Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FESTA TITULARI TA' KRISTU RE 2012

Ikklikja fuq il-gurnata li tixtieq tara jew inkella ara kollox bl-ordni kif saru matul il-gimgha tal-Festa

Il-Hadd 15 ta` Lulju

It-Tnejn 16 ta` Lulju

It-Tlieta 17 ta` Lulju

L-Erbgha 18 ta` Lulju

Il-Hamis 19 ta` Lulju

Il-Gimgha 20 ta` Lulju (l-ahhar jum tat-Tridu)

Is-Sibt 21 ta` Lulju (Lejliet il-Festa)

Il-Hadd 22 ta` Lulju (Jum il-Festa) 

Il-Hadd 15 ta` Lulju : Jum iz-Zghazagh

Bolton Youth Choir grupp ta` zghazagh mill-Ingilterra taghna 30 minuta ta` Kant fil-Knisja Parrokjali b`muzika folklorista taghhom u kant iehor. Wara dan il-Kuncert, il-Bolton Youth Choir anima l-Quddiesa tal-11am.

Quddiesa ghaz-zghazagh

Filghaxija saret Quddiesa specjali ghaz-zghazagh fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali minn Rev. Adrian Cassar u wara il-Grupp Milkmi ghamel Kuncert live ghal dawk prezenti specjalment iz-zghazagh.

Attivita` imtella miz-zghazagh wara l-Quddiesa bis-sehem tal-grupp "Milkmi"

Erga mur lura

__________________________________________________________________________________

It-Tnejn 18 ta` Lulju : Il-Hrug ta` l-Istatwa ta` Kristu Re fil-Knisja

Erga lura fuq

_________________________________________________________________________________________________________________Wara l-Hrug ta` l-Istatwa Titulari sar marc brijuz fit-toroq organizzat mis-Socjeta` Fil. De paule, Banda Kristu Re u Partitarji De Paule , zghazagh fi hdan l-istess Socjeta.

Erga lura_______________________________________________________________________________________________________________________________


It-Tlieta 17 ta` Lulju : Jum it-Tfal

It-Tlieta 17 ta` Lulju kienet il-gurnata tat-Tfal fejn saret Purcissjoni ferrihija minn hdjnil-Museum tal-Bniet sal-Knisja Parrokjali ta` Kristu Re u saret Quddiesa specjalment ghalihom.

Erga lura


It-Tlieta 17 ta` Lulju : Jum il-Familja


Wara l-attivita tat-Tfal, fuq iz-Zuntier sar programm ta` Kant u zfin immirat ghal familja kollha ........ kien hemm ukoll bejgh ta` ikel u xorb, li l-qliegh kollu li sar minn din l-attivita mar kollu ghal progett ta` karita

Erga mur lura

____________________________________________________________
Il-Marc ta` L-Erbgha (Organizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti)

Erga mur lura________________________________________________________________________________________________________

Il-Hamis 19 ta` Lulju : Il-Marc u it-Tlugh ta` De Paule fuq il-Kollona

Programm ta` marci brijuzi mill-Banda Stella Maris ta` tas-Sliema. Fi tmiem il-marc sar it-Tlugh ta` l-Istatwa tal-GM Fra Antoine De Paule fuq il-Kolonna fil-Pjazza. Il-Briju tal-marc gie organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti.

Il-Marc Tradizzjonali ta` l-ahhar jum tat-Tridu.

Il-Gimgha 20 ta` Lulju

Videoclips :

Il-Marc Tradizzjonalki tal-Gimgha fejn issir it-Tlugh ta` Kristu Re fuq il-Kolonna

In-Nar ta` l-art

Erga mur luraIs-Sibt 21 ta` Lulju Lejliet il-FestaTranslazzjoni Solenni bir-Relikwa tas-salib Imqaddes madwar il-Knisja mmexxija minn Dun Vincenz Deguara , li din is-sena qed ifakkar il-50 Sena mis-Sacerdozju tieghu.

Erga mur lura


----------------------------------------------------------


Fid-9pm fuq il-pjancier sar programm Muzikali u vokali kif ukoll b`efetti ta` dawl u nar sinkronizat ma` muzika live mill-Banda taht id-direzzjoni tas-Surmast David Sammut.

(Aktar ritratti u videoclips dalwaqt)

Erga mur luraJUM IL-FESTA

Il-Hadd 22 ta` Lulju 2012 :

Il-Marc Tradizzjonali ta` Folghodu

____________________________________________________________________________________


Quddiesa Solenni tal-Festa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il-Purcissjoni

Hrug tal-Purcissjoni fil-Festa ta` Kristu Re

____________________________________________________

Id-Dhul Trijonfali ta` Kristu Re lura fil-Knisja Parrokjali fuq zewg partijiet

____________________________________________________

"Mibni mill-Ordni"