Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Attivitajiet 2016

60 Sena mill-Kappella ta' l-Adorazzjoni

Randan 2016

Investitura ta' Kanonku ghal Kappillan Dun Marc Andre Camilleri

Hadd il-Palm

L-Ghid il-Kbir

Il-Pjazza Antoine De Paule

Inawgurazzjoni ta' l-Ewwel Pittura Kbira ghal Parrocca ta' Kristu Re

Il-Jum Storiku

Tislima lil Istatwa Titulari

Notte `a Casal Paola 

60 Sena ta' Adorazzjoni Kontinwa

L-Erbgha 4 ta' Frar saret Quddiesa ikkoncelebrata mexxija minn Mons Pawlu Cremona OP (Arcisqof Emeritus) fil-Kappella tal-Museum tal-Bniet f`eghluq is-60 Sena ta' Adorazzjoni Kontinwa.

_____________________________________________________________

Randan 2016

Bhala bidu ghal zmien ir-Randan , sar Pellegrinagg bil-Kurcifiss li kien imbierek minn San Gorg Preca. Wara saret Koncelebrazzjoni bic-cerimonja tat-Tqeghid ta' l-irmied

______________________________________________________________

Investitura ta' Kanonku ghal Kappillan

Nhar il-Hadd 6 ta' Marzu 2016, fil-Knisja Kolleggjata ta' San Lawrenz, il-Birgu saret l-Investitura tal-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri bhala Kanonku Onorarju ta' din il-Kolleggjata.

Nifirhu lil Kappillan Dun Marc Andre ta' din il-hatra gdida tieghu.

Waqt ic-Cerimonja ta' l-Investitura

______________________________________________________________

Wara c-Cerimonja

______________________________________________________________

Poster li hareg ghal din l-Okkazjoni

______________________________________________________________

Hadd il-Palm

Il-Hadd 20 ta' Marzu sar il-bidu tal-Gimgha Mqaddsa b`Purcissjoni mill-Knisja ta' Sant`Ubaldeska ghal Knisja Parrokjali

______________________________________________________________

L-Ghid il-Kbir f`Rahal Gdid

Nhar l-Ghid il-Kbir saret il-Purcissjoni bl-Istatwa ta' Kristu Irxoxt u t-Tradizzjoni tal-girja. Fi tmiem il-Purcissjoni, il-Kappillan Kan Dun Marc Andre Camilleri bierek il-figolli u l-helu tal-Milied.

______________________________________________________________

Pittura l-Kbira ghal Knisja Parrokjali 

Avveniment wara l-iehor ........ nhar is-Sibt giet inawgurata pittura kbira fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Il-Pittur Zghazugh Ghawdxi Manuel Farrugia diga taghna opri ohra fil-Knisja Parrokjali ta`Rahal Gdidbhalma huma s-sottokwadri ta' Santa Rita, Sant' Anna u il-Papa San Piju X. Insibu ukoll zewg pitturi hdejn il-Battisteru , din ta santa Elizabetta u ta' San Zakkarija (omm u missier San Gwann il-Battista). Barra dawn , ghal zmien il-Festa nistghu ingawdu Bandalori bl-Appostli b`xoghol ta' Manuel Farrugia ordnati Mill-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola.

Issa nhar is-Sibt 14 ta' Mejju 2016 hija gurnata ohra storika minhabba li wara l-Quddiesa tas-6.30pm giet inawgurata u imbierka mill-kappillan , il-Kan. Dun Marc Andre Camilleri , pittura Kbira ta' gholi aktar minn 6 metri u wiesa ta' aktar minn 3 metri. 

(Ritratti ta' l-inawgurazzjoni tas-Sur Saviour Busuttil)

______________________________________________________________

Il-Pjazza Ant De Paule

Il-Hamis 28 ta' Jannar 2016 filghodu inbeda x-xoghol fuq il-progett tal-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid, imsemmija ghal Granmastru Fra Antoine De Paule (1623-1636) Granmastru ta' l-Ordni li bena lil Casal Paola fis-Sena 1626, tlett snin wara li De Paule ha din il-kariga.

Wara konsultazzjoni man-nies tal-lokalita u entitajiet Kummercjali, wara snin ta stennija minhabba permessi u fondi, inbeda dan il-progett fil-qalba ta' Rahal Gdid.

Ix-xoghol beda billi bdew jinzabru s-sigar biex wara jigu mehuda f`postijiet ohra. Is-Sigar li ser jigu uzati ghal Pjazza l-gdida huwa l-Ballut u s-Sigra ta' Guda li taghmel fjuri ta kulur roza fil-vjola.

