"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Attivitajiet  2016

60 Sena ta' Adorazzjoni Kontinwa

 

 

L-Erbgha 4 ta' Frar saret Quddiesa ikkoncelebrata mexxija minn Mons Pawlu Cremona OP (Arcisqof Emeritus) fil-Kappella tal-Museum tal-Bniet f`eghluq is-60 Sena ta' Adorazzjoni Kontinwa.

 

 

 _____________________________________________________________ 

Randan 2016


Bhala bidu ghal zmien ir-Randan , sar Pellegrinagg bil-Kurcifiss li kien imbierek minn San Gorg Preca. Wara saret Koncelebrazzjoni bic-cerimonja tat-Tqeghid ta' l-irmied

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Investitura ta' Kanonku ghal Kappillan

Nhar il-Hadd 6 ta' Marzu 2016, fil-Knisja Kolleggjata ta' San Lawrenz, il-Birgu saret l-Investitura tal-Kappillan Dun Marc Andre Camilleri bhala Kanonku Onorarju ta' din il-Kolleggjata.

Nifirhu lil Kappillan Dun Marc Andre ta' din il-hatra gdida tieghu.

 

Waqt ic-Cerimonja ta' l-Investitura

 

______________________________________________________________

 

 

Wara c-Cerimonja

 

 

______________________________________________________________

 

Poster li hareg ghal din l-Okkazjoni

 

 ______________________________________________________________

 

Hadd il-Palm

Il-Hadd 20 ta' Marzu sar il-bidu tal-Gimgha Mqaddsa b`Purcissjoni mill-Knisja ta' Sant`Ubaldeska ghal Knisja Parrokjali

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

L-Ghid il-Kbir f`Rahal Gdid

Nhar l-Ghid il-Kbir saret il-Purcissjoni bl-Istatwa ta' Kristu Irxoxt u t-Tradizzjoni tal-girja. Fi tmiem il-Purcissjoni, il-Kappillan Kan Dun Marc Andre Camilleri bierek il-figolli u l-helu tal-Milied.

 

 

______________________________________________________________

Pittura l-Kbira ghal Knisja Parrokjali 

Avveniment wara l-iehor  ........   nhar is-Sibt giet inawgurata pittura kbira fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re.

Il-Pittur Zghazugh Ghawdxi Manuel Farrugia diga taghna opri ohra fil-Knisja Parrokjali ta`Rahal Gdidbhalma huma s-sottokwadri ta' Santa Rita, Sant' Anna u il-Papa San Piju X. Insibu ukoll zewg pitturi hdejn il-Battisteru , din ta santa Elizabetta u ta' San Zakkarija  (omm u missier San Gwann il-Battista). Barra dawn , ghal zmien il-Festa nistghu ingawdu Bandalori bl-Appostli b`xoghol ta' Manuel Farrugia ordnati Mill-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola.

Issa nhar is-Sibt 14 ta' Mejju 2016 hija gurnata ohra storika minhabba li wara l-Quddiesa tas-6.30pm giet inawgurata u imbierka mill-kappillan , il-Kan. Dun Marc Andre Camilleri , pittura Kbira ta' gholi aktar minn 6 metri u wiesa ta' aktar minn 3 metri. 

  

Il-Pittur Manuel Farrugia johrog il-Pittura mal-wasla tieghu fil-Parrocca

 

Il-Pittura l-gdida li giet inawgurata is-Sibt li ghadda

 

 

L-Inawgurazzjoni tal-Pittura l-kbira , l-ewwel wahda minn erbgha.

 

 

F`din il-Pittura naraw il-grajja meta Gesu mar ghand habibu Lazzru f`Betanja. Meta wasal Kristu ghandhom, Marija dilket saqajn Gesu bil-fwejjah. Guza (qed jippunta subajh fil-Pittura) ra hela imma Gesu canfru.  wieqaf wara Marija naraw lil Lazzru ihares fiss lejn wicc Kristu. Fuq wara hemm Marta qedha tippepara l-ikel ghal Gesu u ghal dawk kollha li kienu fid-dar.

Din il-grajja insibuha fil-kitba ta' San Gwann , Kapitlu 15.

 

Il-Mument ta' l-Inawgurazzjoni tal-Pittura

 

(Ritratti ta' l-inawgurazzjoni tas-Sur Saviour Busuttil)

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Il-Pjazza  Ant De Paule

 

 

Il-Hamis 28 ta' Jannar 2016 filghodu inbeda x-xoghol fuq il-progett tal-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid, imsemmija ghal Granmastru Fra Antoine De Paule (1623-1636) Granmastru  ta' l-Ordni  li bena lil Casal Paola fis-Sena 1626, tlett snin wara li De Paule ha din il-kariga.

Wara konsultazzjoni man-nies tal-lokalita u entitajiet Kummercjali, wara snin ta stennija minhabba permessi u fondi, inbeda dan il-progett fil-qalba ta' Rahal Gdid.

Ix-xoghol beda billi bdew jinzabru s-sigar biex wara jigu mehuda f`postijiet ohra. Is-Sigar li ser jigu uzati ghal Pjazza l-gdida huwa l-Ballut u s-Sigra ta' Guda li taghmel fjuri ta kulur roza fil-vjola.

