenni mill-Pawlisti, dik li naraw it-tazza tal-Kampjonat Malti fil-Pjazza ta` Rahal Gdid.

F`Rahal Gdid qed issiru festi kbar ghal dan ir-rebh tat-titlu bhala Champions ta' Malta.

_________________________________________________________________

Ir-Rahal Gdid armat ghal Okkazjoni

______________________________________________________________

Prosit lil dawk kollha , kemm kazini kif ukoll individwali li taw sehemhom biex kellna Celebrazzjoni sabiha tar-rebh tal-hdax il-Kampjonat fl-ghola livell tal-futbol Malti.

______________________________________________________________ 

Zjajjar minn Hibernians lil Awtorijiet Civili

Il-Klabb ta' Hibernians kompla bil-programm ta' celebrazzjonijiet billi ghamel zjajjar ta' kortesija lill-Awtoritajiet Civili tal-Pajjiz fejn iltaqa mall-Onorevoli Prim Ministru Dr Joseph Muscat fil-Berga ta' Kastilja u mall-Kap tal-Oppozizzjoni Dr Simon Busuttil fid-Dar Centrali tal-Partit Nazzjoanalista. Dawn gew prezentati b'tifkirit tal-Klabb mill-President is_Sur Tony Bezzina ghan-nom tal-Klabb. Ghal dawn iz-zjajjar attendew il-Players tat-tim tal-Hibs kif ukoll dak tan-Nisa.

Il-Kumitat Ezekuttiv irringrazzja lill-Awtoritajiet Civili talli laqghu lill-Klabb ghandhom. Kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Kap tal-Oppozizzjoni ferhu lit-Timijiet kollha tal-Klabb ghas-successi li kisbu u awgurawlhom aktar successi ghall-futur.

Zjara ohra saret fl-isptar Mater Dei fejn il-Players zaru diveri tfal f'diversi swali li hemm ghalihom.

Hibernians ghand il-Priministru Dr. Joseph Muscat f`Kastilja

Hibernians ghand il-Kap ta` l-Oppozizzjoni, Dr. Simon Busuttil

______________________________________________________________

Hibernians FC fi zjara fl-Iskola Primarja

Bhala parti mill-programm tac- celebrazzjonijiet fl-okazzjoni tar-rebh tal-kampjonat il-Klabb ta Hibernians bil-kollaborazzjoni tal-Kapijiet tal-Iskola A u B organizzaw Hibernians Fun Day fejn ghal din l-attivita attendew il-Players, membri tal-kumitat u l-President is-Sur Tony Bezzina ma dawn inghaqad ukoll il-maskot tal-Kalbb il-Pagunellu.

Min naha tat-tfal hejjew kartolini li qassmuhom lill-Players favortit taghhom filwaqt li giet imettla wirja ta handcraft li saru mit-tfal stess bl-ghajnuna tal-ghalliema u l-genituri. Ghal din l-okazzjoni it-tfal kienu ezentati milli jilsu l-uniformi u dawn setghu jilbsu kits tal-Klabb. Il-kontingent tal-Hibs kien imdawwar ma diversi klassijiet u seta jigi nuttat tizjin ukoll tal-klassijiet bil-kuluri bojod u suwed

Il-Festa ta' Sant`Ubaldeska

Nhar il-Hamis 28 ta` Mejju : Il-Festa Liturgika ta` Santa Ubaldeska, qaddisa ta' l-Ordni li ghandha rabta specjali ma` Casal Paola. Ir-rabta taghna maghha tant hi kbira li l-Ewwel Knisja Parrokjali ta` din il-lokalita` kienet iddedikata lil din il-Qaddisa minn Pisa.

Biex giet infakkru l-Festa taghha .... il-Hamis 28 ta` Mejju, fil-Festa taghha , saret Purcissjoni bl-Istatwa Storika ta` Sant`Ubaldeska mill-Knisja Parrokjali sal-Knisja ta` Sant`Ubaldeska fis-6pm u fis-6.30pm kien hemm Quddiesa f`din l-istess Knisja.

Kienet haga interessanti l-Purcissjoni li saret bl`istatwa minhabba li qatt qabel ma saret biha minn meta l-Parrocca giet idedikata lil Qalb ta' Gesu` fil-bidu tas-seklu 20. Filfat l-ahhar darba li din il-vara intuzat fil-=Purcisjoni kienet fit-18 ta' Settembru 1910.

Din l-istatwa hija mahduma mill-istatwarju Karlu Darmanin fis-sena 1900.

L-Ewwel Tqarbina fil-Parrocca ta' Kristu Re
Il-Hadd 31 ta' Mejju 2015 saret l-Ewwel Tqarbina lil grupp ta` tfal fil-Parrocca ta' Kristu Re. Ghal din is-sena, l-Ewwel darba , saret Purcissjoni bi Statwa antika ta` San Alwigi Gonzaga, il-Protettur tat-tfal , li ghadha kemm giet restawrata minn hsara kbira li kellha u kienet tintuza fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska

Il-Festa tal-Qalb ta' Gesu'
Nhar il-Hamis 12 ta' Gunju 2015 saret il-Festa tal-Qalb ta' Gesu' fil-Parrocca taghna, fejn fiha hadu sehem it-Tfal li din is-sena ircievu l-Ewwel Tqarbina.

Il-Purcissjoni bis-Sagrament bdiet mill-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re sal-Knisja ta' Sant'Ubaldeska. Mat-Triq it-tfal kantaw innijiet b`tema Ewkaristika. Quddiem il-Knisja Storika saret il-Konsagrazzjoni tal-Parrocca lil Qalb ta' Gesu u wara Barka sagramentali lin-nies u tfal prezenti. Minn hemm il-Purcissjoni marret lura fil-Knisja Parrokjali ghal mument qasir ta' talb.

Inawgurat il-Pulptu

Kull min ihobb l-arti zgur jiehu gost li dak li ghandu jibza ghalih biex igawdih hu u uliedu.

Kienet hasra li bicca xoghol ta' arti mahduma minn Pawlisti stess fuq mod volontarju spicca twarrab u gralu hafna hsara u ma setghax jitgawdha. Wara diversi xhur ta' hidma issa din l-opra issa hi lesta u tista mhux titgawda imma f'Okkazjonijiet tista tintuza. dan ir-restawr sar mis-Sur Mario Vella li barra li irrestawrah, ranga l-iskultura fejn kienet nieqsa.

Fit-Tifkira tal-105 minn meta Casal Paola saret Parrocca fis-Sena 1910, Il-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri inawgura l-Pulptu restawrat li issa rega sab postu fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

_________________________________________________________________

Il-Qniepen tal-Knisja ta' Sant'Ubaldeska

Il-Pawlisti kburin b`dak kollu li hu taghhom u jiehdu gost jaraw b'dan il-progress issir. Wiehed mill-monumenti ghal qalbna hu minghajr dubju il-Knisja Storika li taf l-origini taghha lil Granmastru De Paule, iddedikata lil Sant'Ubaldeska, qaddisa ta' l-Ordni.

Il-Qniepen taghha ilhom snin ma jsemmu lehinhom minn mindu postha haditu l-Knisja Parrokjali ...... spiccat b`Kampnari sieket minhabba li l-Qniepen taghha tnehhew min hemm .... uhud minnhom Qniepen antiki ta' zmien l-Ordni.

It-Tnejn 14 ta' Lulju 2015 il-Kampnar rega laqa' fih il-Qniepen tieghu ...... il-Kampnar mhux ser jibqa ajktar sieket imma ser jaqqdi l-funzjoni tieghu li ghalih imbena.

Din is-sena , fil-Festa tat-Titular , il-qniepen jistaw jifirhu ukoll u jsemmu lehinhom lil kulhadd.

Napprezaw il-hidma ta' dawk kollha li hadmu biex il-Qniepen jergu jsibu posthom lura fil-Kampnar tal-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska.