Dan il-progett ser jigi jiswa 3.5 Miljun Ewro ...... izda ser jaghti lura l-Pjazza lin-nies wara li ghal snin shah giet mehudha mit-Traffiku li jghaddi mill-Pjazza.

Il-Pjazza Fra. Antoine De Paule

Wara stennija forsi kemmxejn twila, ir-rikostruzzjoni u l-imodernizzar tal-Pjazza ta' Rahal Gdid ser jibda x-xoghol fuqha.

Maz-zmien minn pjazza tan-nies saret il-Pjazza tal-Karozzi u Traffiku .... imma issa din il-pjazza ser terga tinghata llil Pubbliku.


Din il-gimgha ser jibda x-xoghol fuqha.

Nawguraw il-Hidma t-tajba lil dawk kollha li ser jahdmu f`dan il-Progett li ser jiswa 3 Miljun Euro.

______________________________________________________________

Il-Jum Storiku

Il-Hadd 17 ta' April kienet jum Specjali u Storiku ghal Pawlisti minhabba li sar l-iffirmar ta' l-approvazzjoni ta' Banda Paola mill-Knisja u tkun tista tiehu sehem fl-attivitajiet religjuzi li jigu organnizati , u it-tibdil ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re, b`donazzjoni mill-Banda Kristu Re.

L-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola, rikonoxxuta mill-Knisja. Il-Kazin armat ghal din l-Okkazjoni Storika ghal Kazin

(Ritratti : William Mark Camilleri, John Debono) 

______________________________________________________________

........ din il-grajja Storika fil-Media

Diversi Media Lokali taw din l-ahbar bi prominenza kbira.

Dawn huma uhud minnhom :


https://youtu.be/f5utXkN8_t4https://youtu.be/LKcmb8uD5mc

L-Istorja qed tinkiteb ....  

Il-Hadd 10 ta' April kienet gurnata kbira ghal lokalita' taghna minhabba li l-Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re habbar ufficjalment li l-Kurja accettat zewg proposti li ilhom hafna mistennija.

* Li l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola tigi rikkonuxxuta u tkun tista taghti s-servizzi taghha fl-attivitajiet organnizati fil-Parrocca.

* L-Istatwa artistika ta' Kristu Re li kienet propjeta ta' l-Ghaqda Filarmonika De Paule, Banda Kristu Re tinghata lil Knisja Parrokjali biex tkun l-Istatwa Titulari.

Dawn kienu ahbarijiet li l-Pawlisti kienu ilhom jixtiequ ..... u sa fl-ahhar waslu.

L-Istatwa li kienet propjeta tas-Socjeta De Paule li issa saret l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re 

....... u l-Arma ta' l-Ghaqda Muzikali u Socjali Kristu Sultan.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tislima lil Istatwa Titulari

Wara nofs ta' nhar u lejl l-Istatwa Titulari kienet ghal Wiri tan-nies ....... f'nofsinhar tal-Hadd 22 ta' Mejju 2016 harget ghal ahhar darba mill-Kazin tas-Socjeta' Filarmonika G.M. Fra Antoine De Paule , wara 18-il sena hemm gew.

Wara sar car-carcade fejn kull kazin f`Rahal Gdid offra bukkett tal-fjuri lil Kristu Re, it-Titular.

Ritratti :

William Mark Camilleri, John Debono, Chantelle Debono

______________________________________________________________

Dettal mill-Istatwa Titulari ta' Kristu Re

Il-Parrocca ta' Kristu Re iktar ma tmur aktar qedha issir sabiha, dan kollu grazzi ghal Kappillan il-Kan Dun Marc Andre Camilleri u l-generozita tal-Pawlisti li ghandhom ghal qalbhom it-Tempju Majestuz fuq pjanta ta' Guze Damato.

Wahda mill-opri sbieh hija l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re li fi ftit gimghat ohra ser tidhol ghal ewwel darba fil-Knisja Parrokjali. Statwa mahduma mill-Kav Alfred Camilleri Cauchi fl-injam fis-sena 1998.


Dawn huma xi dettalji sbieh mill-Istatwa Titulari :

______________________________________________________________

Notte `a Casal Paola 2016

Bhas-snin l-imghoddija din is-site kienet is-site ufficjali ta' din l-attivita li saret is-Sibt 5 ta' Novembru 2016 fis-7pm `l quddiem. Attivita li saret fil-Pjazza quddiem il-Knsija Storika ta' Sant`Ubaldeska.

Din l-attivita kienet tikkonsisti f`Kuncert , zfin u Kant. Hadu sehem ukoll Nies lebsin l-epoka bi strumenti antiki ta' Malta.

______________________________________________________________

"Mibni mill-Ordni"