"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

Thabbret b`niket,  il-mewt tal-Kanonku Dun Mario Agius , kmieni fis-sebh tal-Hadd  12 ta` Frar.  Hija ta' telfa ghal Parrocca ta' Kristu Re  u bhala storja tal-Parrocca hu arkivju minhabba li ra l-progress tal-Knisja Parrokjali sa minn meta qabel ma kienet ikkonsagrata.
Sacerdot li hadem dejjem fil-Parrocca taghna  ......  nitolbu ghalih u nibghatu l-Kondoljanzi lil eghziez familjari tieghu.

Il-Funeral tieghi sar nhar l-14 ta' Frar 2017 fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re imexxija minn Mons Arcisqof Charles J. Scicluna. Wara l-Quddiesa Koncelebrata bis-sehem tal-Knisja Kollegjata San Lawrenz tal-Birgu li taghha huwa kien Kanonku, sar Korteo bis-sehem ta' Ghaqda Muzikali u Socjali Kristu Sultan , Banda Paola , li huma kien Direttur Spirtitwali taghha ghal hafna snin.

                

_____________________________________________________________________________________


 • Quddiesa Funebri ta' Dun Mario Agius
  Quddiesa Funebri ta' Dun Mario Agius
 • L-Arxisqof li mexxa l-Koncelebrazzjoni
  L-Arxisqof li mexxa l-Koncelebrazzjoni
 • It-Tberik u l-Incens
  It-Tberik u l-Incens
Quddiesa Funebri ta' Dun Mario Agius
Quddiesa Funebri ta' Dun Mario Agius

 • Il-Kleru tal-Parrocca ta' Kristu Re imexxxija mill-Kan.Dun Marc Andre Camilleri
  Il-Kleru tal-Parrocca ta' Kristu Re imexxxija mill-Kan.Dun Marc Andre Camilleri
 • Id-Dekorazzjonijiet li bihom kien imzejjen Dun Mario
  Id-Dekorazzjonijiet li bihom kien imzejjen Dun Mario
 • Familjari
  Familjari
 • l-Ahhar Tislima mill-Ghaqda Soc u Muz Kristu Sultan , Banda Paola , li taghha kien Direttur Spiritwali.
  l-Ahhar Tislima mill-Ghaqda Soc u Muz Kristu Sultan , Banda Paola , li taghha kien Direttur Spiritwali.
 • Banda Paola
  Banda Paola
 • Banda Kristu Re
  Banda Kristu Re
 • l-Ahhar Tislima mir-Rahal li hadem ghalih u li tant habb
  l-Ahhar Tislima mir-Rahal li hadem ghalih u li tant habbIl-Pittura Kbira ohra lesta :   Kristu quddiem Pilatu

Ghadha kemm tlestiet Pittura ohra minn erbgha li fihom jidher lil Kristu bhala Re.  F`din il-grajja tal-Pittura insibu lil Pilatu qieghed quddiem Kristu wara l-Flagelazzjoni fejn saqsieh jekk hu kienx is-Sultan tal-Lhud u irrispondih billi qallu li "Int stess qed tghidu, jiena Sultan".   Wahda mill-grajjiet fejn hu car li Kristu accetta, anzi ikkonferma li hu is-Sultan.


Din il-Pittura ta daqs kbir qedha fil-Kappellun fejn ftit xhur ilu saret il-Dahla Messjanika f`Gerusalemm li ahna insibuha bhala "Hadd il-Palm".

Dan ix-xoghol qed issir mill-artist zghazugh Ghawdxi, Manuel Farrugia.


(Fl-istampi ta` haw isfel naraw meta l-Pittura wehlet mal-Kappelun fil-Knisja Parrokjali) 


___________________________________________________________________

Milied 2017

Il-Milied u l-attivitajiet ta' Sena Gdida f`Rahal Gdid jinhassu hafna , specjalment l-armar 
li jlibbsu din il-lokalita bhala wahda mill-isbah fil-gzejjer taghna.