Dan il-progett ser jigi jiswa 3.5 Miljun Ewro  ......  izda ser jaghti lura l-Pjazza lin-nies wara li ghal snin shah giet mehudha mit-Traffiku li jghaddi mill-Pjazza.

 

Il-Pjazza qabel ma nbeda x-xoghol

 

Jinghata bidu tax-xoghol   .....  jibdew jinzabru s-sigar

 

 

______________________________________________________________

 

Wara li s-sigar gew mizbura biex ikunu preparati biex jinqalu u b`hekk  jigu allokati f`post iehor.

It-Tnejn 22 ta' Frar 2016 bdew jinqalu s-sigar. Minhabba t-traffiku dan ix-xoghol sar filghaxija sa tard billejl biex ix-xoghol issir minghajr hafna problemi.

 

Tinqala l-ewwel sigra tal-Pjazza  .....  wara snin taghti kenn u mistrieh lil hafna nies, specjalment fis-Sajf.  Dawn issa ser jitqeghdu f`post iehor f'Rahal Gdid u fil-madwar.

 

 

Meta tinqala s-sigra bl-ebda mod ma tigrilha hsara minhabba li ser issib postha f`post iehor. 

 

 

Ix-xoghol tal-Pjazza ghaddej sew. Wara li s-sigar gew preparati, inqalghu u gew imhawwla hdejn ic-Cimiterju ta' l-Addolorata.

 

 

______________________________________________________________

 

Il-Pjazza  Fra. Antoine De Paule

Wara stennija forsi kemmxejn twila, ir-rikostruzzjoni u l-imodernizzar tal-Pjazza ta' Rahal Gdid ser jibda x-xoghol fuqha.

Maz-zmien minn pjazza tan-nies saret il-Pjazza tal-Karozzi u Traffiku  ....  imma issa din il-pjazza ser terga tinghata llil Pubbliku.

Din il-gimgha ser jibda x-xoghol fuqha.

Nawguraw il-Hidma t-tajba lil dawk kollha li ser jahdmu f`dan il-Progett li ser jiswa 3 Miljun Euro.

 

Il-Pjazza ta' Rahal Gdid fis-sena 1931. Pjazza li kienet ghadha tan-nies

 

 

il-Pjazza Illum sa issa

 

 

Il-Pjazza kif gejja

 

 

 

 

______________________________________________________________

Il-Jum Storiku

Il-Hadd 17 ta' April kienet jum Specjali u Storiku ghal Pawlisti minhabba li sar l-iffirmar ta' l-approvazzjoni ta' Banda Paola mill-Knisja u tkun tista tiehu sehem fl-attivitajiet religjuzi li jigu organnizati , u it-tibdil ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re, b`donazzjoni mill-Banda Kristu Re.

 

Rapprezentanti taz-zewg kazini tal-Baned jaqraw il-Qari tal-Quddiesa

 

Id-Delegat ta' l-Arcisqof iwassal il-Hsieb fuq il-Qari

 

Il-Kappillan , il-Kan Dun Marc Andre Camilleri iwassal l-ahbar li l-Banda Paola hija rikonoxxuta mill-Knisja u l-bdiel ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re.

 

Il-Folla numeruza li attendiet ghal din il-Gurnata Storika

 

Il-Kor li anima l-Quddiesa Specjali

 

 

Rapprezentanti tal-Baned u Kumissjoni Festa Kristu Re waqt l-Offertorju.

 

 

 

Ic-Cerimonja Storika   : 

Il-Mument Storiku

 

In-Nutar tiffirma l-Kuntratt lii bih il-Banda Paola qedha tigi rikonoxxuta u l-bdil ta' l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re , donazzjoni ta' Banda Kristu Re. 

 

 

Il-Kappillan, il-Kan Dun Marc Andre Camilleri

 

Is-Sur Joseph Boffa  : Il-President tas-Socjeta Filarmonika De Paule, Banda Kristu Re.

 

Is-Sur Adrian Mizzi  :  President ta' l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola.

 

Iz-Zewg Presidenti tal-Baned jiehdu b`idejn xulxin wara l-Iffirmar

 

 

Il-Vara Titulari tal-Parrocca ta' Kristu Re , xoghol meraviljuz mill-isbah, mahduma fl-Injam mill-Kav Alfred Camilleri Cauchi u indurata minn Horace Farrugia. Moghtiha mis-Socjeta De Paule, Banda Kristu Re.

 

L-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola, rikonoxxuta mill-Knisja. Il-Kazin armat ghal  din l-Okkazjoni Storika ghal Kazin

  

 

 

(Ritratti :   William Mark Camilleri, John Debono) 

 

  

______________________________________________________________

 

........  din il-grajja Storika fil-Media

Diversi Media Lokali taw din l-ahbar bi prominenza kbira.

Dawn huma uhud minnhom  :

 

https://youtu.be/f5utXkN8_t4

 

https://youtu.be/LKcmb8uD5mc

 

 

L-Istorja qed tinkiteb  ....  

Il-Hadd 10 ta' April kienet gurnata kbira ghal lokalita' taghna minhabba li l-Kappillan tal-Parrocca ta' Kristu Re habbar ufficjalment li l-Kurja accettat zewg proposti li ilhom hafna mistennija.

*   Li l-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola tigi rikkonuxxuta u tkun tista taghti s-servizzi taghha fl-attivitajiet organnizati fil-Parrocca.

*   L-Istatwa artistika ta' Kristu Re li kienet propjeta ta' l-Ghaqda Filarmonika De Paule, Banda Kristu Re tinghata lil Knisja Parrokjali biex tkun l-Istatwa Titulari.

Dawn kienu ahbarijiet li l-Pawlisti kienu ilhom jixtiequ  .....  u sa fl-ahhar waslu.

 

 

L-Istatwa li kienet propjeta tas-Socjeta De Paule li issa saret l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re 

 

 

 

....... u l-Arma ta' l-Ghaqda Muzikali u Socjali Kristu Sultan.

 

______________________________________________________________

 

Tislima lil Istatwa Titulari

Wara nofs ta' nhar u lejl l-Istatwa Titulari kienet ghal Wiri tan-nies ....... f'nofsinhar tal-Hadd 22 ta' Mejju 2016 harget ghal ahhar darba mill-Kazin tas-Socjeta' Filarmonika G.M. Fra Antoine De Paule , wara 18-il sena hemm gew.

Wara sar car-carcade fejn kull kazin f`Rahal Gdid offra bukkett tal-fjuri lil Kristu Re, it-Titular.

Il-Kumitat taz-zewg Baned flimkien mal-Istatwarju u s-Sindku

 

Raprezentanta ta Banda Paola tpoggi l-Fjuri quddiem it-Titular

 

Mixghela tax-xemghat quddiem il-Kazin tal-Banda Kristu Re

 

Il-Hadd 22 ta' Mejju : Il-Mument meta l-Istatwa Titulari titlaq mill-Kazin tal-Banda De Paule ghal ghand l-Istatwarju Alfred Camilleri Cauchi biex issirilha xi tindif u preparamenti biex tidhol fil-Knisja Parrokjali ghal ewwel darba fl-24 ta' Lulju 2016 bhala l-Istatwa Titulari tal-Pawlisti.

L-Istatwa Titulari titlibbes il-Kuruna mill-Istatwarju fil-prezenza tal-Kappillan

 

 

 

 

Ghoti ta' Bukketti tal-Fjuri mill-Kazini kollha ta' Rahal Gdid

Hibernians FC

 

 

Partit Laburista

 

 

L-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan , Banda Paola

 

 

Quddiem il-Kazin ta' Banda Paola

 

 

Il-Partit Nazzjonalista

 

 

Ritratti :

William Mark Camilleri, John Debono, Chantelle Debono

 

______________________________________________________________

 

Dettal mill-Istatwa Titulari ta' Kristu Re

 

Il-Parrocca ta' Kristu Re iktar ma tmur aktar qedha issir sabiha, dan kollu grazzi ghal Kappillan il-Kan Dun Marc Andre Camilleri u l-generozita tal-Pawlisti li ghandhom ghal qalbhom it-Tempju Majestuz fuq pjanta ta' Guze Damato.

Wahda mill-opri sbieh hija l-Istatwa Titulari ta' Kristu Re li fi ftit gimghat ohra ser tidhol ghal ewwel darba fil-Knisja Parrokjali. Statwa mahduma mill-Kav Alfred Camilleri Cauchi fl-injam fis-sena 1998.

 

 

Dawn huma xi dettalji sbieh mill-Istatwa Titulari :

 

Il-Libsa graffita bid-deheb u l-fidda

 

Il-Mant graffit bid-deheb

Il-Mant ta' l-Istatwa Titulari minn wara

 

Il-Bizzilla mal-Komma

 

 

Ic-Cintorin li fuqu hemm il-Haruf li jirraprezenta lil Kristu fuq il-Ktieb fis-sebgha sigilli li jisemma fl-Apokalissi ta' San Gwann

 

 

Il-Labbra : Forma ta' Trijangolu li tirraprezenta t-Trinita Qaddisa

 

 

Is-Sandli

 

Ix-Xetru

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Notte `a Casal Paola 2016


 

 

  

Bhas-snin l-imghoddija din is-site kienet is-site ufficjali ta' din l-attivita li saret  is-Sibt 5 ta' Novembru 2016 fis-7pm `l quddiem. Attivita li saret fil-Pjazza quddiem il-Knsija Storika ta' Sant`Ubaldeska.

Din l-attivita kienet tikkonsisti f`Kuncert , zfin u Kant. Hadu sehem ukoll Nies lebsin l-epoka bi strumenti antiki ta' Malta.

 

Il-Granmastru Ant De Paule

 

Ilbies ta' l-Epoka. Daqq ta' strumenti Antiki Maltin

 

Spettaklu fuq il-Palk

Loghob ghat-tfal

 

______________________________________________________________

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos