"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

 

 

Gemellagg ma` Paola fl-Italja

Nhar it-30 ta` April 2010 sar l-iffirmar ufficjali ta` Gemellagg bejn Paola ta` Malta u Paola ta` l-Italja. Dan il-belt qedha fin-naha t`isfel ta` l-Italja fil-provincja ta` Cosenza fir-regjun ta` Calabria.

Paola hija mdawra b`bajjiet sbieh bir-ramel tul ta` 20 kilometru b`xeni mill-isbah ta` bahar car u muntanji fl-isfond. Il-kampanja sabiha u hafna gonna tac-Citru jaghmlu din il-belt wahda mill-aktar popolari ...... Din il-belt hi maghrufa ukoll ghal qaddis , San Frangisk minn Paola li kien eremita u li kien jghix fuq il-muntanji ta` Paola. 

Okkazjoni importanti hi li wahda mill-wesghat ta` Paola fl-Italja isemmiet ghal "Largo Paola di Malta" .....  din hi unur ghalina li pjazza fl-Italja ser tisemma ghar-rahal taghna.

Rahalgdid.com qed iwassal servizz ta` din l-okkazjoni specjali u storika.

 

Is-Sindku ta` Paola ta` Malta , is-Sur Domenic Grima, flimkien mas-Sindku ta` Paola ta` l-Italja, Dr. Roberto Perrotta

Flimkien mal-Kummisarju Ewropej ta` l-Italja, Mario Pirillo

 

L-Iffirmar tal-Gemellagg

 

In-nies prezenti fis-sala ghal waqt ic-Ceremonja Principali tal-Gemelagg

Il-Kummisarju Ewropew Taljan Mario Pirillo jaghmel l-indirizz tieghu 

 

Waqt l-iffirmar tal-Gemelagg

 

Okkazjoni storika waqt l-iffirmar ta` Gemellagg bejn Paola ta` l-Italja u Paola ta` Malta

 

L-Inawgurazzjoni ta` Pjazza "Largo Paola di Malta" nhar l-1 ta` Mejju 2010

L-Irhama ta` tifkira ta` din l-okkazjoni

 

Il-Kan Dun Vincenz Cachia jiehu sehem f`Celebrazzjoni tal-Festa f`gieh San Frangisk minn Paola.

Is-Sindki waqt ic-Cerimonja taz-zejt nhar it-2 ta` Mejju 2010 , f`din ic-Cerimonja is-Sinkdi, fisthom ta` Paola Malta joffru z-zejt waqt il-Quddiesa tal-Festa.

 

Zjara minn Paola ta` l-Italja f`Paola ta` Malta

Wara li sar l-iffirmar tal-Gemelagg bejn iz-zewg pajjizi , fl-20 ta`Novembru dan il-ftehim gie issigilat meta rapprezentanza minn Paola ta` l-Italja giet f`Rahal Gdid ghal iffirmar

Il-Vici-Sindku ta` Paola jaghmel id-diskors ta` l-okkazjoni

Is-Sindku is-Sur Domenic Grima jaghmel id-diskors tiehu ta` l-okkazjoni

Prezentazzjoni ta` rigali

 

Members Area

Newest Members

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos