Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Guestbook

pawlist

8:45 AM on February 13, 2017

Kondoljanzi lil familjari ta' Dun Mario ....... fit-talb taghna

N. Frendo

8:25 AM on February 13, 2017

Rahal Gdid tilef Pawlist ta` vera fil-Kanonku Mario Agius fejn mar igawdi l-glorja tal-genna. Nitolbuh jibqa` jitlob ghalina lil Kristu Re, Patrun taghna lkoll, sakemm nergghu niltaqghu. Kondoljanzi lill-familjari kollha tieghu. RIP.

paola

6:41 AM on July 29, 2016

Mhux qed isiru l-updates tal-festa din is-sena? Grazzi webmaster tal-ħidma tiegħek

c parnis

8:33 AM on July 6, 2016

Jista xi hadd jghidilna x sar minna l istatwa ta Kristu Re li se tinbidel ?

Paul Pulis

11:01 AM on July 2, 2016

My Grand Mother's brother donated 2 bells for Paola church and I'm trying to find out some history on them..

Your assistance would be great.

Regards

Paul Pulis

Victor Calleja

10:39 PM on April 26, 2016

Prosett tassew ghal hidma qalbiena fuq il-pjannar u ix-xoghol li qiejed isir fil-pjazzja ta' Rahal Gdid. Mhux talli gejja sabiha imma se tkun ta' pjacir biex wiehed jippassigga minghar periklu mit-traffiku li hemm madwar il-pjazzja. Nixtieq naghra ritratti u videos tal process, u ghandi seba mitt sena halli nigi Malta u naghra is-sbuhija ta' Rahal Gdid kollu, specjalment il-Knisja Sabiha ta' Kristu Re'... Viva Kristu Re...Sahhiet Sbieh mill Canada.

Paul Vella

3:10 AM on April 26, 2016

veru sit sabih hafna u mimli b'informazzjoni ta' nteress kbir, avolja jien mhux minn hemm, hadt hafna gost li sibt dan is-sit. Well Done. Paul Vella (Melbourne)

Nunzio

9:40 AM on February 29, 2016

Ideja tajba hafna ta` paola.

Prosit lil kull min hu kkoncernat f`dan il-progett li certament se jkompli jsebbah Rahal Gdid taghna !

paola

12:23 PM on February 24, 2016

Nixtieq nissuġġerixxi lill-webmaster biex issa li beda x-xogħol fil-pjazza, jibda jieħu ritratti tagħha b'mod regolari (eżempju darba jew darbtejn kuljum) mill-istess post. B'hekk tibda tidher id-differenza li tkun qed tidher tax-xogħol li jkun qed isir minn dak l-angolu tal-pjazza. X'ħin jitlesta x-xogħol ir-ritratti jkunu jistgħu jingħaqdu u tkun tista' tidher il-proċess kollu tal-ħidma li tkun saret mill-bidu sal-aħħar minn dak il-post li minnu jkunu ttieħdu r-ritatti. Grazzi

N. Frendo

2:49 AM on February 24, 2016

Nixtieq f`isem il-poplu Pawlist, nghid Prosit lill-Kappillan tax-xoghol li qed iwettaq fil-Knisja Gawhra taghna f`Rahal Gdid. Hija x-xewqa tal-Pawlisti kollha li jekk Alla Jrid , xi darba narawha lesta minn kollox.

ch parnis

8:55 AM on January 22, 2016

Al attenzjoni tal kappillan . Dal ghodu kien hemm 5 karozzi ipparkjati fuq iz zuntier tal knisja .Zgur li 4 minnom ma kellom,x x jaqsmu mal knisjja . Noqodu attenti li iz zuntier ma jsirx parking area . Il grada ta naha ta lBOV ghanda tinfetah nofsa biex jidhlu in nies u mhux karozzi

Nunzio

9:35 AM on January 6, 2016

HIBS 2 - PSV 1---Prosit Whites..kburin bikom...Rahal Gdid Kollu Warajkom ! Ole`..Ole`.

Verita

11:37 AM on December 24, 2015

Il Milied it tajjeb lil kullhadd Jalla is sena il gdida 2016 tkun ta risq u paci ghal kullhadd AWG URI

Nunzio Frendo

5:08 AM on December 24, 2015 

Milied Hieni u Sena Gdida mimlija Sahha u Risq lill-Pawlisti Kollha u l-bnedmin kollha ta` rieda tajba ! Awguri.

verita

3:31 PM on December 19, 2015

J iena nemmen li ir residenti ta Paola ghandom dritt ikunu jafu x gara mil progett tal pjazza Issa jekk il kunsill ma jridx jghati informazzjoni affari tieghu Biss ma jidirlx li dan ghandu jkun il mod kif jigu ittrattati ir residenti

verita

1:34 PM on December 10, 2015

Prosit lil kappillan ghal kull ma qed jghamel biex izejjen il knisja taghna Haga wahda nixtieq . Iktar progress fix xoghol tal korsijja Qed narah miexi bil mod wisq

verita

1:49 PM on December 5, 2015

Fil-veru sens tal-kelma il-Kunsill taht it-tmexxija l-gdida lanqas ghandu id-dicenza jwiegeb meta se jibda il-progett tal-pjazza. Isthu jekk tafu !!

paola

6:08 PM on November 28, 2015

Meta se jibda l-proġett tal-pjazza pls? Għax lil verita ħadd ma wieġbu.

verita

11:06 AM on October 19, 2015

Jista il Kunsill ta Paola jinfurmana x sar mil progett tal pjazza ghax fil budget ma ssemiex Jaqaw intesa ?

Nunzio

9:21 AM on September 15, 2015

Grazzi Fr Brian tas-servizz tieghek fostna u nawgurawlek ghal futur tieghek f`Hal Qormi. Nisperaw li nibqghu narawk !

Nunzio

9:15 AM on September 15, 2015

Ninghaqad ma` Michael biex nghid Grazzi mill-Qalb lil-William tal-Website.

Jalla l-Pawlisti japprezzaw u jghozzu dal gmiel ta` taghrif fuq ir-Rahal ghaziz taghna. Prosit ukoll lit-tim taghna Hibernians tar-rebh tas-Suoer Cup u nawgurawlhom aktar successi fl-Istagun 2015/16 li ghadu kemm beda`.

Michael

2:26 PM on September 3, 2015

Prosit William ta' din il-Website. Informattiva hafna u fiha ritratti vera sbieh. Tidher li tiehu hafna mil hin tieghek biex din il website tkun aggornata ta' spiss. Tghallimt affarijiet godda fuq Rahal Gdid. Prosit William. Keep up the Good Work.

William

11:19 AM on July 29, 2015

Forsi naqbel ma 'paola' ......... din is-sena kellna festa sabiha u kbira .... kull sena qedha tisbih u tkun akbar. Forsi kif qal il-Kappillan fi tmiem il-festa li nippruvaw inehhu dak kollu li jdarrasna. Il-Festa isimha maghha iggib ferh ...... il-pika sakemm tibqa pika jiena narha tajba .... imma l-glied huwa dejjem hazin. Kull ghaqda u kazin jaghmel hiltu kollha biex jorganniza mill-ahjar li jista ..... rajna progetti godda ......... knisja armata mill-isbah , l-akbar Knisja f`Malta mimlija. ....... nies jattendu ghal attivitajiet li gew organnizati ....... dan kollu awgurju sabih ghal festi li gejjin .... j'alla li jkollna festi sbieh u li fihom jiehu gost kulhadd.

paola

8:41 AM on July 29, 2015

Issa li għaddiet il-festa u kulħadd beda jikkwieta tajjeb li ngħidu prosit lil dawk kollha li ħadmu għall-festa ta' din is-sena. prosit tal-proġetti ġodda li dejjem qed ikabbru l-festa.

Imma naħseb li din is-sena niżbaljaw jekk nieqfu fuq il-prosit. Hemm bżonn li l-kumitati tal-każini, jqumu waħda sew u jwarrbu lil min jaqla l-inkwiet. Bil-mod ta' kif imxiet il-festa din is-sena, kontra qalbi jiddispjaċini ngħid li erġajna resqin biex il-festa tagħna terġa' titwaqqaf. Jalla żbaljat, imma jekk qisu xejn mhu xejn, mhux se ndumu ngawdu l-festa.

Aħjar niftħu għajnejna issa, milli mbagħad noqogħdu ngħidu li jwaqqfulna l-festa għax jaqbdu magħna! Grazzi.

Maureen Delia

3:13 PM on July 20, 2015

Prosit tar-ritratti sbieh u l-informazzjoni li titpogga fuq din il-website. Awguri ghal festa sabiha u li minnha johrog gid spiritwali lin-nies ta' Rahal Gdid kollha specjalment lilek, William, il-webmaster ta' din il-website.

Stefan Zahra

6:38 AM on July 3, 2015

Sakemm qed nara il-messagg ta' Oservatur, incidentlment l-bierah (il-Hamis) tnehha l-armar li kien hemm mal-hajt tal-habs. Thalla biss il-poster tal-billoard peerss li dan ma jtellef xejn mill-armar tal-festa.

Grazzi hafna.

Oservatur

7:45 AM on June 28, 2015

Aw xi hadt jista jghidilna meta dak it-tizjin tal-Hibs se jitnehha minn mal-hajt tal-habs ? Ma tahsbux li issa zmienhom ghadda u issa wasal ukoll iz-zmien li l-pjazza tibda tintrama bl-armar tal-festa. Please take note.

Webmaster

6:32 PM on June 18, 2015

Minn informazzjoni li sibna sa issa ma jidirx li l-pulptu kien armat fil-Knisja ta` Sant`Ubaldeska. Minn ritratti antiki ta meta kienet tiffunzjona bhala parrocca l-Knisja ta Sant`Ubaldeska ma jidher imkien. Li hu zgur hu li meta saru d-disinji kienu ghal wiri fil-bieb ta` Sant`Ubaldska (ara l-Artiklu tax-xahar). Jekk hawn xihadd li jiftakru jew ahjar jekk ghandu ritratt , jekk joghgbu jikkuntatjani permezz ta email.

verita

2:55 PM on June 18, 2015

Issa ma nfax il pulptu koenx sar ghal Santa Ubaldeska . li naf fic cert hu lil fis sena 1950 hemm kien ghax jien kont ghamilt il priedka tal milied fuqu

paola

7:29 AM on June 18, 2015

@joseph

Naqbel miegħek ukoll. Saru biex jitqegħdu fil-knisja. Mela nħalluhom għal fejn tqegħdu. Il-pulptu sar għall-Sant'Ubaldeska u ma nafx b'liema immaġinazzjoni t'għerf u liema livell t'arti kellu min ġietu l idea sublimi li jieħdu fi Kristu Re. L-istess għall-ħwejjeġ u gandlieri li qed jinqalgħu. Nużawhom għal fejn saru. Inpoġġuhom f'Sant Ubaldeska.

Ma nistawx nitkellmu dwar jekk tapprezzax jew le, għax il-liturġija mhix show!

joseph

6:38 AM on June 18, 2015

dawk l-opri sagri masarux biex jitqedu go muzew imma biex isebhu lill knisja grazzi u proset lill kappillan manistax xnifem kif hawn min majapprezza xejn wara tant snin ta telqa sibna zewg kappilani li hadu linizjativa

paola

11:41 AM on June 13, 2015

"William", naqbel li għandna nieħdu ħsieb l-arti, u naqbel li għandhom jinġabru f'post u nieħdu ħsiebhom bl-aqwa mod possibbli. U hekk ukoll missu sar bil-pulptu. Ħadna ħsiebu, rranġajnih u poġġejnih f'post ma' ċertu lbies, gandlieri u affarijiet oħra li saru fl-antik bil-ħidma u l-flus tal-Pawlisti, li iżda llum għaddew 100 sena jew aktar, biex jitgawda minn kulħadd. Imma l-knisja post il-liturġija mhux shows!

verita

4:07 AM on June 13, 2015

Dan l ahhar fl erba niccec li hemm fil kappelluni tpoggew xi statwi temporarjament . Wiehed jista jinnota x differenza issir jekk isiru erba statwi permanenti . Nispera li mhux fil boghod jigu identifikati il qaddisin li l statwi taghhom se jitpoggew . F orsi ukoll jitfacca xi benefatturi li lest li jhallsu ghal ghal dan il progett

William

3:21 AM on June 13, 2015

Ma naqbilx ma "paola" fis-sens li d-disinn li qed issir imur tajjeb hafna mal-Knisja taghna. Ghalkemm mhux antika imma meta bnewha tawha forma ta salib u bl-artali fil-gnub, allura inbniet fuq stil antik. Li sar il-Pulptu naqbel mieghu. Dan hu xoghol ta pawlisti li hadmuh huma stess (ara l-artiklu tax-xahar). Imbghad naqbel 100% ma "paola" li certu ilbies liturgiku ma ghadhux zmienu .... tajjeb li napprezaw l-arti ta dan l-ilbies u jitgawda meta jsir muzew tal-Parrocca. Jiena miniex tradizzjonali, anzi il-kontra , imma imbghad l-arti togobni u x-xoghol li ghaddej bhalissa fil-Knisja taghna hu sabih hafna. Il-kappillan qed jahdem b`hegga u nghinuh ha jkompli. Imbghad dejjem ghedtha .... in-nicca etc ma taqbilx xejn mal-istil tal-Knisja taghna.

paola

6:21 PM on June 10, 2015

Disinn li qed isir mad-dawra tal-knisja antik, pulptu antik li nqala minn kappella żgħira biex jitpoġġa fl-ikbar knisja ta malta, gandlieri antiki li qed jerġgħu joħorġu, ilbies antik! Qed inġibu l-parroċċa bħala oġġett tal-logħob. Ġibniha biss bħala memorja ta' qabel il-konċilju!

verita

1:21 AM on June 10, 2015

Prosit William Keep it up

webmaster

5:41 PM on June 9, 2015

Iva sew qed tghid 'verita" ...... ovja mhux ser tinbidel li hemm imma ser tizdied maghha ....... jigifieri l-friz kollu tal-Knisja ser ikun mal-knisja kollha , inkluz il-presbiterju u l-kappelluni tal-genb li diga kien lest. Bhalissa qed issir il-friz fil-presbiterju (ara ir-ritratt li ghadni kif ghamilt fis-site)

verita

10:57 AM on June 9, 2015

Qed nifhem sew li l induratura sabiha li qed tigi inkluza fil korsija se tigi inkluza fil parti tal knisja li diga lesta mil iduratura

verita

4:01 AM on June 9, 2015

Nirringrazzja lil kappillan tal informazzjoni interessanti

Dun Marc Andre Camilleri (Kappillan)

3:31 AM on June 9, 2015

Il-Friz li qed issir bhalissa ha jsir kollu mal-bqija tal-Knisja kollha. Ha nzommu l-istess disinn biex ikun kumplimentari mad-disinn li diga hemm, u b`hekk naghtu lil Knisja taghna dehra isbah.

verita

10:52 AM on June 8, 2015

Hemm xi raguni ghaliex l iduratura li qed issir fil korsijja hijja totalment differenti lil kumplament tal knisja ?

Nunzio

10:06 AM on May 27, 2015

Xieraq naghtu PROSIT kbira lid-Dirigenti, Kumitat, Players u Supporters Pawlisti ghar-rebh tal-Kampjonat 2014/5; xi haga li tghaqqad Rahal Gdid f`poplu wiehed ferhan w`aktar habrieki minn qatt qabel ghal rahal twelidna. GRAZZi mill-gdid lill-Kulhadd specjalment lill-Familja Bezzina.

Hibernians Irgiel-Nisa-Taht id-19 il-sena --- Champions 2014/5.

verita

8:25 AM on May 15, 2015

Ghal min ma jafx fdik il bitha kienu jittrenjaw il Hibs fl antik

verita

11:04 AM on May 9, 2015

Xi pjacir tara Rahal gdid maqghud

Sonia Debono Camilleri

5:16 AM on April 14, 2015

Proset vera interesanti

Nunzio

9:28 AM on March 16, 2015

Ejjew naghmlu fl-ikbar Pjazza ta` Malta --Pjazza gawhra unika w`ta` kwalita`. Rahal Gdid jixraqlu dan u aktar. Jalla din tkun Monument haj ghat-tfal li jigu warajna. Grazzi mill-qalb lil kull min qed jahdem biex dil-holma tal-Pawlisti kollha ssir realta`. Sahha u l-Ghid it-Tajjeb lill-Kulhadd.

paola

6:45 PM on March 8, 2015

F'dawn il-ġranet smajt lill-Onor. S. Parnis jgħid li din is-sena mistenni jibda x-xogħol fuq il-pjazza. Nagħmel appell ieħor, biex qabel jibda x-xogħol isir pjan dwar x'tip ta' pavimentar isir. Pavimentar li jkollu stil differenti. Mhux sempliċiment madum li narawh ma' Malta kollha fuq il-bankini. Ejja wara dan iż-żmien kollu nistennew, ikollna pjazza li tkun speċjali u differenti mill-kumplament tal-pjazzez f'Malta. Grazzi

Nunzio

8:03 AM on March 4, 2015

Prosit lil William tal-hidma kintinwa tieghu u ninghaqad mas-Sur Zahra biex nawgura lill-kandidati tal-Kunsill, success u hidma sfieqa ghal futur f`gieg ir-Rahal li tant inhobbu. Grazzi mill-qalb lill-kulhadd.

Stefan Zahra

11:36 AM on February 24, 2015

F'dawn il-jiem xitwin, nammira diversi kandidati jaghmlu l-Home vistits, ngib memorji sbieh ta' meta kont kandidat bhalhom inhabbat il-bibien biex nitlob il-fiducja tal-Pawlisti u ghal grazzja t'Alla dejjem ksibt minghandhom. J'Alla wara l-11 ta' April, il-Kunsilliera eletti jinghadu flimkien u jahdmu ghar-Rahal. Nawgura lill-Kandidati kollha huma minn huma kull success mixtieq!

pawlist73

2:11 PM on January 15, 2015

Ghaziz William, qed naqra b'interess l-informazzjoni dwar il-fuljett is-Saltna. Nixtieq nissugerilek biex forsi tibda tigbor edizzjonijiet passati biex b'hekk l-edizzjonijiet kollha jkunu fuq is-site. Dan ghaliex b'hekk tinbena database tajba ta informazzjoni utili biex min irid jaghmel certa ricerka ikun jista. Niehu l-okkazzjoni wkoll biex nirringrazzjak tax-xoghol li taghmel biex izzomm din il-website hekk aggornata.

verita

3:59 PM on January 14, 2015

Grazzi tal informazzjoni rigward il progett tal pjazza

RODERICK SPITERI

1:20 PM on January 9, 2015

Naqbel perfettament mieghek Stefan li jrid jintrama presepju kbir fi zmien li gej.

Rigward il-progett tal-pjazza bhalissa ghaddejin negozjati mal-Gvern Centrali biex nsibu fondi sabiex dan il-progett jkun jista jsir fost ohrajn fondi ewropej li ser jithabbru fi zmien li gej

Stefan Zahra

4:34 PM on January 7, 2015

Jien nixtieq nghid prosit lil kull minn kien involute fl-armar u fit-tizjin tat-toroq kollha fi zmien il-Milied. Is-Sigra saret ukoll u mliet il-Pjazza. Issa jonqos biss li jsir presepju. Qabel met akont SIndku kont niehu hsieb li narmaw wiehed bil-limitazzjonijiet kollha li kellna ma kien xejn specjali imam kien jaghmel atmosfera sabiha. Hasra li ma baqax jintrama. Ghalhekk nittama li ghal li jmiss jintriga xi had biex izzid dan il-presepju. Grazzi u prosit mill-gdid.

paola

11:24 AM on January 7, 2015

Nixtieq ngħid prosit tas-siġra tal-Milied kbira f'nofs il-pjazza. Jalla għas-sena d-dieħla ikompli jisbieħ it-tiżjin fil pjazza u jitkompla fit-triq in-naħa tal-każin, peress li qed ikun vojt hemm ħdejn in-naħa t'isfel tal-pjazza. Ta' min ikun hemm tiżjin sabiħ li jkun differenti minn ta' rħula oħra biex niġbdu n-nies lejn raħal ġdid.

verita

10:50 AM on December 30, 2014

Rigward il mistoqsijja tieghi , skiet perfett allura qed nimmagina li il progett waqaf

verita

2:20 PM on December 18, 2014

Jsta xi hadd jghidilna x sar minnu il progett tas tisbieh tal pjazza ?

[email protected]

6:19 AM on December 6, 2014

Grazzi hafna jien nikteb ghax naf li tiehdu azzjoni ghal-gid! Grazzi mill-gdid lilek tal-impenn!

RODERICK SPITERI

8:05 AM on December 5, 2014

noted Stefan. minn naha taghna nfurmajna l-awtoritajiet koncernati, ha nerga niccekja

Stefan Zahra

3:37 PM on December 3, 2014

Ftit ilu ktiebt dwar id-dawl maqtuh mal-kopla tal-Knisja ta' Kristu Re u dik tal-Kappella tac-Cimiterju tal-Addolorata, B'sodisfazzjon ninota li dik tal-kappella tal-Addolorta qeghda tega tkun mixghula kollha mill-gdid. Filwaqt li dik ta' Kristu Re qeghda fuq fllodlight wahda min naha ta wara. Ghalhekk tajjeb li nerga nigbed ftit l-attenzjoni. Grazzi.

pawlist73

10:52 AM on November 19, 2014

Nhar is-Sibt ninghaqdu bhala familja Pawlista biex naghtu merhba mill-isbah lil Ghaziz Kappillan Il-Gdid Dun Mark Andre Camilleri. Dun Mark diga diehel fil-qlub tal-pawlisti ghax bit-tbissima tieghu jigbdek lejn Il-Knisja. Fil-5.00pm jibda korteo minn quddiem id-dar parrokkjali li ser ikun akkumpanjat mill-Banda Kristu Re li ghandu jasal fuq iz-zuntier parrokkjali fil-5.45pm Wara ssir il-quddies bic-cerimonja tal-Pussess u fl-ahhar riceviment fuq iz-zuntier bhala ahwa fi Kristu Re.

Stefan Zahra

6:32 AM on November 8, 2014

Grazzi hafna tal-intervent tieghek.

RODERICK SPITERI

6:30 AM on November 8, 2014

Ser inkun qed naghmel rapport lil awtoritajiet koncernati kemm fuq knisja ta' Kristu Re, kif wkoll dik tac-cimiterju.

Grazzi ta' l-interess

Stefan Zahra

10:49 AM on November 7, 2014

J'Alla titiehed azzjoni min fejn nahsem jien ingib il Knisja quddiemi u vera qeghda kerha kif inhi anki tac-Cimiterju tal-Addolorata kollox maqtuh fix-xahar li suppost tkun up to date. Nittama li jigu rrangati ma jdumux!

webmaster

6:43 PM on November 6, 2014

Kont fil-hsieb tieghi Stefan ...... veru veru !!!! Ilhom hafna maqtuha specjalment dik li taghti ghal-Church Ave ...... issa dan l-ahhar ta wara (naha tal-Gnien) kif ukoll xi gimghatejn ilu marret wahda tal-portiku. Naqra ohra tispicca fid-dlam kollha. Min hu inkarigat please jiehu hsieb. Grazzi

Stefan Zahra

2:25 PM on November 6, 2014

Nixtieq ngbed l-attenzjoni tal-Awtoritajiet forsi l-KunsillLokali jista jghin biex jasal il-messagg ukoll. Il-Floodlights li jdawwlu l-koppla tal-Knisja ta' Kristu Re huwa kwazi kollha mitfija aqta ghal wahda li ghada mixughula u dawn ilhom mitfiha ghal bosta jiem mhux hazin, forsi jinbidlu u terga tkun mixughula kollha. L-istess ghall-Kappella tac-Cimiterju tal-Addolorata din tinsab fid-dlam u mhux tixghel kif kienet tkun qabel. Nittama li xi hadd jiehu nota u jirraporta lil minn hu koncernat! Grazzi bil-quddiem!

webmaster

7:08 PM on October 27, 2014

Silvio, din hi s-site tal-Pawlisti kollha u dak kollu li ghandu x`jaqsam ma Rahal Gdid ...... li tibghat naghmluh f`din is-site. Grazzi hafna

Silvio Cassar

12:36 PM on October 27, 2014

Ahna tal-HIBERNIANS BASKETBALL CLUB & NURSERY....

Jekk trid naghtik xi dettalji u tpoggihom f'din is-sit halli turu l-attivitajiet taghna wkoll...tislijiet

RODERICK SPITERI

11:13 AM on October 20, 2014

Noted Stefan,

Pero jkun jrid isir studju sew ghaliex ma jkunx facli ghan-nies li joqghodu f'dan it-toroq minhabba t-tibdil li ggid maghha meta jinbidel l-isem tat-Triq.

Stefan Zahra says ... I
Nissugerixxi lill-awtortiajiet responsabbli mill-ismijiet tat-Toroq biex jikkunsidraw ismijiet godda fil-Lokalita taghana bhal: Triq Pace Grasso, Triq Kristu Re, Triq il-Madonna ta' Lourdes, Triq it-Tabib Karl Chircop, Triq Salvu Bezzina, Triq l-20 ta' Lulju (Jum il-Lokalita), Triq Anthony Micallef (Kunsillier). Nahseb il-Kunsill Lokali jista jghin ukoll biex dan l-ismijiet jigu nkluzi fil-Lokalita taghna meta tkun se ssir xi triq gdida jew tinhass il-htiega li jinbidel xi isem ta' triq. Grazzi hafna bil-quddiem.

RODERICK SPITERI

11:12 AM on October 20, 2014

Hekk Qed isir Sinjur.

paola says ... 

grazzi u nispera li ssir pressjoni kbira fuq il gvern biex il proġett ifittex isir malajr. u forsi sadanittant, naraw kif forsi jista jkun hemm xi ħaġa fil proġett li tagħmel il post differenti minn postijiet oħra. imqar fil pavimentar. ftit kreattivita. grazzi tat tweġiba

Stefan Zahra

8:08 AM on October 14, 2014

Nissugerixxi lill-awtortiajiet responsabbli mill-ismijiet tat-Toroq biex jikkunsidraw ismijiet godda fil-Lokalita taghana bhal: Triq Pace Grasso, Triq Kristu Re, Triq il-Madonna ta' Lourdes, Triq it-Tabib Karl Chircop, Triq Salvu Bezzina, Triq l-20 ta' Lulju (Jum il-Lokalita), Triq Anthony Micallef (Kunsillier). Nahseb il-Kunsill Lokali jista jghin ukoll biex dan l-ismijiet jigu nkluzi fil-Lokalita taghna meta tkun se ssir xi triq gdida jew tinhass il-htiega li jinbidel xi isem ta' triq. Grazzi hafna bil-quddiem.

webmaster

4:07 PM on October 12, 2014

Grazzi hafna Sur Parnis dwar I-korrezjoni tieghek rigward ir-ritratti antiki ta' Rahal Gdid.

Carmel parnis

2:49 AM on October 11, 2014

Nahseb li ghandek zball . Dak ir ritratt ittiehed hafna snin wara it tmiem tal gwerra . meta spiccat il gwerra is saqaf ta nofs il knisja kien miksi bil pjanci u nofs l iehor miftuh berah Nahseb li iktar tista toqrob l;ejn 1955

paola

7:41 AM on October 4, 2014

grazzi u nispera li ssir pressjoni kbira fuq il gvern biex il proġett ifittex isir malajr. u forsi sadanittant, naraw kif forsi jista jkun hemm xi ħaġa fil proġett li tagħmel il post differenti minn postijiet oħra. imqar fil pavimentar. ftit kreattivita. grazzi tat tweġiba

RODERICK SPITERI

10:32 AM on October 3, 2014

paola says ...

jista' xi ħadd jgħidilna jekk il-ħsieb tal-proġett tal-pjazza għadux hemm? Grazzi.

Iva Sinjur/a bhalissa ninsabu ghaddejjin b'tahdidiet mal-gvern biex jinstabu l-fondi ghal dan il-progett (madwar 2.5 million euro)

paola

5:44 PM on October 2, 2014

jista' xi ħadd jgħidilna jekk il-ħsieb tal-proġett tal-pjazza għadux hemm? Grazzi.

N. fFendo

6:42 AM on September 5, 2014

Grazzi Dun Vincens Cachia u Merhba Dun Marc Andre` fil-Paricca Kristu Re.

Filwaqt li nweghdu l-appogg lil Fr Marc, lil-Dun Vincens nroddulhu hajr ghal gid kollu li ghamel maghna. Nixtiqulek hena u risq...Grazzi.

Pawlist

7:38 AM on August 26, 2014

Il-Kappillan Dun Vinċens Cachia, ħabbar li huwa ġie msejjaħ ikompli jaqdi l-missjoni tiegħu ta' Saċerdot bħala Prepostu Arċipriet tal-Kolleġjata Bażilika Sant' Elena - Birkirkara.

Filwaqt li ser inħossu n-nuqqas tiegħu, ma nistgħux ma nirringrazzjawhx għal dak kollu li ħadem għalih u għamel magħna matul dawn it-tmien snin li għaddew bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna.

Forsi ħafna ser jibqgħu jiftakruh għal dak li għamel f'dak li għandu x'jaqsam max-xogħlijiet estensivi ta' restawr u dekorazzjoni tal-knisja u ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ta' bosta anniversarji u ġrajjiet; fosthom taċ-Ċentinarju tal-parroċċa fl-2010. Pero dan huwa ftit ħdejn dak li huwa dejjem verament fittex li jagħmel, anke meta forsi mhux dejjem kien mifhum: dak li l-poplu ta' Raħal Ġdid, anke jekk miġbud mill-ġmiel tat-tempju, jasal biex ikollu laqgħa spiritwali ta' vera ma' Alla u jiskopri relazzjoni ta' mhabba mieghU sabiex imbagħad ikun jista' jghix din l-istess imħabba mal-oħrajn.

Aħna minn qalbna nitolbu għalih sabiex f'dak kollu li ser jagħmel fis-snin li ġejjin ma jaqtax qalbu jwettaq ir-rieda t'Alla f'ħajtu bl-istess entużjażmu u imħabba lejn il-poplu li Hu stess fdalu f'idejh.

GRAZZI Dun Vinċens!

Stefan Zahra

12:08 PM on July 25, 2014

Prosit William ghal updates kollha li qed taghmel matul din il-festa u kif dejjem ghamilt. Nassigurak li dawn jinzlu tajjeb maghna u izjed minhekk mall-emigrant Pawlisti li ma jistghux jaqsmu l-ferh tal-festa maghna. Kompli sejjer hekk ix-xoghol tieghek u ferm apprezzat!

Pawlist Mwegga

5:08 PM on July 24, 2014

Tal-misthija knisja armata bozza iva u mijja le. Meta konna narmawa volontarjament ahna tfal ta rahal gdid kienu jigbdulna lattenzjoni kif jaraw bozza maqtua, u illum inhallsu iktar min 3000 ewro mi donazjonijiet al festa biex inhalsu kuntratur u niehdu dan ir rizultat !!!

nunzio frendo

2:18 AM on July 23, 2014

Grazzi lill-Kleru, l-Ghaqdiet/Kazini ,etc,. ta` l-organizazzjoni tal-Festa tal-Patrun taghna l-Pawlisti. jAlla Kristu Re Jsaltan fuqna s-sena kollha. Prosit tassew.

Pawlist

10:07 AM on July 18, 2014

Nixtie niehu din l-opportunita' biex nifrah lil Kappillan lil Kan. Dun Vincenz Cachia f;gheluq l-40 sena anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu. Nheggeg lil kullhadd biex ghada nighaqdu mieghu fil-Quddiesa ta' Radd il-Hajr fis-6.00pm u nirringrazzjawh tal-hidma tieghu li qed iwettaq fil-Parrocca taghna.

pawlist

1:40 AM on July 17, 2014

Veru , hekk hu !!!! Prosit lil kullmin jahdem ghal festa fl-armar biex ikollna festa sabiha

Stefan Zahra

11:18 AM on July 16, 2014

Bhalissa ir-Rahal qieghed jilbes il-libsa tal-festa, tara armar ferm sabih jintrama kuljum b'tant sagrifficju u b'dedikazzjoni, wara sena xoghol kulhadd jiehu sodisfazzon li jara dak li hadem ghalih ikun apprezzat mill-bqija tal-pawlisti u ta' dawk li jigu jzuruna f'dawn il-jiem ta' festi. Ghalhekk nixtieq insellem u nghid prosit lil dawk id-delettanti kollha huma min huma li jiehdu hsieb jarmaw u jzarmaw ir-Rahal, kif jghaddi kollox f'dawn il-granet ferm shan tas-sajf. Prosit lil kulhadd. Il-hidma taghkom hija ferm apprezzata. Il-Festa t-tajba lill-Pawisti kollha

Webmaster

8:56 AM on May 29, 2014

Huwa fid-dmir taghna li nawguraw lil Kurt ....... mhux biss bhala zghazugh Malti li ser jikkompeti ma zghazagh ohrajn fl-Ewropa, imma ukoll bhala Pawlist.

Hu unur ghal Rahal Gdid.

Awguri kurt !!!

Stefan Zahra

8:37 AM on May 29, 2014

F'isem il-familja tieghi nixtiequ nirringrazzjaw lil William Camilleri li permezz tal-website ta' Rahal Gdid qiegehd jgahti l-appogg shih lil Kurt Aquilina.

Grazzi hafna mill-gdid William u nawgura lill-Kurt kull success! Grazzi ukoll lil kull minn qieghed jissaportjah

N, Frendo

5:26 AM on May 29, 2014

Nawguraw lil Kurt Aquilina kull success fil-Germanja. Jekk joghgobkom, zommuna nfurmati bl-izviluppi.

Grazzi

Elizabeth

4:22 AM on May 14, 2014

Prosit ta l-idea

pawlist73

2:54 PM on April 20, 2014

Zort il-Wirja t' Arti Sagra fil-palazz tal-president u stajt nisma l-kummenti posittivi tan-nies presenti fuq Il-Vara ta' Kristu Re mahduma fl-injam mill-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi fl-1998. Jien nahseb li wasal iz-zmien li l-ghaqdiet kollha ta Rahal Gdid jinghaqdu flimkien u jahdmu biex fl-ahhar din l-aqwa opra artistika li ghandna fir-Rahal, tidhol fil-Knisja taghna. B'hekk kull Pawlist ikun jista' jgawdi din l-opra u jkun kburi biha.

webmaster

5:58 AM on April 10, 2014

Naqbel ma "Pawlist" dwar il-bandalori ....... www.rahalgdid.com jifrah lil dawk kollha li taw sehomom ghal-bandalori sbieh li ser jizzanznu din is-sena l-ewwel darba

Pawlist

4:16 AM on April 10, 2014

Prosit lil Kappillan, lil Kummissjoni Gimgha l-Kbira u l-Grupp G7.30 tal-lejla muzikali u letterajra bir riflessjonijiet ta' l-ahhar seba' kelmiet ta' Sidna Gesu' Kristu li saret nhar it-Tnejn 7 ta' April. Prosit immens tal-gmiel ta' sett Bnadalori li gew inawgurati matul din is-serata.

webmaster

8:30 AM on March 30, 2014

www.rahalgdid.com tifrah u tawgura lil Kurt Aquilina. Unur ghalih .... ghal familja tieghu ..... talenti bhal ta' Kurt hu ta` unur ghal Rahal Gdid ........... Prosit u awguri Kurt !!!

Stefan Zahra

6:58 AM on March 30, 2014

Nifrah min qalbi lit-tifel ta' ohti gahliex le.... KURT AQUILINA li huwa l-finalist biex jirraprezenta lill-Pajjizna ghal EUROVISION YOUNG MUSICIANS! li se jsir f'Cologne. il-Germanja fl-ahhar ta' Mejju 2014. Kurt huwa Pawlist bhalna u nawguralu li jaghmel unur kbir lir-Rahal u lill-Pajjizna fil-qasam kulturali permezz ta' dan il-festival. Mhux gahx jien zijuh imma nhosni kburi li wasal s'hawn...Kurt huwa tifel mir-Rahal fejn fost hafna xogholijiet eccelenti li ghandu tlabtu jikkomponi l-innu ta' Hibernians verzjoni rock u nhalli ghal gudizzju ta' minn semaw. Prosit u Good Luck KURT kburin bik u j'Alla tkompli tirrnexxi u tikseb aktar successi!.

webmaster

9:57 AM on March 17, 2014

Sur Saliba ...... grazzi hafna tal-kummenti sbieh rigward il-website ta' Rahal Gdid ....... il-website tal-Kumitat Organizzativ ilha hafna tidher fuq il-website ta' Rahal Gdid, mill-ewwel jum li giet introdotta. Ibghatu email bl-informazzjoni kollha inkluz il-poster tal-wirja fuq l-email address tal-website ...... qieghed fejn hemm links .... u bhas-soltu tidher fiha. Rigward l-informazzjoni dwar il-vari tal-Gimgha l-Kbira ...... biex inlehhqu maghhom ser naghmlu l-informazjoni kull 4 t`ijiem ...... ifisser hafna aktar xoghol imma ikun interessanti ghal dawk li ghandhom ghal qalbhom il-Gimgha l-Kbira , kemm pawlisti u hafna ma' Malta kollha.

Laurence Saliba

6:43 AM on March 17, 2014

Habib,

nixtieq li fuq is-sit tieghek iggibu ftit pubblicita dwar il-wirja go Rahal Gdid imtella mill-kumitat organizzattiv fi hdan il-kumitat Festa Kristu Re Paola. Dan jista jsir billi 'zidu kemm il-poster ufficjali tal-wirja tal-Gimgha l-Kbira tal-parrocca Kristu Re kif ukoll is-sit ufficjali tal-wirja li hija:

www.wkrp.comli.com

Nirringrazzjak bil- quddiem u sahha,

Laurence Saliba

Hibernians Supp Club

6:22 AM on November 29, 2009


L-ewwel nett niringrazzjaw lil kull min attenda l-grawnd l-bierah kontra Tarxien R. Bhalissa il-Kumitat tas-Supp Club ghaddej b'xoghol estensiv biex ikompli jsebbah il-Kazin u jarma ufficju gdid b'ghamara gdida, compjuter u hafna xoghol iehor. . Inheggukhom taghtu is-support shih taghkom biex inkomplu nirrangaw dan il-kazin kif jixraq lil Klabb kbir bhal taghna. Inheggukhom biex tixtru l-Kalendarju li ghadna kif hrigna il-qliegh kollhu sejjer b'risq il-Kazin. Baqalna hafna progetti xi nwettqu bl-akbar wiehed ikun l-irrangar tal-faccata. Ghalhekk qeghdin nappellaw ghal-koperazzjoni taghkom. GRAZZI BIL-QUDDIE


Stefan Zahra

PRO

rahal

6:25 PM on November 28, 2009


Prosit Hibs! Rimonta stupenda fl-ahhar, minkejja li b'nofs tim. Prosit ukoll li minkejja li r referee ghaggel kecca lil mario u halliena nilghabu b 10 u bla gowler, ma ppanikjajniex u ma hallejniex lir redus jersqu lejn il kaxxa. PROSIT LIL PLEJERS KOLLHA TAGHNA!

