Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jum iz-Zghazagh

Jum iz-Zghazagh

Il-Hadd 17 ta' Lulju taw bidu ghal Festa Titulari ta' Kristu Re billi saret Quddiesa Specjali organnizata mill-Grupp ta' Zghazagh, G730 , li ukoll jorgannizaw il-Quddies tal-Hadd tas-7.30pm matul is-Sena kollha ..... quddiesa li hi popolari hafna minhabba li tkun organizzata tajjeb , il-hin taghha hu komdu ghal hafna nies.

Din il-Quddiesa giet iccelebrata minn Dun Christopher Ellul , Qassis Zghazugh Pawlist li qieghed iservi l-Hidma tieghu fil-Parrocca tas-Siggiewi u li meta jkun hemm bzonn is-servizz tieghu jghin ukoll fil-Parrocca ta' Kristu Re.

Ghal din il-Quddiesa l-attendenza kienet tajba hafna.

........ wara l-Quddiesa sar bejgh ta ikel u Kuncert mill-grupp Explicit

______________________________________________________________

Festa Kristu Re 2016

fl-24 ta' Lulju f'Rahal Gdid ta Merhba kbira lit-Titular il-gdid ..... gurnata storika li zgur li ser tibqa minquxa f`qalbna ghal dejjem.

Id-Digriet li bih Banda Paola saret Banda approvata minn naha tal-Knisja

Id-digriet fejn il-Knisja qedha taccetta l-Vara Titulari ta' Kristu Re

Il-Vara Titulari ghall-Parrocca ta' Kristu Re diehla ghal ewwel darba fit-Tempju taghha.

______________________________________________________________

It-Tnejn 25 ta' Lulju :

Saret Quddiesa fil-Knisja Parrokjali u wara l-Ghaqdiet tal-Parrocca prezentaw stilla tal-fidda lil Kristu Re. Wara din ic-Cerimonja l-Istatwa Titulari harget fuq iz-zuntier fejn indaqq l-Innu sakemm sabet postha ghal Qima tal-Poplu.

Il-Kapp. Dun Marc Andre Camilleri ipoggi l-istillel tal-fidda offruti mill-ghaqdiet 

L-Istillel f`riglejn Kristu Re

Wara l-Hrug tal-Vara Titulari sar marc madwar it-toroq ta' Rahal Gdid fejn fi tmiem il-marc giet imtella l-Istatwa tal-Qalb ta' Gesu' fi Pjazza Sant'Ubaldeska.

______________________________________________________________

It-Tlieta 26 ta' Lulju :


Marc brijuz minn Banda Kristu Re madwar it-toroq ta' Rahal Gdid. Meta l-marc wasal Triq Lampuka gie imtella l-Istatwa ta' Kristu Re Sacerdot fuq il-Kolonna , statwa Storika mahduma iktar minn 70 Sena ilu (1945) minn Antonio Farrugia. Il-Marc tkompla sal-Pjazza fejn kien hemm eghluq brijuz.

______________________________________________________________


L-Erbgha 27 ta' Lulju :Sar marc madwar it-Toroq ta' Rahal Gdid, ufficjalment l-ewwel marc organnizat mill-Ghaqda Socjali u Muzikali Kristu Sultan, Banda Paola.

Fi Tmiem il-marc l-Istatwa ta' Kristu Re giet imtella fuq il-Kolonna fi Triq tal-Borg fost il-briju tal-Partitarji.

Matul il-marc gew inawgurati zewg armar godda ghal Festa. Statwa ta' San Gorg Preca ghal Triq Santa Monika xoghol l-Istatwarju Renzo Gauci ..... izzanzan ukoll Pavaljun ghal Triq Guze Damato

Aktar ritratti tal-Gimgha tal-Festa dalwaqt fuq din is-sit ta' Rahal Gdid


______________________________________________________________


Il-Gimgha 29 ta' Lulju :

Marc Tradizzjonali Brijuz minn Banda Kristu Re madwar it-Toroq Principali ta' Rahal Gdid fejn lehaq il-qofol tieghu hekk kif wasal il-Pjazza. F'nofsil-lejl l-Istatwa ta' Kristu Re telghet fuq il-kolonna f`nofs il-pjazza , segwit minn feature dwar l-Istatwa Titulari l-gdida b`nar sinkronizzat u wara Loghob tan-nar ta' l-art.

"Mibni mill-Ordni"