______________________________________________________________

L-Ordinazzjoni ta' Fr. Christopher Ellul

Nhar il-Gimgha kien Jum importanti ghal Parrocca taghna minhabba li wiehed minn uliedha ghazel li jiehu l-Vokazzjoni ta' Sacerdot. Dan hu jum sabih hafna ghalih ghax wara numru ta' snin jistudja u jitlob, li issa ha dak li hadem ghalih.

Jum importanti hafna kemm ghalih personali, ghal familja tieghu kif ukoll ghal familja l-ohra .... l-Parrocca ta' Kristu Re.

Nitolbu ghalih biex il-Mulej jaghtih l-ghajnuna biex jahdem fil-Parrocci li l-Isqfijiet jaghtuh biex jahdem fihom.


Nawgurawlek minn qalbna !!

_________________________________________________________________


L-Ewwel Quddiesa ta' Dun Chris Ellul f'Rahal GdidGhalkemm il-Quddiesa ta' Radd il-Hajr ser issir is-Sibt 18 ta' Lulju 2015 fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re fis-6.30pm , l-ghada ta' l-Ordinazzjoni tieghu, is-Sibt 4 ta' Lulju saret Quddiesa , veru ta' l-ewwel fil-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska mibnija fis-sena 1630.


Quddiesa ta' l-ewwel, imma mhux il-prima messa ufficjali.

Prima Messa ta' Dun Christopher Ellul

Is-Sibt 18 ta' Lulju 2015 kienet gurnata specjali kemm ghal Dun Chris Ellul kif ukoll ghal Parrocca ta' Kristu Re.

Din l-attivita bdiet b`korteo mid-dar privata tieghu sal-Parrocca ta' Kristu Re akkumpanjat mill-familjari tieghu u hbieb. F`dan il-Korteo hadet sehem il-Banda Kristu Re li taghha kien bandist ghal diversi snin.

Inkluz fil-Korteo ghadda ukoll minn hdejn il-Museum tas-Subien fi Triq l-Arkata fejn hu ha l-Informazzjoni u baqa hemmhekk sakemm dahal is-Seminarju fejn beda t-Triq Twila ta' studju, hidma u talb li wasluh ghal din il-gurnata mistennija kemm minnu u l-familjari kif ukoll ghal poplu Pawlist


Il-Korteo

Id-Dhul fil-Knisja Parrokjali

Riceviment


Wara l-Quddiesa Koncelebrata ta' l-Ewwel Quddiesa Solenni ta' Dun Christopher Ellul sar riceviment fil-Padiljun ta' Kordin li ghalih kienu mistednin in-nies ta' Rahal Gdid u l-hbieb tieghu.

_________________________________________________________________

Festa Kristu Re 2015

Il-Hadd 19 ta' Lulju : Jum iz-Zghazagh u l-Familja

It-Tnejn 20 ta' Lulju : Il-Ftuh tal-Festa

It-Tlieta 21 ta' Lulju : Jum it-tfal

L-Erbgha 22 ta' Lulju : Il-Marc ta' l-Erbgha

Il-Hamis 23 ta' Lulju : Il-Marc tal-GM Ant De Paule

Il-Gimgha 24 ta' Lulju : Il-Marc Tradizzjonali ta' Kristu Re

Is-Sibt 25 ta' Lulju : Lejliet il-Festa

Il-Hadd 26 ta' Lulju : Jum il-Festa

Jum il-Familja u z-Zghazagh

L-Ewwel jum tal-Festa huwa iddedikat liz-Zghazagh u l-Familja. Fis-7.30pm giet organizzata Quddiesa mill-Grupp taz-Zghazagh tal-Parrocca G7.30 fil-Knisja Parrokkjali imexxija minn Patri Bertrand Vella OFM.Cap

Wara l-Quddiesa, fuq iz-Zuntier giet organizzata Festa ghal Familja bl-ikel u kant.Quddiesa miz-Zghazagh

______________________________________________________________

Il-Ftuh tal-Festa

It-Tnejn 20 ta' Lulju :

L-Ewwel jum tal-festa u bhala bidu ghal din il-gimgha inharget minn-nicca l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.


Tislima lil Kristu Re ...... it-Titular

______________________________________________________________


Il--Festa tat-Tfal u l-Marc tat-Tlieta


Jum mistenni mit-Tfal huwa l-Jum taghhom. Illum it-Tlieta hu l-Jum iddedikat lilhom fejn saret Dimostrazzjoni ferrihija bi statwa zghira ta' Kristu Re sal-Knisja Parrokjali. Matul id-Dimostrazzjoni it-tfal kellhom buzzieqa bil-kuluri tal-Parrocca, ahmar u isfar u meta waslu fuq iz-zuntier it-tfal telqu l-buzzieqa fost il-ferh tat-tfal. Wara saret Quddiesa apposta ghat-tfal u wara riceviment fuq iz-zuntier.

Il-Marc ta' l-Erbgha

L-Erbgha hu marc li jigi organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti fejn lejn it-tmiem tieghu tigi imtella Statwa ta' Kristu Re fi Triq tal-Borg, biswit il-Kazin Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola.

______________________________________________________________

Il-Marc tal-Hamis  

Il-Hamis 23 ta' Lulju sar marc madwar it-Toroq ta' Rahal Gdid mill-Banda Pinto ta' Hal Qormi. Kienet ukoll okkazjoni sabiha minhabba li waqt li l-marc wasal il-Pjazza gie imzanzan l-akbar pavaljun ta' Malta .... u gie inkluz fil- Malta Records. Dan il-Pavaljun qieghed fi Triq Valletta , hdejn il-Club ta' Hibernians. Dan il-Pavaljun kbir u xoghol l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola. Il-Briju kien f`idejn l-Ghaqda zghazagh Pawlistu fi hdan l-istess kazin.

Fi tmiem il-marc giet imtella fuq il-Kollonna tal-Granmastru Ant. De Paule.


L-Inawgurazzjoni ta' l-ikbar Pavaljun

_________________________________________________________________

Il-Marc Tradizzjonali tal-Gimgha

Wiehed mill-aktar Marc Popolari fil-Festa ta' Kristu Re huwa l-Marc Tradizzjonali tal-Gimgha ..... marc mistenni u hu l-aktar marc antik.

Ghal dan il-Marc jingarr fuq l-ispalla statwa artistika ta' Kristu Re li iddur mat-toroq ewlenin tar-rahal fost il-briju tan-nies. Fi tmiem il-marc , f`nofs il-lejl titella fuq kollonna f'nofs il-Pjazza.

_________________________________________________________________

Lejliet il-Festa

F'Lejliet il-Festa , wara l-Quddiesa Koncelebrata, issir il-Korteo mill-Ghaqdiet tal-Parrocca fejn jofru Kuruna tar-Rand lil Kristu Re bhala Qima. Wara l-Korteo sar programm ta' muzika u kant mill-Banda Kristu Re taht it-tmexxija tas-Surmast Mro. David Sammut. Wara l-Programm Muzikali sar marc La Veneziana mal-Pjazza Ant De Paule mill-Banda Kristu Re u l-Banda San Gejtanu li spicca quddiem l-Istatwa ta' Kristu Re u indaqq l-Innu miz-zewg baned flimkien.


It-Translazzjoni

_________________________________________________________________
Il-Korteo mill-ghaqdiet tal-Parrocca


Is-Sibt 25 ta' Lulju saret Quddiesa Solenni minn Dun Chris Ellul u wara sar Korteo mill-Ghaqdiet u gruppi tal-Parrocca fejn f'Cerimonja fil_pjazza sar it-tqeghid tal-kuruni tar-rand lil Kristu Re bhala qima.

_________________________________________________________________

Jum il-Festa

Illum Jum il-Festa, filghodu sar il-Marc Tradizzjonali ta' Filghodu li dar mat-Toroq ta' Rahal Gdid u lehaq il-qofol tieghu fil-Pjazza u fi tmiemu saret wirja ta' karti ikkuluriti u nar mal-muzika.

Il-Marc Tradizzjonali ta' Filghodu