AJC
10:51 AM on November 28, 2009


Hibernians 2 Tarxien Rainbows 1 . Prosit Hibs, u laghabna b`hafna tfal. Keep it up .

Partitarji de Paule - Banda Kristu Re

12:07 PM on November 27, 2009


Nixtieq ninfurmaw li kull min jixtieq li jakkwista bandiera hamra u safra tac-Centinarju, li fiha tinkludi 1910-2010...100 SENA PARROCCA sabiex b'hekk inkomplu nkabru l-hegga u turiha li fil-Parrocca ghaddejjin fi zmien ta festi, jista' jaghmel dan billi jsib xi membru tal-Partitarji De Paule jew lil Jason Silvio. Ritratt ta din il-bandiera qeghda tidher fuq il-website www.zghazaghdepaule.com. Prezz ta din il-bandiera 20Eur biss. Numru limitat. Grazzi. VKR

Stephen

1:58 AM on November 27, 2009


Prosit William ta' dedikazzjoni tieghek lejn dil-website u coverage kbir li qed twasslilna fuq il-fetsi tac-Centinarju tal-Parrocca. Grazzi

Hibernians Supp Club

12:48 AM on November 26, 2009


Avvizi:

Is-Sibt 28/11/09 Hibernians vs Tarxien R fl-2.00p.m. Grawnd Nazzjonali Ta' Qali.

Il-Hadd 29/11/09 MINORS Hibernians vs Valletta fl-4.00p.m. Victor Tedesco Std.

Inheggukom biex nhar is-Sibt li gej ntellu l-bandiera tal-Hibs fuq il-bjud u nissaportjaw bi hgarna lit-tim. Is-Sibt it-Traspost jitlaq mill-Pjazza fis-1.15p.m. Booking mill-Bnaka tal-Lottu. Nfakkrukom fil-Kalendarju 2010 jinsghab ghall-bejgh mill-hwienet kollha tal-Gazzetti ta' Paola, kif ukoll xi hwienet ohra mill-Fgura u Tarxien.

rahal

11:31 AM on November 25, 2009


COME ON WHITES

Loghba mportanti hafna nhar is-Sibt. Inheggeg lil KULL MIN TELA FL-AHHAR LOGHOB TAS-SENA L-OHRA BIEX ISSA JERGA JKUN WARA T-TIM. kuragg lil plejers kollha. niftakru kemm frahna fil loghba kontra l belt. mela ejjew nirrepetu rizultat tajjeb iehor. is supporters ejja nkunu t ezempju ghat timijiet l ohra. ejja biex hadd ma jinqeda bina u jkollu ghalfejn joqghod jikkritikana fuq it tv bhal ma kienu ghamlu fil loghba mar redus is sena l ohra minhabba xi kant li kien sar. FORZA HIBERNIANS!

Pawlis

t2:46 AM on November 25, 2009


Kuragg ghal nhar is-sibt rahal,jekk nigbdu habel wiehed jirnexilna nergaw numiljaw li dak ir-redus ta hdejna!Jekk kullhadd jigbed habel wiehed nergaw naghmlu dak li ghamilna is-sena l-ohra BISS anka il-players iridu jaghmlu hilithom ghal din l-lobgha,jafu kemm hi importanti ghalijna is-sapporters nhar is sibt.

Kuragg rahal.

Ahna ha kunu warajkom.

Paxxuna!!!

Hibernains F.C.

12:51 AM on November 25, 2009


Nappellaw lill-partitarji biex nhar is-Sibt li gej fis-2.00p.m. jitilghu bi hgarhom jaghtu s-support shih littim tal-Hibs ghall-partita kontra Tarxien R. Bhal dejjem nitilghu biex nissaportjaw fi spirtu sportiv. Nappellaw lil kulhadd biex igib ruhu sew u ma nhallu lil hadd jipprovoka bi kliem mhux xieraq u innijiet li ma jaghmlux gieh lit-tim taghna.

Grazzi tal-koperazzjoni taghkom


Stefan Zahra

redrian

1:30 PM on November 24, 2009


GRAZZI LL MIN KULL TA SEHEMU BIEX FTAHNA C CELEBRAZZJONIJIET TAC CENTINARJU BIL KBIR. GRAZZI OHRA TMUR LIL DAWK KOLLHA LI KELLHOM XJHAQSMU MAL KUNCERT MEMORABBLI U ECCEZJONALI LI LBANDA TAL PAWLISTI, L BANDA KRISTU RE ESEGWIXXIET FWAHDA MILL AQWA LUKANDI LI GHANDNA FPAJJIZNA. TAHT IT TMEXXIJA TAS SURMAST ABBLI TAGHNA GHAMILN PROGRAMM LI QUDDIEM IS SALA PPAKJATA BIN NIES, HALLIET LIL DAWK PREZENTI BLA KLIEM. GRAZZI U PROSIT, JALLA KRISTU RE JZOMM IDEJH FUQNA DEJJEM, SPECJALMENT DIN IS SENA LI GHAL KULL PAWLIST TA RIEDA TAJBA QEDA VERA GHAL QALBU. VIVA KRISTU REUNIVERSALI, SULTAN TAL HOLQIEN KOLLU

rahal

5:26 PM on November 23, 2009


Nghati l-awguri tieghi fl-okkazjoni tal-bidu tas-sena centinarja lill-Kappillan u lill-Pawlisti kollha. Jalla li tul din is-sena nersqu aktar vicin ta' Kristu u naghmlu ir-Re ta' qlubna.

Grazzi wkoll lil Onor. Azzopardi biex ikompli ghaddej ix-xoghol fil-knisja monumentali taghna. Jalla jkompli jferrahna b'donazzjoni xierqa ghal pjazza sabiha taghna.

Mark Micallef

4:25 PM on November 23, 2009


Nghid Prosit lil Kappillan u l-organizzaturi fi hdan il-Parrocca ta' Rahal Gdid ghal ftuh tac-centinarju. J'Alla din s-sena specjali tkun ta' barka fuq il-parrocca taghkom u tikbru iktar spiritwalment f'Gesu Kristu Sultan tal-Holqien Kollu!

www.mostarotunda.com


Stephen

2:54 PM on November 23, 2009


Ninghaqad jien ukoll ma' dawn il-kummenti sbieh billi nghid Prosit lil Kullhadd lil kull minn ta sehmu u dawk kollha li attendew. Zgur u mhux l-inqas l-akbar Grazzi tmur lil Kappillan, lil Kumitat tac-Celebrazzjonijiet tac-Centinarji, lil Kummissjoni Festa Kristu Re, Lis-Soc Fil. De Paule Banda Kristu Re u l-Ghaqda Muzikali Socjali Kristu Sultan ghax flimkien urejna li fejn hemm il-Ghaqda hemm Sahha u b'hekk dawn il-bidu ta' Festi kienu Success ghax flimkien hdima u stinkajna. Dan stajna ninnutawh bl-attendenza kbira tan-nies ghal kull attivita' li saret.

Grazzi

joseph

1:31 PM on November 23, 2009


ninghaqad mal kummenti ta dawn shabi pawlisti biex nejd proset u grazzi lewwel nett il kappillan il kumitat tac-centenarju u li zewg ghaqdiet muzikali ghac cerimonji sbieh li ghamlu fil-bidu ta dan laveniment storiku ghar rahal tghana jalla dan huwa biss il bidu ta sena li matintesiex

Clive

10:46 AM on November 23, 2009


Il-bierah is-Socjeta Filarmonika G.M. Fra Antoine De Paule - Banda Kristu Re esegwiet kuncert fenomenali.Kullhadd jaf kemm hi Banda tajba u ta' certu livell. Imma l-bierah kienet fl-aqwa tahha. Il-Grand Ballroom tal-Grand Hotel Excelsior ma kienetx bizzejjed ghal mijiet ta' nies li gew.

Nixtieq nghid proset lil Mro. David Sammut, Bandisti, Solisti u l-kantanti.. Proset tassew.

Jien kburi li nghamel parti min din is-Socjeta tant glorjuza li tghamel unur lil Casal Paola.


Viva Socjeta De Paule.

Viva Kristu Re.

Hibernians FC

10:20 AM on November 23, 2009


Ghada t-Tlieta sejta tkun organizzata Quddiesab'suffragju ghal-Ex Presidnet is-Sur Lawrence Xuereb u l-Ex membri li mietu matul din is-sena. Il-Quddiesa sa ssir fis-6.00p.m. fil-Knijsa Parrokjali ta' Kristu Re'. Il-Membri qraba u hbieb tal-Klabb huma mistiedna li jattendu


Stefan Zahra

PRO Hibernians FC

Melvin Camilleri (Kumm Zghazagh)

3:24 AM on November 23, 2009


Kif kullhadd jaf il-birah filghaxija itella ghal-darba ohra il-kuncert Annwali tal-Kazin tal-Banda De Paule.Ghal-darba ohra kif kien is-sena l-ohra (success)din id-darba rega ma naqas li ikun success kbir iehor.Proset lis-Surmast taghha Mro David Sammut u il-bandist kollha li hadu sehem.Grazzi lil kullhadd specjalment lil dawk mijiet tan-nies li gew il-birah u ippakjaw is-sala kollha ta Excelsior.Grazzi u Proset. Viva Kristu Re.

Melvin Camilleri (Kumm Zghazagh)

3:23 AM on November 23, 2009


Kif kullhadd jaf il-birah filghaxija itella ghal-darba ohra il-kuncert Annwali tal-Kazin tal-Banda De Paule.Ghal-darba ohra kif kien is-sena l-ohra (success)din id-darba rega ma naqas li ikun success kbir iehor.Proset lis-Surmast taghha Mro David Sammut u il-bandist kollha li hadu sehem.Grazzi lil kullhadd specjalment lil dawk mijiet tan-nies li gew il-birah u ippakjaw is-sala kollha ta Excelsior.Grazzi u Proset. Viva Kristu Re.

Pawlist

12:52 AM on November 23, 2009


Grazzi lill-Onor Azzopardi tal-ghotja li pprezenta lill-Parrocca , nittama li l-istess Segreatrju Parlamentari jhabrek biex jghin lill-Kunsill Lokali Paola halli l-Gvern jghaddilhom il-fondi mehtiega biex tigi rrangata l-Pjazza Centarli. Ghax ghanda PJAZZA vera tal-qamel... u bil-haqq nixtieq nghati PROSIT lil min ghamel dik il-PASTAZATA ta' Bankina tal-Pjazza vera jistmawh lir-Rahal tal-MISTHIJA.... PLS take NOTE. Min hu responsabli ghandu jaghmel apologija lill-Pawlisti kollha.

Andre Grima (Seg. Kumm. Zghazagh)

12:12 PM on November 22, 2009


Il-Kumitat tas-Socjeta de Paule flimkien mal-Partitarji u Kummissjoni Zghazagh de Paule jawguraw il-Festa t-Tajba u awgurju ghall-bidu tal-Festi Centinarji tal-Parrocca lill-Pawlisti kollha ta' Rahal Gdid. VIVA KRISTU RE

Keith Parnis

10:57 AM on November 22, 2009


Ilbierah kien hemm il-kuncert li fetah ic-Centinarju organizzat mill-Banda Paola u kien ta success kbir. Nixtieq nghid PROSIT lis-Surmast li kien eccellenti u anki l-assistent Surmast , it-tnejn li huma taw wirja tajba, kif ukoll il-bandisti. Nisperaw li l-Knisja tkompli tina cans biex nuru talenti li ghandna u jgawdijhom il-poplu ta Rahal Gdid. Il-Kuncert kien wiehed ta success, u l-iktar li spikkat hija l-Ghaqda li nibtet fir-Rahal. Nispera li nkomplu nsibu koperazjojni mill-Knisja kif ukoll mill-Banda Kristu Re ghax bhekk l-isem ta' Rahal Gdid ikompli jikber f'kull qasam. Grazzi lill KULHADD specjalment lin-nies li kien hemm fis-sala ghax intom ghamiltu serata kompluta. Viva Kristu Sultan.

Pawlist

9:52 AM on November 22, 2009


GRAZZI..... Nistghu nghidu li dawn il-ftuh tac-Celebrazzjonijiet tac-Centinarju kienu SUCCESS. Zgur li dan se jkun ta' kuragg kbir lil Kappillan habbrieki Dun Vincenz Cachia u lil Kumitat organizattiv.

Is-Sibt inkitbet pagna ohra fl-storja ta' Rahal Gdid meta rajna l-ewwel Knisja miftuha u armata wara snin ta' abbandun ghat-Transulazzjoni Pontifikali. Grazzi ghall-dan kollhu terga tmur ghall-habbrieki Kappillan li Mulej permezz ta' Mons. Arcqisqof baghtilna fil-Parrocca taghna kif ukoll lil volontiera kollha li jahdmu fil-Parrocca.

