Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

L-Ghid il-Kbir 2018

Wahda mill-Festi l-Kbar tal-Knisja Kattolika huwa l-Ghid il-Kbir li fir-Rahal Gdid jigi iccelebrat bil-kbir. Sa minn kmieni in-nies johorgu fit-Toroq biex jaraw id-Dimostrazzjoni bl-Istatwa fost il-ferh ta' kulhadd specjalment it-tfal , ferhanin bil-helu ta' l-Ghid specjalment dawk tradizzjonali bhalma huma bajd ta' l-Ghid tac-Cikkulata u figoli.

Hafna irgiel ....... hasra ma issirx girja ghan-nisa biss halli huma ukoll ikollom dan ic-cans sabih, jigru bl-istatwa ta' Kristu Irxoxt u fit-tarf tal-girja jitgholla l-fuq, sinifikat ir-rebha li Kristu ghamel fuq il-mewt.

Fis-sahra ta' l-Ghid issir quddiesa animata bil-qari mill-iskrittura li jenfasizza it-triq tal-Lhud sa ma wasal il-Messija.

Zmien sabih u kulhadd jistenna din il-festa ghax iggib mhux biss ferh fit-tfal izda ukoll fl-adulti.

______________________________________________________

L-Ahhar Pittura Kbira ghal Kappelluni

Fil-Festa ta' San Pawl ta' din is-sena giet inawgurata pittura ohra minn erbgha li fihom jidher lil Kristu bhala Re. L-ahhar pittura minn sett ta' erbgha biex issa huwa lest.

F`din il-Pittura hemm is-suggett ta' Gesu' , eta zghira, jilqa lis-Slaten Magi, fejn wiehed mir-rigali li offrewlu kien id-deheb, ir-rigal bhala Re.

Din il-Pittura sabiha, il-Pittur Manuel Farrugia ghamel lil Gesu' ta' madwar sentejn qed jilqa ir-rigali li offrewlu in-nies li gew mill-boghod. Fiha bara is-Slaten Magi hemm ukoll diversi personaggi li jaghmlu din il-Pittura sabiha u mimlija, fosthom il-Madonna u San Guzepp, izda c-centru taghha huwa Gesu tfajjel.

Din il-Pittura ta' daqs kbir taghlaq il-progett tal-Kappelluni li issa huma lesti. 

Festa Kristu Re 2019

It-Tnejn 14 ta' Lulju :

Inghatat il-bidu tal-Festa b`quddiesa ta' l-Ghaqdiet fejn kull ghaqda offriet stilla tal-fidda lil Kristu Re u wara l-Quddiesa l-artist tal-Vara Titulari ofra d-disinn tal-Pedistall ghal istess vara biex taghdi ghal kummisjoni arti sagra. ladarba jghaddi ikun jista jibda x-xoghol fuqu. Wara l-Prezentazjoni l-istatwa artistika harget fuq iz-zuntier biex jinghata qima fost dawk prezenti u tpoggiet fil-Knisja ghal matul il-Festa.

It-Tlieta 15 ta' Lulju :

Marc mat-Toroq tal-Parrocca mill-Banda Sagra familia tal-Kalkara. Lejn tmiem il-marc itellghet fuq il-Kolonna fi Triq Lampuka l-Istatwa ta' Kristu Sacerdot/Re.

L-Erbgha 16 ta' Lulju :


L-Erbgha hu l-marc marbut ma' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola. sar marc brijuz u fi tmienu sar it-Tlugh tal-Istatwa ta' Kristu Re fi Triq tal-Borg.

Il-Hamis 17 ta' Lulju :


Il-Hamis sar Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Paola ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan. F`dan il-Programm hadu sehem fost l-ohrajn zewg kantanti Stabiliti , Neville Refalo u Corazon Mizzi. Fi Tmiem il-programm il-Banda marret hdejn l-Istatwa ta' De Paule u telghet fuq il-Kolonna fil-Pjazza.

Il-Gimgha 18 ta' Lulju :


Il-Gurnata ta' l-Ahhar Jum tat-Tridu , marbut hafna mal-marc Tradizjonali ta' Kristu Re. Marc li jigbed hafna nies lejn Rahal Gdid minhabba li hu l-aktar popolari fil-Festa taghna.

Dan il-marc beda fit-8pm u dar diversi Toroq fejn il-Banda Kristu Re daqqet marci brijjuzi. Lejn tmien il-marc kien hemm briju organnizat fejn f`nofs il-lejl telghet l-Istatwa ta' Kristu Re fuq il-Kolonna fil-Pjazza u wara saret Wirja ta-loghob tan-nar kemm sinkronizat mal-Muzika kif ukoll loghob tan-nar ta' l-art.

Is-Sibt 19 ta' Lulju : (Lejlet il-Festa)

Lejlet il-Festa bdiet bit-Translazzjoni mill-Knisja ta' Santa'Ubaldeska sal-Parrocca fejn saret Koncelebrazzjoni Solenni. Wara sar il-marc li fi tmiemu tqeghdu Kuruni tar-rand f`riglejn Kristu Re mill-ghaqdiet tal-Parrocca.

Il-Programm ta' lejlet il-Festa tkompla bi Programm Muzikali u Vokali minn Banda Kristu Re u fi tmiemu saret Wirja ta' loghob tan-nar sinkronizzat mal-Muzika.

Il-Hadd : Jum il-Festa

F`Jum il-Festa Titulari, filghodu saret Quddiesa Koncelebrata tal-Festa u l-Panigierku sar mill-Kanonku Dun Nicholas J. Doublet. Wara l-Quddiesa tal-Festa saret Purcissjoni bis-Sagrament li marret il-Pjazza u ghaddiet minn quddiem il-Knisja Storika ta' Sant'Ubaldeska u lura fil-Knisja Parrokjali.

..... fil-Festa ta' Kristu Re


Wara l-Purcissjoni bis-Sagrament hareg il-Marc Tradizzjonali ta' Filghodu fejn il-Banda Kristu Re daqqet Marci Ferrihija u Brijuzi mat-Toroq ta' Rahal Gdid.

....... filghaxija saret il-Purcissjoni bl-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.

"Mibni mill-Ordni"