"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Attivitajiet  Specjali  matul  2014

Jitkompla r-restawr fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Il-Gallarijiet fil-Knisja ParrokjaliL-Ahhar Quddiesa tal-Kan. Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re

Nhar il-Gimgha 10 ta' Ottubru 2014 saret l-ahhar Quddiesa fi tmien il-Parrokat ta' Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re. Kienet Quddiesa bis-sehem ta' hafna  mill-ghaqdiet tal-Parrocca. 

 

                       

 

It-Tberik taz-zewg gallarijiet fuq kull naha tal-Knisja

It-Tberik sar mill-ex-Kappillan Dun Vincenz Cachia

 

Il-Gallarija fuq in-naha ta' Triq il-Knisja sar mill-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri

  

 

L-Ghoti tar-rigali

Ghotja lil Kan. Dun Vincenz Cachia mill-Parrocca

 

Ghotja tal-Kan. Dun Vincenz Cachia lil Parrocca    ......  pjaneta lewn id-deheb bix-xbieha fuqha ta' Kristu Re.

 

L-Indirizz mill-Kappillan Dun Marc Andre

Ghotja mill-Kleru lil Kan. Dun Vincenz Cachia

______________________________________________________________________

 

Festa tal-Laring f`Casal Paola

Fost id-dokumentazzjoni dwar l-istorja ta' Casal Paola insibu li mit-twaqqif ta' Casal Paola mill-Gran Mastru Fra Antione De Paule hu ghamel ammont kbir ta' sigar tal-laring li thawlu , sahansitra uhud minn missirijietna kellhom l-ghixien taghhom peress li laring kien jigi wkoll esportat bil-bahar. Il-Laring kien sinonimu mal-lokalita' taghna fi zmien it-twaqqif tieghu.

 
Konferenza Stampa dwar l-attivita
"Festa tal-Laring   f`Casal Paola"
Il-Gimgha 31 ta' Ottubru saret Konferenza stampa dwar l-ewwel edizzjoni ta' "Festa Laring   f`Casal Paola".
Prezenti ghaliha kien hemm l-Organizzaturi tal-Festa ..... il-Kunsill Lokali Paola , is-Sindku il-Perit Roderick Spiteri u l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola.
Inawgura din il-Konferenza is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo.
Il-Konferenza Stampa saret fil-Gnien Pawlu Boffa ...... fil-post fejn nhar il-Hadd ser issir din l-attivita'.
 Waqt il-Konferenza  Stampa
______________________________________________________________
 
 Il-Festa tal-Laring f'Casal Paola
 

              

 

 

_____________________________________________________________

Id-Djakonat fil-Parrocca

 

Il-Hadd 9 ta' Novembru fis-6pm saret Cerimonja ta' Djakonat ta' 5 zghazagh li tnejn minnhom huma minn Rahal Gdid. Ic-Cerimonja saret fil-Parrocca ta' Kristu Re, imexxija minn Mons. Isqof Scicluna. Prezenti ukoll kien hemm L-Arcisqof Emeritus Guzeppi Mercieca.

 

Id-Djaknu Chris Ellul waqt ic-Cerimonja

 

 

 

 

 

 

Translazzjoni Solenni

 

It-Translazzjoni tar-Relikwa fl-Okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Kristu Re

 

Translazzjoni tar-Relikwa f`lejlet il-Festa ta' Kristu Re. L-Ewwel Attivita importanti fuq skala ta' Parrocca ghal Kappillan il-Gdid, Dun Marc Andre Camilleri.

 

 

 

 

________________________________________________________

Il-Pussess ta' Dun Marc Andre bhala Kappillan

 

Is-Sibt 22 ta' Novembru hija gurnata importanti ghal Parrocca ta' Kristu Re, minbarra li fil-Parrocca tigi iccelebrata il-Festa ta' Kristu Re (Liturgika) dak inhar kien jum importanti ghal Dun Marc Andre minhabba li ha l-Pussess bhala Kappillan il-gdid ghal din il-Parrocca.  Dun Marc Andre Camilleri beda ufficjalment ix-xoghol tieghu bhala Kappillan.

Ad Multos Annos !!

 

Il-Kappillan hiereg mid-dar biex jibda l-Korteo sal-Knisja Parrokjali

 

 

 

Ix-Xoghol tal-Kappillan fil-Parrocca :

Tabernaklu

 

Il-Fonti tal-Maghmudija

 

Il-Konfessinarju

 

Il-Muftieh tal-Knisja Parrokjali

Iwassal il-Kelma t`Alla

 

Waqt l-Offertorju

Il-Genituri tal-Kappillan itellghu l-Offerti

Is-Sindku waqt l-Offerti

 

Id-Djaknu Pawlist  Chris Ellul waqt ic-Cerimonja tal-Pussess

 

Il-Barka bir-Relikwa

 

Wara ic-Cerimonja tal-Pussess sar riceviment ghal kulhadd fuq iz-Zuntier

 

  

 