Grazzi.

inhobb ir rahal

9:22 AM on November 22, 2009


Nixtgieq nghati prosit lil min hu responsabbli ghaz zewg cerimonjki veru zbieh tas sibt u il hadd Attendenza sabiha hafna specjalment is sibt . Issa bli sar fil knisja qed tidher is sbuhija taghha . Nixtieq nirringrazzja ukoll lil Hon Jason .Azzoppardi ghal ghotja generuza f'ishem il gwern biex tkompli tiggi irrangata il knsija

inhobb ir rahal

9:16 AM on November 22, 2009


Nirringrazzja lil Stefan Zahra ghal izpjegazzjoni . Iva Il gimgha rajt il pagun mixghul ghalekk bqajt sorpris li ma rajtx il faccata mixghula is sibt Ghal darba ohra grazzzi

Hibernians Supp Club

6:59 AM on November 22, 2009


Twegiba lil "Inhobb ir-Rahal"

Sinjur,

Il-Kumitat tas-Supporters Club bhalissa ghaddej min xogholijiet strutturali kbar fil-Kazin, liema xoghol baqa ghaddej matul il-gurnata kollha sa nofs sieghea qabel il-Partita li kellhu l-Klabb kontra l-Floriana. Liema xoghol kaguna hsarat teknici fil-faccata, il-Kumitat ma lahaqax ilesti xogholijiet li kiene hemm bzonn biex din il-hsara tkun irrangara fil-hin u ghalhekk il-faccata ma steghatx tkun mixghula fil-hin peress li wara l-partita kien sar il-hin u ma sibna l-hadd jaqdina f'dawk il-hinijiet. Ghalhekk il-Kumitat ghamel arrangamenti biex il-Hadd filghodu jirranga l-hsarat li saru u filghaxija l-faccata tkun tixghel. Hassejna li gahndha naghtu spejazzjoni ghax ma kien hemm ebda hsieb jew intenzjoni li l-faccat ataghna tkun mitfija. Lil-Inhobb ir-Rahal seta jinnota li l-Gimgha il-faccata kienet mixeghla u anki ntrama poster mill-isbah biex ifakkar dan l-avveniment.

Grazzi hafna


Stefan Zahra

PRO Hibernians FC

inhobb ir r ahal

1:58 PM on November 21, 2009


Jista il kumitat tal Hibernians supporters club jghatina spjegazzjoni ghaliex il faccata tal club ma kienetx mixghula ghal okkazzjoni tal bidu tac celebrazzjonijiet tac centinarju . Qed nirreferi ghal llum is sibt Faccata fid dlam l uniku kazin f rahal gdid li ma xghelx Nistennew risposta

Andre Grima (Seg. Kumm. Zghazagh)

2:55 AM on November 21, 2009


Grazzi lil dawk kollha li taw sehemhom ilbierah ghall-Ikla kbira fl-okkazzjoni tal-Festa Liturgika ta' Kristu Re - Patrun taghna l-Pawlisti. Grazzi ukoll lil dawk kollha li attendew u lil l-isponsors kollha sabiex l-attivita tkun SUCCESS! Bis-sahha taghkom ilkoll li ahna nkabbru l-hegga sabiex naghmlu aktar, dejjem ghall-isem tas-Socjeta, l-Festa u r-Rahal li nirraprezentaw.


Infakkarkom li ghada ser tkun gurnata importanti ghas-Socjeta fejn filghodu ha nifthu l-Festi Centinarji b' marc mat-toroq ta' Rahal Gdid, filwaqt li filghaxija ser ikollna l-Kuncert Annwali gewwa l-GrandHotel Excelsior. Zgur li ta mhux ta min titilfu ghax jinkludi bosta preparamenti u sorprizi !!


Minn hawn naghmel appell sabiex f' dan il-weekend l-Partitarji taghna nuru l-hegga taghna ghall-festa Liturgika ta' Kristu Re billi nippartecipaw kemm fl-attivitajiet interni u dawk esterni.Nappella ukoll sabiex kulhadd isegwi u jattendi ghall-programm tal-Festi Centinarji din is-sena.

joseph

1:32 PM on November 20, 2009


proset stefan naqbel mijak int veru thobb ir-rahal arukaza li post importanti u centrali mimli attivita u kummerc jinsab mitluq bdan il mod

Stefan Zahra

3:01 AM on November 20, 2009


Kont nistenna li fl-ahhar Budget tissema l-Pjazza ta' Rahal Gdid, izda xejn hlieg ECO Gozo ma smajtx bir-ragun gahx minhemm irridu!!! . Nappella lil Onor Json Azzopardi u L-Onor Jason Mugliett, L-Onor Silvio Parnis L-Onor Gino Cauchi u L-Onor Charles Mangion u L-Onor Joe Brincat biex jaghmlu l-appelli taghna l-Pawlisti fil-Parlament. Gbajna nbghatu traffiku u Trab iswed wasal iz-zmien ghal-kunpenss. U l-Pawlisti ta rieda tajba jaghmlu naqa pressjoni ukoll.

Rahal Gdid jixraqlu ahjar!!

Pawlist

4:46 AM on November 18, 2009


Nixtieq nigbed l-attenzzjoni lil Kunsill habbrieki l-ghadna f'Rahal Gdid, li minn post mitluq gabu genna fl-art , li meta jittrimjaw is-sagar tan-naha ta' Lourdes in-notices tan-No Parking imwahhla mas-sigar wara li jkunu lesti jinqalghu mhux wara xahrejn li sar ix-xoghol arukaza kbira ghadhom imwahhlin mas-sigar bit-tape.

Isthu u jekk m intomx kapaci tmexxu lokal irrizenjaw u ghamlu wisa lil haddiehor!!!!!!!!!!

rahal

10:21 AM on November 17, 2009


Filwaqt li nirringrazzja lil webmaster tal-ispazju li qed jaghtina, nheggu biex jinforma lis sindkun b dawn il kummenti jew inkella lil xi membru parlamentari mil lokal. bhekk dawn l ilmenti dwar il pjazza jitwasslu x imkien, forsi fl ahhar isir investiment bis serjeta u tisbieh ta veru lil pjazza taghna, wahda mill isbah f malta!

inhobb ir r ahal

8:30 AM on November 17, 2009


Issa v eru ghandna pjazza karnival . Nahha wahda tiles [ suppost ] homor u in nha ;l ohra concrete gris Nispera liu il kunsill jghamerl mil ahjar halli din is sitwazzjoni tiranga

Stephen

5:07 AM on November 17, 2009


Nheggu lil kullhadd biex nhar is-Sibt,wara snin twal ta' abbandun tal-Knisja ta' Santa Ubaldeska, niltaqghu xi 5.45pm hdejn il-Knisja fejn fiha se nilqghu lil Isqof Emeritus ta' Ghawdex Nikol Cauchi li se jmexxi processjonalment it-Transulazzjoni tar-Relikwa tas-Salib mill-Knisja ta' Santa Ubaldeska sal-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re u wara jmexxi l-Pontifikal Solenni ta' Lejlet il-Festa.

Nheggu lil Kullhadd jattendi ghall-dan il-mument storiku f'Casal Paola u fil-Bidu tac-Celebrazzjonijiet tal-Festi Centianrji.

Stefan Zahra

3:39 AM on November 17, 2009


Nifrah ghat-tisbieh li sar quddiem il-Knisja ta' Sat Ulabedeska , ghalkemm il-funtana ma tantx rajta posta hemm, biss overall ahjar mill-kien u prosit mill-gdid. Nisugerixxi li l-knsija tigi floodjata bhal ma ar dan l-ahhar mall-knisja tac-Cimiterju b'hekk din il-knisja titgawda ukoll filgahxija. Nittama li niehdu hsieb ix-xoghol kbir li sar u ma ssirx hsara jew vendigazzjoni. Issa l-pjazza jmiss u nheggeg lil kullhadd biex permezz ta' dan il-guestbook nitolbu lil awtoritajiet biex jiehdu azzjoni ha jkollna Pjazza li verament tixraq lil Lokal taghna.

Stefan Zahra

3:38 AM on November 17, 2009


Nifrah ghat-tisbieh li sar quddiem il-Knisja ta' Sat Ulabedeska , ghalkemm il-funtana ma tantx rajta posta hemm, biss overall ahjar mill-kien u prosit mill-gdid. Nisugerixxi li l-knsija tigi floodjata bhal ma ar dan l-ahhar mall-knisja tac-Cimiterju b'hekk din il-knisja titgawda ukoll filgahxija. Nittama li niehdu hsieb ix-xoghol kbir li sar u ma ssirx hsara jew vendigazzjoni. Issa l-pjazza jmiss u nheggeg lil kullhadd biex permezz ta' dan il-guestbook nitolbu lil awtoritajiet biex jiehdu azzjoni ha jkollna Pjazza li verament tixraq lil Lokal taghna.

Kummissjoni Zghazagh De Paule

10:59 PM on November 16, 2009


Grazzi lil min ha sehem fit-tournament li sar nhar il-Hadd.

Issa niltaqghu nhar il-Gimgha fil-basement tal-Kazin De Paule ghall-ikla tal-Festa Liturgika ta' Kristu Re.


Nhar is-Sibt kullhadd jattendi Transulazjoni tal-Festa li tibda mill-Knisja ta' Sant Ubaldeska.


Nhar il-Hadd filghodu nattendu ghal marc mill-Banda Kristu Re u filghaxija l-Kuncert Annwali fil-Grand Hotel Excelsior.


Viva Kristu Re.

Kummissjoni Zghazagh De Paule

10:59 PM on November 16, 2009


Grazzi lil min ha sehem fit-tournament li sar nhar il-Hadd.


Issa niltaqghu nhar il-Gimgha fil-basement tal-Kazin De Paule ghall-ikla tal-Festa Liturgika ta' Kristu Re.


Nhar is-Sibt kullhadd jattendi Transulazjoni tal-Festa li tibda mill-Knisja ta' Sant Ubaldeska.


Nhar il-Hadd filghodu nattendu ghal marc mill-Banda Kristu Re u filghaxija l-Kuncert Annwali fil-Grand Hotel Excelsior.


Viva Kristu Re.

inhobb ir rahal

11:44 AM on November 16, 2009


Possibbli bankina bil konkos jiuxirqila il pjazza Cangaturi ma jesistux ghal rahal gdid ? Il kunsill possibbli kuntent bli sar ? VERU KERRHU PJAZZA

Pawlist

12:12 PM on November 15, 2009


Hadd ghadu ma informazzjoni fuq ix-xelter fi pjazza Sant' Ubaldesca. S'issa ghamlulu l-kapitelli fuqu. Prosit tal-Pjazza kollha izda jiddispjacini nghid illi x-xelter gie qiesu qabar.

Stefan Zahra

8:09 AM on November 14, 2009


Nixtieq nghati prosit lill Kumitat tac-Centinarju b'mod specjali lis-Sur Alfred Ellul Galea ghall-ktieb li hareg dwar Rahal Gdid. Ktieb verament milqum u sib dak kollhu li ghandu x'jaqsam mall-Lokal ghaziz taghna. ktieb li gahndu jitbghat lil hutna emigranti pawlisti biex jerghu jgeddu l-memorji. Ktieb li mela l-vojt u kien ilu jinhass li ghandu jsir. Mill-gdid prosit Alfred ghax-xoghol kbir li ghamilt. Well done!!

rahal

5:39 PM on November 13, 2009


Ma nafx kif fil-budget ma ssemmiex kemm-il mitt elf ewro intefqu fil-progett tal-pjazza!! la nqalet l-art mank naqra tisbieh!!

rahal

5:37 PM on November 12, 2009


AWGURI F'GHELUQ SNINEK SUR TONY BEZZINA.

GRAZZI TA' KULL M'GHAMILT MAGHNA U AWGURI GHAL HAFNA SNIN OHRA TA' SAHHA U REBH!

Hibernians FC

10:04 AM on November 12, 2009


Ghan-Nom tal-Kumitat Ezekuttiv, Kumitat ts-Supporters Club Nursery, Paola Boys Hibs Ultras, Kowcis Players u Supporters ta' Hibernains FC nawguraw lis-sur Tony Bezzina ghal-gahda l-Gimgha 13 ta' Novembru, 2009 fl-okkazzjoni ta' eghluq zmienu.. Nirringrazzjawh ghax-xoghol kbir li jaghmel b'risq il-Klabb taghna. Nawgurawlek aktar snin ta' hidma u successi fi hdan il-Klabb..

Grazzi Sur Tony u Ad Multos Annos


Stefan Zahra

PRO Hibernians Fc

PAWLIST

6:48 PM on November 11, 2009


INHEGGU LIL KULHADD BIEX NHAR IL HAD 22 TA NOVEMBRU FILGHODU TIGU GHAL MARC MILL BANDA KRISTU RE FIL FTUH TAL FESTI TAC CENTINARJU

PAWLIST

6:48 PM on November 11, 2009


INHEGGU LIL KULHADD BIEX NHAR IL HAD 22 TA NOVEMBRU FILGHODU TIGU GHAL MARC MILL BANDA KRISTU RE FIL FTUH TAL FESTI TAC CENTINARJU

charlie

12:18 PM on November 8, 2009


HIBERNIANS 6 QORMI 4 after penalties

Webmaster

5:56 PM on November 7, 2009


Iva Julian , il-pittur li pitter lil Sant` Anna hu Manuel, zghazagh Ghawdxi li ghad jiprometti sewwa fl-arti.. Minn din is-site nawguraw lil Manuel success f`dan it-talent tieghu ta` l-arti.

Julian Bugeja

5:10 PM on November 7, 2009


proset xi gmiel ta pittura ghamiltu il-knisja ta sant anna vera sabih u il-pittur manuel jismu ezatt ghax hekk isejhulu propja?grazzi.

inhobb ir rahal

3:51 PM on November 4, 2009


Nirreferi ghal kumment li kien ghamel is SINDKU fil 11 ta awwissu rigward il bus shelters fejn kien qal li se jinbidlu bejn Settembru u Ottubru . Dhalna f Novembru u ghad ma sar xejn Hemm xi intopp ?

joseph

4:21 PM on November 2, 2009


naqbel makom fuq din tal pjazza certament wahda mill isbah pjazzez ta malta fil fema tijej jekk andu jsir xahga nibdew mit-traffiku esagerat li jaddi kuljum minna u li jifgha u jifga lilna lpawlisti emm alternativi varji bix tisolva dil problema pero xahadd irid jiccaqlaq u jibda jati kas in nies tan naha tisfel mux qisna manezitux

Stefan Zahra

12:57 AM on November 2, 2009


Naqbel mieghek Rahal dwar dan il-kumment, hemm bzonn ninghaqdu u naghmlu bhal ma jaghmlu Rhula ohra, hemm bzonn li jsir xi haga bhal nghidu ahna tingabar xi petizzjoni fejn nitolbu lill-Awtoritajiet kompetenti biex jaghmlu dan il-progett tant bzonnjuz kemm ghar-residenti kif ukoll ghat-turizmu. Hemm bzonn nicaqiqlu u nuru li ahna mhux ghat-trab iswed biss qeghdin nezistu, hemm bzonn li xi hadd ipatti ghad-danni li qeghdin insofru hemm bzonn li Deputati taz-zewg nahat (kollha kemm huma) jahdmu biex isemmu lehina fil-Parlament u jitolbu biex dan il-progett issir realta.

Rahal Gdid jixraqlu L-AHJAR!!!

Stefan Zahra

rahal

4:39 PM on November 1, 2009


jien li nghid kif isir xoghol fil pjazza u mbghad jintefa naqra konkos fuq il bankina u kollox lest. meta ser isir xoghol ta tisbieh fil pjazza? kemm ilha ma titranga sura ta' nies in nofs tal pjazza u d-dawra n-naha tal-hwienet? kif il gvern ma jimpurtahx minn progetti fi pjazza sabiha bhal din? biss biss ara kemm ikun hawn turisti l hypogeum u ma jsibux xi ambjent sabih.

imissu l kunsilli ta rahal gdid u hal tarxien jiftehmu li joffru lit turisti pakkett ta zjara l hypogeum, tarxien temples u issa jifthu t tempji ta kordin u jkun programm ta nofstanhar. imma jrid ikollok post sabih fejn dawn iduru u sincerament nahseb li l pjazza, li hi wahda mill isbah f malta, ghadu ma sar l ebda nvestiment sura fiha! Nixtieq li xi hadd jirrispondini dwar dan. grazzi


Pawlist

1:02 PM on November 1, 2009


Ninnota bi pjacir illi x-xoghol fi pjazza Sant'Ubaldesca mexa seww u jidher illi qed isir bil-galbu. Nixtieq insaqsi jekk ix-xelter illi nstab hux ser ikun biex jitgawda mill-pawlisti u anke l-barranin illi jigu jzuruna. Tkun veru hasra jekk dan ma nuzawhx biex ikun attrazzjoni ohra f'rahalna.

Hibernains FC

9:10 AM on October 31, 2009


Il-Presidnet u l-Kumitat Ezekuttiv jifirhu lil Rev Kappillan u l-Kleru, Kumitat Organizzativ u lill-Pawlisti kollha fl-okkazjoni tal-ewwel centinarju mit-twaqqif tal-Parrocca Kristu Re, naghtu prosit ghall-programm vast li gie mhejji b'tant reqqa biex jigi mfakkar kif jixraq dan l-avveniment. Inheggu lill-membri taghna u l-kumplament tal-Pawlisti biex jiehdu sehem f'dawn l-attivitajiet li qeghdin jigu organizzati. Prosit mill-gdid

Stefan Zahra

Hibernians FC (PRO)

Hibernians FC

10:34 AM on October 30, 2009


Il-President u l-Kumitat Ezekuttiv jixtiequ jirringrazzjaw lis-supporters kollha u lil kull min offra l-ghajnuna tieghu fl-organizzar tal-partita Hibs vs M Utd A li saret il-bierah. Grazzi hafna tas-Support taghkom. Inharsu l-quddiem ghal aktar attivitajiet bhal dawn.. Grazzi mill-gdid.

Stefan Zahra

Hibernians FC (PRO)

Pawlist

3:15 PM on October 28, 2009


Niehu din l-opportunita' biex nifrah lil Kappillan Dun Vincenz Cachia flimkien mal-Kumitat tac-Centinarju tal-programm sabih, vast u mimli li hejjew biex verament dan l-anniversarju ta'l-Ewwell Mitt Sena Parrocca jibqa timbru fl-istorja ta' Rahal Gdid.

Grazzi mill-gdid

Michael Sciberras

6:11 AM on October 28, 2009


Proset William tas-sit, kemm hu nformattiv u x'erba ritratti hadt. Imma l-aqwa ritratt tat-tazza tal-PREMIER. Keep it up

Anthony Tabone

10:19 AM on October 27, 2009


Prosit William ghar-rapport-rapport tal-laqgha tal-bierah. Grazzi wkoll ghas-servizz li qed taghti lill-komunita. Il-Bambin ibierkek.

Keith Azzopardi

4:48 AM on October 27, 2009


Fqajtni ritratti Will! U emails ;)


Proset xbin eh, sit bomba ssib minn kollox u dejjem aggornat :)

Hu hsieb king - jew hemm King wiehed ghandkom?

K -

Stephen

4:31 AM on October 26, 2009


Illejla se jigi mniedi b'mod ufficcjali l-Programm tac-Celebrazzjonijiet fl-Okkazjoni ta' l-Ewwel Mitt Sena Parrocca.

Inheggu lil kullhadd, lil kull min ghandu ghal-qalbu l-Parrocca ta' Kristu Re, biex jattendi fis-7.15pm fis-Sala Parrokkjali fi Triq Guze' Damato.

Pawlist

12:25 PM on October 25, 2009


Meta nara r-ritratti tal-knisja taghna illi jaf jitfa William inhossni kburi illi jien PAWLIST. Hbieb kunu kburin bil-knisja taghna u thallu l-hadd ikasbar jew imaqdar lil dan l-akbar maqdes f'Malta. Bil-mod il-mod il-knisja tizzejjen u ssir il-meravilja illi ppjanaw missirijietna. Wara kollox hbieb hawn knejjes ilhom mijiet tas-snin mibnija u ghadhom mhux lesti mid-dekorazzjoni. Zgur illi generazzjonijiet futuri ser ikomplu jithabtu biex din il-knisja tibqa tizzejjen u fuq kollox biex jintlahaq il-ghan ewlieni li kellhom missirijietna illi l-knisja taghna tinghata t-titolu ta' Basilica Minuri Arcipretali kif jixraqilha.

Hibernians Supp Club

11:52 AM on October 24, 2009


hbieb filwaqt li nirringrazzjaw lil kulhhadd tal-awgurju li tfajtu f'dan il-guestbook, nixtiequ nappellaw ghal aktar attendenza fil-grawnd fil-partiti li jmissna. Nappellaw biex jekk Alla jrid nhar il-Hamis ikun bnazzi jitellghu l-bnadar tal-Hibs fuq il-bjut dan ghaliex it-tim sejjer ikun qieghed jilghab partita ta hbiberija bejn it-tim taz=zghazagh ta' manchaster Utd Accadmy... fis-7.00p.m. fil-Hibs Std. Biljetti jinsabu ghall-bejgh mill-Banka tal-Lottu u min Nursery u mill-Manchaster Utd Supp Club fil-Hamrun.. Nheggukhom biex tattendu!! Barra minhekk inkomplu nappellaw lill-Pawlisti u lis-supporters kollha biex jissiehbu membri fis-supporters club. Grazzi hafna tal-koperazzjoni taghkom


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

inhobb ir rahal

10:49 AM on October 24, 2009


Araw x tip ta reporters li khobbuna hafna GALABOV IRCIEVA BALLUN FIL KAXXA WAHDU ZMARKAT U DAN DEHER LI KIEN IMWAQQA MIN DIFERSUR AVVERSARJU IZDA IR REFEREE GUSTAMENT WISSIH GHAL SIMULAZZJONI U xma tidhaqx taqra

inhobb ir rahal

10:42 AM on October 24, 2009


PROSIT HIBS hemm nergu nkunu NAWGURA fejqan lil players li ghandna imwegga

jason

7:06 AM on October 24, 2009


proset proset hibs u il kumitat u sur bezzina

rahal

5:45 PM on October 23, 2009


PROSIT HIBS

mhux il-miljuni imma l-qalb trebbah!

charlie

3:30 PM on October 23, 2009


HIBERNIANS vs VALLETTA 1-0

Stephen

3:27 AM on October 23, 2009


Inheggu lil kullhadd biex ghada is-Sibt 23 ta' Ottubru jattendi il-quddiesa ta' filghaxija fis- 6pm fejn matul din il-Qudies se jigi inawgurat ir-restawr u ridekorazzjoni tal-korsija.

Andre Grima (Kaxxier Partitarji de Paule)

2:50 AM on October 17, 2009


GRAZZI lin-numru kbir ta nies li attendew ilbierah fl-ikla bejn il hbieb li kellna gewwa l-Kazin de Paule. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li ghenu b' kull mod ghal din l-attivita sabiex tkun 100% SUCCESS! Bl-ghajnuna u l-prezenza taghkom thegguna naghmlu aktar attivitajiet ta din ix-xorta li bihom nkomplu nsebhu u nzanznu affarijiet godda fil-kazin u r-rahal taghna!

pawlist

11:07 AM on October 16, 2009


Ghal li jista jkun se jkun organizzat trasport ghal festa li se ssir ta montekristo min rahal gdid...???? jekk xi hadd jaf hallu dettalji hawn pls ghax sewqsewni xi ha nkun naf thanks

joseph

2:00 PM on October 14, 2009


li qet tejd huwa veru pero l-knisja tal lum mijiex il knisja ta 100 sena ilu illum iridu jidru moderni biex minalijom jigbdu in nies alekk majridux ir responsabilta tal festi ax qet jidru korh ma sezzjioni ta nies li mohhom biss biex jaqilwa il-polemiki al liskopijiet taghom jin miniex kontra il knisjia assolutament izda qet jamlu zball u naf li qatt mu hajamettu li jizbaljaw lanqas jekk jamlulom elf suggeriment mumiex jarfu limportanza tal festi ingenerali mal ftit hazin li fihom emm hafna tajjeb din hi lverita

rahal

5:35 PM on October 13, 2009


joseph, jien mhux qed nghid li ma naqbilx ma xi affarijiet li qed tghid int. imma li ghidt li kliem li naghmlu festa ghalina l barra mill knisja ma taghmilx gid. ghalhekk heggigt li min ikollu suggerimenti jibghathom dirett il kurja flok noqghodu nissuggerixxu biex naghmlu festa ghalina.

li ma naqbilx li l knisja qatt ma kellha ghal qalbha t talent malti. jekk tara l istorja tal knisja maltija dejjem kienet fost l ewlenin f malta li tat cans l arti. hares lejn il knejjes maltin u jkollok xalata t arti minn artisti maltin!

joseph

1:12 PM on October 13, 2009


rahal jin dhalt fuq is-site tal-kuria u hallejt il kummenti tijiej ukoll nassigura lid dilettanti li emm kwantita ta kummenti kontra id decizjionijiet li hadu min jaqbel ma haga u min majaqbilx ma lohra pero fuq haga wahda kullhadd qet jaqbel li din li ta restrizjioni fuq larmar matamel ebda sens , lanqas jirealizzaw kem hargu talenti u artisti min dan is settur kem nibtu idejat sbieh x'sejamlu issa daw in nies li jahdmu listatwi ihitu jiddisinjaw ecc il-kurja qatt makella ghal qalba it-talent malti u dan jixdu ezempju car il-kas tal-vara titulari tana preferew jamluwa barra u nefqu iktar flus basta majahdimiex artist bravu malti il-fatti jitkellmu wehidom

rahal

10:24 AM on October 13, 2009


jien nahseb li dwar il festi bil kummenti taghna aktar inkunu qed inheggu lil kurja biex isostnu certu decizjonijiet, jew iharrxuhom. ma tarawx li meta nibdew nghidu li niehdu decizjonijiet ghal rasna u naghmlu depaule fest, qed nuru kemm il kurja ghandha bzonn taghfas ghax l ispirtu jkun harab. x'inhi festa minghajr knisja? filfatt meta kien sar id depaule fest kulhadd jaqbel li ma kienx jibda mal festa normali.

min ikollu suggerimenti dwar id dokument tal festi jista jibghat email fuq [email protected]

Pawlist

1:01 AM on October 13, 2009


Nahseb wasal iz-zmien li l-Kazin tal-Banda jibda jorganizza De Paule Fest kif kien ghamel meta ma saritx il-Festa... Armar ghandu l-Kazin kemm trid u nhallu l-kurja taghmel li trid. Ftakru hbieb mall-Kurja hadd ma jaghmel xejn, dik dejjem ghandha ragun!! Dik anki nies l-infern baghatet ghax tefathom fil-mizbla fis-60's minghajr sagramenti mela nsejtu!!

joseph

1:30 PM on October 12, 2009


fil-waqt li naqbel madak li qal william rigward il-festa tghana aliex ir regolamenti li hargu ilom jigu jstudjati u kienu imposti bi prova fuq il-festa taghana snin ilu waqt li issa wara is success li kisbu bihom ghamluhom ghall kullhadd bxi ftit invenzjionijiet godda bhal tal hrug tal vara min nicca u limitu ta larmar li turina xinhu ezattament liskop tal kurja dak li bil mod il mod il festi joqtluwhom bmewta naturali u mela nirrestawraw il festi ahjar nirrestawraw il kultura maltija ax hanfrakuwa bicca bicca u meta jkun tard wisq nirealizzaw

Hibernains F.C.

7:39 AM on October 12, 2009


Hbieb, il-Kumiat Ezekuttiv ta' Hibs sejjer jorganizzata Quddiesa nhar it-Tlieta 17 ta' Novembru, 2009 fil-Knsija ta' kristu Re' Paola, b'suffragju ghall-ex membri li mietu matul is-sena kif ukoll f'gheluq l-ghoxrin sena mill-mewt tal-Ex. President tal-Klabb, is-Sur Laurence Xuereb. Il-partitarji familjari u hbieb huma mistiedna li jattendu....


Stefan Zahra

PRO

tal homor

6:57 AM on October 12, 2009


hbieb nhar il gimgha li gej 16 ta ottubru ha norganizzaww ikla fil kazin b risq il festa.dawk kollha li jhobbu l festa ghandom jattendu biex b hekk tkunu ta ghajnuna f din l attivita li ssir bhala fund raising.iktar ma jingabru flus aktar issiru affarijiet.narawkom. viva kristu re.

William

2:46 AM on October 12, 2009


Rigward ir-regoli l-godda li hemm proposti biex il-Festi Maltin jigu irrangati, inhoss li ftit ser jafetwaw lil Festa taghna minhabba li ahna diga konna qed nimxu in line ma dawn id-direttivi li qed jigu proposti mill-Knisja. Ma nhossx li lilna bhala Parrocca Kristu Re ser jaffetwawna, kwazi ftit li xejn.

IvAn

9:58 AM on October 11, 2009


NGHIDU grazzi lil knisja maltija talli qedt tiprova teqred il-festi taghna maltin....flok qedt inresqu aktar zaghzah mill vizjiejiet qedt naraw kif inkomplu ngerxuwhom..... halluna ngawdu il-festi f gieh il patrun taghna u nkomplu inkabbru din it tradizjoni.....mons.gounder.... mintiex denju li tmexxi .... warrab min nofs !!!

William

4:22 AM on October 8, 2009


Grazzi hafna Stefan. Dak ir-ritratt tal-Knisja li hemm qabel tidhol fis-site ittiehed bil-Camera tieghi !!! :-) Grazzi hafna tal-kumment tieghek siehbi

stefan zahra

12:57 AM on October 8, 2009


vera ritratt sabieh tal-Knisja li jilqak qabel ma tidhol f'din is-site, prosit li minn hadu u prosit lil William mill-gdid...

Centinarju

12:44 PM on October 7, 2009


Dalwaqt tibda s-sena attivita ghac-centinarju tal-Parrocca. Inheggu lil kulhadd jiehu sehem fl-attivitajiet li ser jigu organizzati

Hibernians FC

4:31 AM on September 28, 2009


Nirringrazzjaw lil Webmaster tal-Kummenti tieghu, nassigurawh li kull update li jkollna se nkomplu naggornaw lil qarrejja ta' dan is-sit li issa sar ir-referenza taghna l-Pawlisti u ta kull min ghandu ghal qalbu lir-Rahal ghaziz taghna.

nerghu naghmlu l-appelli taghna biex minn jista jissieheb membru. Dak kollhu li sar f'Mejju li ghadda kien il-bicca l-kbira finanzjat mis-Supporters Club ghalhekk issa irridu nerghu nippreparaw u nzidu ma dak li ghamilna. Kulhadd ha pjacir jiccelebra, ghalhekk nappellaw biex min jista jghina grazzi bil-quddiem


Stefan Zahra

PRO Hibernians...

Stephen

3:44 AM on September 28, 2009


Nhar il-Gimgha 2 ta' Ottubru, il-Parrocca se ticcelebra il-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju kif ukoll il-bidu tal-hidma pastorali ta' Fr. Keith Scicluna fil-Parrocca ta' Kristu Re.

Wara l-quddiesa tas-6pm ikun hemm il-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Ruzarju fit-toroq tal-Parrocca.

Inheggu l-kullhadd biex matul il-gurnata jitghellu bnadar fuq il-bjut u jinxtghelu l-gallarijiet.

Webmaster

9:17 AM on September 27, 2009


Zgur li l-Pawlisti kollha ser jergu dan l-istagun ikunu wara t-team ta` qalbhom , il-Hibernians. L-Istagun li ghadda tawna is-sodisfazzjon li inkunu Champions ...... nawguraw li j`alla li din is-sena inzommu t-titlu. Inheggeg lis-Supporters kollha biex jaghtu s-support kbir lit-team taghna. Inheggeg biex tidhlu fis-sit ufficjali tal-Club, izda xorta din is-sit ta` Rahal Gdid tibqa taggorna bil-progress tat-team lis-supporters. Awguri Hibernians ghal dan l-istagun gdid !!!

Hibernians FC

6:50 AM on September 27, 2009


Il-Kumitat ghadu kif iffinalizza lit-tielet barrani tieghu Olegs Malasenoks ghall-istagun 2009/10. Aktar dettalji huma ghad-dispostizzjoni fuq il-website ufficjali tal-Klabb
www.hiberniansfc.org GRAZZI

inhobb ir r ahal

9:57 AM on September 25, 2009


prosit ghal organizazzjoni tal festi tav centiarju tal MUSEUM f RAHAL GIDID . Hija ix xewqa tieghi li wiehed min dawk it tlett postiiet ghal artali secondarji li hemm fil parrocca jzir wiehed ad unur SAN GORG PRECA Forsi xi hadd jithajjar jibda jghamel gabra ghal dan l iskop KURAGG PAWLISTI forsri din il holma tkun realta

Hibernians FC

12:57 AM on September 24, 2009


Aktar dettalji dwar il-player mill-Latvia li qieghed maghna fuq prova

Olegs Malasenoks tinsab fuq is-site ufficjali tal-Klabb www.hiberniansfc.org grazzi.

stefan Zahra

pro

Hibernians FC

9:09 AM on September 22, 2009


Lil 814 rahal

Il-Kumitat kompla bil-hidma tieghu u llum stess fit-training se jkollna bi prova player mill-Latvia. J'alla jilhaq il-kriterji li nixtiequ, biss jekk le il-Kumitat se jkompli bl-inpenn tieghu minghajr ebda ghagla zejda.... grazzi

rahal

3:24 AM on September 22, 2009


issa li l lig ser ikompli, jista' xi hadd jghidilna kif bqajna fuq il barrani l iehor? hemm xi plejer li ser jiddebutta fil weekend li gej? jew se nkunu b 2 barranin biss?

inhobb ir rahal

7:27 AM on September 16, 2009


Jiena qatt ma ghedt li ma srax progress anzu fraht lil min kien responsabli . Jiena biss issugerejt li ghadns insommhua aggornata

rahal

4:27 AM on September 16, 2009


nahseb hemm nuqqas ta' qbil u t-tnejn ghandkom punt ragun. Fil-main news tas-site ghadu jidher li John Steward qieghed bi prova u ghadu se jilghab fil friendly li ghadha ser issir kontra l-Mosta. imma fil-gemb fl-announcement l-avviz tal friendly vs Mosta tnehha u hemm ta' kontra s-St George's. Ejja flok ninhlew nghajjru u niehdu ghalina naghmlu suggerimenti fejn nistghu nitjiebu. kulhadd jaqbel nahseb li progress sar. pero veru wkoll li ghad hemm fejn nitjiebu, ezempju veru nahseb facli kien ikun li jidher rizultat tal-friendly, kif lghabna, it tim li laghab u min skurja. pero lanqas m ghandna nghidu li m hemm informazzjoni ta xejn u li bqajna fejn konna.

nahseb aktar hija ta' dizappunt il website tal-hibs-ultras li f'daqqa wahda ma nafx xi gralha. din il-website veru kienet tajba u aggornata, imma f'daqqa wahda waqghet lura. fil fatt ghadha tirriklama l loghba kontra mxlokk!

grazzi lil kull min jaghti sehmu b'risq it tim ta'qalbna!

inhobb ir rahal

3:46 AM on September 16, 2009


U bil haqq hadd ma ried ikun jaf xpassi jiehu il kumitat ma nafx min fejn ivvintajta . Jiena sempliciment esprimejt lo opinjoni fuq li web site ghanda tkun aggornata . Allura ma nidtax nifhem ghala dan it tghajjir

inhobb ir rahal

3:40 AM on September 16, 2009


Skuzani ghandi kemm dhalt mil gdid fil website sekondi ilu u ghandek zball il web site ghada qed issemmi il friendly mal Mosta u mhux ma St Georges u ghada tirreferi ghal pl,ayer skoccis . issa il hin huwa l erbgha 939 am b iex inkunu ezatt

Hibernians FC

3:32 AM on September 16, 2009


Sur Inhobb ir-Rahal (anonimu xorta wahda). Nikkonferma li ilek ma tara il-website minn tal-inqas mill-bierah filghodu ghax l-avviz tal-Friendly Match huwa kontra St Georges u mhux kif qed tghid int ! dak kien inbidel kmieni Tnejn filghodu. Ok siehbi. U bilhaqq il-Kumitat m'ghandu ebda obbligu lejn hadd li joqod jinforma kull pass li jaghmel. Grazzi

inhobb ir rahal

1:16 AM on September 16, 2009


Sur anonimu . Ma nafx ghax ghodu ghodu gejt tghajjarni .Skuzi meta ghandek web site qed hemm biex tkun aggornata . Bizejjed ng hidlek sa dal hin min hawn sirnu nafu li il player skoccis mhux se jigi jinzamm imma fuq l web site ghad hem l avvis tal friendly match li saret nar il hadd . Naturalment xejn risultat imma sirna nafuh min hawn . Rigward l impenn tas supporters club kulhadd jaf kemm il kumitat jirsisti u ts dan veru haqqu tifhir

Hibernians FC

1:06 AM on September 16, 2009


Partita ta' hbiberija Hibernians FC vs St. Georges illum l-Erbgha fis-6.15p.m. Hibs Staduim... Nittamaw li flok noqodu nistaqsu kemm gew fuq il-guest book ninzlu naraw, ghal grazzja t'Alla il-partiti ta' hbiberiji li jorganizza l-Klabb dejjem ikunu minghajr hlas....


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

1:03 AM on September 16, 2009


Il-partita ta' hbiberija kontra Mosta erbahna 7-0. Jiddispjacini ghal pesimizmu ta (inhobb ir-rahal) li ssir min xi whud minnha. Nifhem li ghad baqa xi jsir fuq il-website tal-Hibs, biss li tghid li ma sibx informazzjoni nahseb hija naqa ngusta. Biss ma gara xejn bhal hafna affarijiet issib min jikkritika biss u hadd ma jaghti daqqa t'id... Ahna bhal kull Ghaqda ohra nahdmu fuq bazi volontarja, ghandha l-familjari taghna x'niehdu hsieb u l-ftit hin liberu li jkollna flok inqattawh maghhom , imorru naghamlu xi haaga ghal gid. Issa lil inhobb lir-rahal nghidlu ghadilna xi nformazzjoni trid u naghmluha tibzax, biss is-site kull ma ilha miftuha hmistax u ghadna qaed nitghallmu. Min hawn nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li baghtulna messaggi ta' awgurju fosthom partitarji mill-Canada Awstralja, Stati Uniti u anki dawk mill-Lokal. Inweghduhom li se nkomplu nahdmu biex noffru servizz. Dwar John Stewart gie deciz li ma jinzamx.