 Videoclip tal-Pussess tal-Kappillan Dun Marc Andre ghal Parrocca ta' Kristu Re

  MTdgMltI68c

 

  

_________________________________________________________________

 

 

 

 
It-Tberik ta' l-Annimali

Bhala Parti mill-Festa Liturgika ta' Kristu Re , nhar il-Festa Filghodu sar marc bin-nies li jhobbu l-annimali tad-djar akkumpanjati mill-Girl Guids ta` Rahal Gdid minn Gnien Pawlu Boffa saz-Zuntier tal-Knisja Parrokjali fejn il-Kappillan bierek lil annimali li gabu maghhom it-Tfal u Kbar

 

 

______________________________________________________________

Funrun tal-President

Biex jingabru fondi ghal Istrina, din is-sena il-Mixja tal-President saret minn erbgha lokalitajiet differenti, fosthom mill-Pjazza ta' Rahal Gdid li ghal din l-Okkazjoni hadu sehem numru rekord ta' partecipanti , 16,000 persuna.

_____________________________________________________________

 

 

 

Milied f`Casal Paola 2014

Din is-site , bhas-snin ta` qabel ,  dawn  l-ahhar 8 snin , kienet is-site Ufficjali ta` l-Attivita' tal-Milied gewwa Casal Paola.

 

 

 

 

 

 

Dalwaqt f`din is-site   ................  aktar ritratti dwar din l-Attivita f`Rahal Gdid ghall-Milied

 

  

 L-Akbar sigra tal-Milied fl-akbar Pjazza inawgurata

Zmien il-Milied f`Rahal Gdid jinhass sa minn kmieni qabel  ..... minn gimghat qabel hafna zghazagh jibdew jipreparaw biex jinxtelu it-toroq ewlenin ta` din il-lokalita'.

Din is-sena , ghal ewwel darba qedha issir sigra tal-Milied tixghel bl-LED`s biex tkompli isebbah il-pjazza sabiha taghna.

 

Waqt l-inawgurazzjoni tas-Sigra tal-Milied

Zeffiena waqt il-programm ta' l-inawgurazzjoni

 

Il-Kitarrista Kurt Aquilina waqt il-programm fejn taghna ghanjiet tal-Milied fuq stil differenti. Nawguraw lil Kurt, kif konna awgurajna qabel, aktar successi kemm ghalih personali, ghal Malta u fuq kollox  ghal Rahal Gdid.

 

Il-Kappillan Dun Marc Andre flimkien mal-Kunsilliera waqt il-program

 

Zghazagh mis-Socjeta Filarmonika GM Fra Ant de Paule li hadu hsieb jarmaw din is-Sigra Kbira fi-Pjazza , flimkien mas-Sindku.

 

Il-Kunsill lokali Paola

 

Milied   2014

Id-Dimostrazzjoni bil-Bambin

 

Id-Dimostrazzjoni bil-Bambin f`lejlet il-Milied mill-Membri tal-Museum.

Il-Prietka tat-tifel wara l-Purcissjoni bil-Bambin

 

 

________________________________________________________________

Il-Quddiesa ta' Nofsillejl

Tradizzjoni antika madwar id-dinja hi l-Quddiesa li tibda f`nofs illejl ...... imma f`Malta ghandna tradizzjoni sabiha li qabel ma tibda l-Quddiesa, tifel jitla u jaghmel il-Prietka hu.

Il-Programm beda fil-11pm li kien jinkludi, play mit-tfal li jattendu fil-Klassijiet tal-Museum tal-Bniet, kant u l-Prietka tat-tifel.

 

Il-Play imtella mil-Museum tal-Bniet

 

Il-Prietka tat-Tifel

Il-Kappillan jaghti tifkira lit-tfajjel tal-Prietka

 

Il-Bambin jitqieghed f`postu ghal dawn il-Festi sbieh tal-Milied.

 

.................. waqt l-Omelija

 

Il-Muzicisti waqt il-Quddiesa

 

Il-Kappillan iqassam Qaqgha ta` l-Ghasel lil kulhadd.

 

 

_____________________________________________________________

Armar tal-Milied fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa il-Knisja ta' Kristu Re libset il-libsa tal-Milied ....... armar sabih li jixraq mal-Knisja taghna.

 

Il-Bambin l-antik li din is-sena intuza ghac-Celebrazzjoni tal-Milied ta' din is-sena. Bambin li ghandu storja kbira fil-Parrocca taghna ... hu mahdum minn artist ta' l-Iskola ta' Karlu Darmanin. (ara l-informazzjoni dwar dan il-Bambin fis-sezzjoni "L-Artiklu tax-xahar" ) f`din is-site.

 

Il-Girlanda tal-Milied : L-Erbgha xemghat li twassalna ghal Festa tat-Tifkira tat-Twelid tal-Bambin.

 

L-angli fuq kull naha tal-Bambin

 

Il-Fonti ta' l-ilma imbierek

Il-Battisteru

Il-Presepju artistiku li hu armat fil-Parrocca ta' Kristu Re