Lil-"Inhobb ir-rahal" nghidlu jekk veru jhobb ir-Rahal itfa il-proposti konkretii tieghek mhux tmaqdar biss

samuel grech

11:04 AM on September 15, 2009


naqbel hafna ma inhobb ir-rahal ghax il-website il-gdida tal hibs mhux qeda tkun aggornata u s-issa ghadna ma rajna xejn grazzi

inhobb ir rahal

9:08 AM on September 15, 2009


AJC u ma tarax li mhux se ssib informazzjoni lanqas fuq il website il gdida tal hibs Infethet ghal xejn informazzjoni zero

AJC

11:05 AM on September 14, 2009


Hawn xi hadd jaf kif morna fil-loghoba friendly kontra Mosta ? John Stewart li fih 6foot 2 laghab ? U kif mar dan il-player Skocciz ? Tks.

Hibernians FC

1:17 AM on September 10, 2009


Ninfurmaw li l-partita ta' Hbiberija kontra Mosta FC sejra tintlghab l-ghada l-Hadd 13 ta' Settembru, 2009 fis-6.00p.m. fil-Hibs Staduim u mhux kif avzat is-Sibt fis-6.15p.m.

Grazzi bil-quddiem u niskuzaw ruhna .


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

3:19 AM on September 9, 2009


Partita ta hbiberija Hibernians Fc Vs Mosta FC nhar is-Sibt li gej fis-6.15p.m. fil-Hibs Staduim....

REDRIAN

1:59 PM on September 8, 2009


NHEGGEG LIL KULL MIN GHANDU ARBLU BIEX NHAR IL GIMGHA, IS SIBT U LHADD NTELLGHU L BNADAR TAGHNA FLOKKAZJONI TAL FESTA TAL BNADAR

Hibernians FC

6:35 AM on September 7, 2009


Dawk kollha li jixtiequ jsiehbu lit-tfal taghom fil-Paola Hibs Football Nursery jistghgu jaghmlu dan billi jinzlu fil-Klabb tan-Nursery mill-5.00p.m. il-quddiem Ghada 8 ta' Settembru, ha jkun hemm membri tal-Kumitat biex jirregistraw lil min jixtieq jissieheb.

joseph

11:44 AM on September 6, 2009


grazzi lilkom kumm zaghagh de paule ax xoghol sabih li tghamlu rahalgdid kburi bikom tiehu gost tara lentuzjazmu tghakom biex tkabbru lfesta u lghaqda ta bejnietkom komplu sejrin ekk

Andre Grima (Seg. Kumm. Zghazagh de Paule)

6:34 AM on September 6, 2009


Grazzi lil dawk kollha li attendew u ghenu sabiex il-CARWASH organizzata mill-Kummissjoni Zghazagh de Paule setghet tkun success! Grazzi tal-appogg li dejjem taghtuna, bis-sahha taghkom inkunu nistghu nilhqu l-miri u l-progetti mfasla li ghandna ghal dawn is-snin li gejjin...miri KBAR u SPETTAKOLARI smile

Ghaqda Nar u Armar Lourdes Paola

1:50 PM on September 5, 2009


prosit tassew ta' din il-website,,nitlobkhom izuru is-sit il gdid ta' l-Ghaqda Nar u Armar Lourdes Paola www.naruarmarpaola.com..Grazzi

REDRIAN

3:05 PM on September 4, 2009


KULHADD QED JISTENNA DAL FAMUZI REGOLI TAL KURJA. NAHSEB LI FTIT JEW WISQ HA JINTLAQTU L FESTI KOLLHA. IL KURJA LEWWEL TELQET ILM KONTROLL TAL FESTI ISSA TRID LI BDAQQA TA PINNA TIRREGOLA KOLLOX!!!! ISSA HA NINSEW IS SGRIFICJI KOLLHA LI JAGHMLU TANT ZGHAZAGH U NIRRODUCU L FESTA GHAL ANQAS MIN GIMGHA. FLOK NIRRINGRAZJAW LALLA LI GHAD HAWN ZGHAZAGH JAGHTU HILITHOM GHAL XI HAGA KULTURALI U RELIGJUZA QED NAQTAWLHOM QALBHOM FTIT FTIT. NEMMEN LI HEMM ELEMENTI MIL FESTI TAGHNA LI JRIDU JITRANGAW IMMA DAN IRID ISIR B KONSULTAZZJONI MA DAWK K0LLHA NVOLUTI. NISTENNEW U NARAW!!!!!!

joseph

1:57 PM on September 4, 2009


hanejdlek siehbi kien emm zmien meta hasbu li lfesti hajispiccaw imma daw imxew maz zmien u fijom dahlu elementi godda ta brijju u sorprizi li holqu hafna zaghazah blimmaginazjioni taghom u ghalekk il festi ma mietux u kibru issa hanibdew nikkontrollaw ax skond lesperti qet nesageraw u mahniex religjiuzi bhal dak li qallu f celebrazjioni esterna tista tkun religjuz ,mela dak li zmien ma qeridx hajeqirduh huma ax jekk attivita matiggedidix tispicca u ada pitada ekk hajigri lil festi kolla ax in nies jekk massibx xtara fihom matibqax tippartecipa u lhafna zaghazah li matul is sena jghaljenaw ruhom bmod pozittiv fuq affarijiet li jamlu unur lilom jaqtaw qalbom mid dinja u jispiccaw jiggerrew barra jamlu lhsara lilom u lis socjeta daw huma lbravuri li iridu jamlu

pawlist

6:35 AM on September 4, 2009


nixtieq nistaqsi xi haga lil xi nies tal-kurja,ALA in naxxar ithallew jifthu il-faccatta tal kazin bl-istess mod kif kienet infettet il-faccatta ta Kazin De Paule u meta gew biex itellaw il-bandiera ma thallewx????kif thallit tohrog ic cd ta lisla tal bambina????hemm spegazjoni??jew kullhadd jew hadd nahsiba jen,imma ghal xi hudt ir rahal taghna ghandu xi haga specjali.

Grazzi

Kummissjoni Zghazagh De Paule

3:06 PM on September 2, 2009


CARWASH


Post: Parking Area ta' qudiem il-Health Centre.


Hin: 8:00am il-quddiem.


Prezz: 5 Euro

Charles Fenech

10:52 AM on September 1, 2009


il kampjonat premiere gie pospost temporanjament, ma jistax jtkompla b'9 timijiet u sakemm jinqata il kaz ta m'xlokk.

Hibernians FC

8:11 AM on September 1, 2009


Il-problema teknika li kellna fil-website issa giet solvuta grazzi

HiberniansFC

5:33 AM on August 30, 2009


Lil rahal

Nirringrazzjawk tal-kummenti tieghek, min naha taghna qeghdin naghmlu dak kollhu possibli biex jekk hemm xi problemi teknici jigu solvuti. Dwar il-hsib tieghek dawar il-guestbook tal-ultras, kien hemm ordni mill-Kumitat ezekuttiv biex dan jigi maghluq ghal gid ta' kullhadd u dik l-ordni ghada tghodd sal-lum bi qbil mal-istess Ultras.

Nittamaw li fi ftit jiem ohra jkollna kollox kif suppost u nappellaw biex siti ohra li gew miftuha mid-delettanti u ammiraturi tal-Klabb inizlu li l-website taghom mhux dik ufficjali dan ghaliex qiegehd ikollna problemi ma min ikollhu bzonn jaghmel kuntatt maghna barra l-pajjiz. Ghalhekk is-serjeta titlob li min ghandu website relatata mall-Klabb taghna ghandu jikkopera bis-shih. Nittamaw li nwasslu dan il-messagg ghal gid tal-Klabb


Grazzi hafna

Stefan Zahra

PRO

rahal

10:51 AM on August 29, 2009


Prosit tal-website! Huwa ta' pjacir kbir li nara website tant informattiva ghat tim champion ta' Malta. Nawgura li tkun aggornata u nformattiva bhal mhi bhalissa. Naghti l prosit tieghi lis-Sur Baldacchino ghax-xoghol impekkabbli tieghu. Jalla jkollu l-pjacir jaggora s-site b'hafna ahbarijiet sbieh!

Nifhem li s-site ghadha qed titlesta, pero f'kas li ma tkunux indunajtu nigbed l-attenzjoni li fix-shopping m'hemmx images. Is-section media mhix tinfetah. Fis-section first team nahseb irid ikun hemm xi nformazzjoni u forsi ritratt fuq il-plejers, bhalissa hemm biss l-isem.

Nirrepeti mhux qed nikkritika imma biss nigbed l-attenzjoni. nifhem li kollox irid ix-xoghol u dan li ghidt zgur hu fil-hsieb li jsir f'hinu. GRAZZI LIL KULL MIN HADEM GHAL DIN IL-WEBSITE LI TKOMPLI TAGHMEL ISEM TAJJEB LIT-TIM TAGHNA.

Forsi issa li hemm sit ufficcjali, ux ta' min li s-sit tal-hibs ultras jerga jniedi l-guestbook. tista tintuza sistema serja bhal ma tintuza fuq il-maltafootball.com u min ma jgibx ruhu sew jigi bbanjat. GRAZZI LIL KULHADD

Hibernians FC

7:22 AM on August 29, 2009


Lil Rahal

Bi pjacir ninfurmaw li l-website il-gdida tinsab on line fuq; www.hiberniansfc.org inheggukom tidhlu fiha u tibghatulna l-kummenti taghkom. Niehu l-opportunita bie xnirringrazzja bil-kbir tax-xoghol kbier li ghamel b'mod volontarju is-Sur Denis Baldacchino li kien strumentali li l-Klabb rega ghadu sit elettroniku mill-gdid. Grazzi hafna.

REDRIAN

1:21 PM on August 27, 2009


nirrispondi lis seqer. ha jkolli najdlek stenna sa lulju habieb. grazzi hafna ta lapprezament tieghek, jalla jkun hawn aktar nies bha;lek

rahal

10:56 AM on August 27, 2009


issa li beda l-kampjonat jista' xi hadd jghidilna jekk hix lesta l-website tal-Hibs, peress li kontu ghidtulna li ha tkun lesta bil bidu tal lig?Jekk lesta tuna l link please. Grazzi tax-xoghol taghkom!

Hibernians FC

5:11 AM on August 27, 2009


Partita ta' hbiberija Hibernians FC vs Pieta H nhar il-Gimgha 28/8/09 fis-6.15p.m. fil-Hibs Staduim. Narawkom

seqer

5:55 PM on August 26, 2009


nistaqsi lir redrian. ha tkun lesta l kollona tal maghmudija ghal festa li gejja? ghax hasra tibqa bada u bla skultura ghac centinarju. prosit tax xoghol li taghmel int u shabek!!!! viva kristu re

Julian Bugeja

4:44 PM on August 26, 2009


XTAQT NISTAQSIKHOM MA TAFX B'XI ARTIST LI JAHDMU L-ISTATWI HU HAWN MALTA?GRAZZI.

REDRIAN

9:29 AM on August 26, 2009


IZ ZMIEN BIEX JIBDEW IL FESTI TAC CENTINARJU TAL PARROCCA WASLU BIEX JIBDEW. EJJA NAHDMU HALLI NAGHMLU SENA FESTI KIF JIXRAQ LIL DAR RAHAL, SENA FESTI LI HAWN HAFNA LI META GHALQU CENTINARJU XTAQU GHAMLUHOM, SENA FESTI LI NAGHTU GIEH LIL PATRUN UNIVERSALI TAGHNA. JIEN FLIMKIEN MA SHABI TAL KAZIN DE PAULE GHANDNA R RIEDA, L HEGGA U DETERMINAZZJONI BIOEX FLIEMKIEN MAL PARROCCA NAGHMLU FESTI KBAR. JALLA DAN LI QED NHOSSU AHNA JIRRIFLETTI FKULL PAWLIST TA RIDA TAJBA, EJJA NAGHTU AKTAR MIN 100% TA HILITNA BIEX NIBQAW NIFTAKRU DIN IS SENA LI GEJJA FUQNA. APPELL LIL PAWLISTI BIEX NKUNU GENERUZI HA NARAW IT TEMPJU MAJESTUZ TAGHNA JIZZEJEN MIL AHJAR MOD POSSIBLI. U X SE NAGHMLU GDID ARMAR? THUNU TAFU FLULJU!!!! VIVA KRISTU RE PATRUN UNIVERSALI. VIVA L PARROCCA LI TICCELEBRA B SOLLENITA L FESTA TIEGHU. VIVA L BANDA KRISTU RE LI QATT MA CAHDET ISMU.

pawlist ta vera

7:58 PM on August 25, 2009


sur segretarju tal kummisjoni festa kristu re, nixtieq nigbidlek l attenzjoni biex forsi tfakkar lil shabek biex izarmaw il festuni li ramaw ghajn dwieli u larbli. u naqbel ma seqer li qal biex tiehdu hsieb idduru l arbli tal pjazza. u tinsiex li s sena li gejja centinarja nispera li n nar ta l art ikun sura lejlet il festa ghax fejn ma jkunux imdeffsa l homor ma jsir xejn sew.

Hibernians FC

5:42 AM on August 25, 2009


Il-Partita kif skedata ghan nhar il-Hadd li gej Hibs vs Birgu issa giet kancelata. Aktar dettalji tal-partiti li jmiss nhabbruhom kif jasluna


Stefan Zahra

PRO Hibernains FC

Hibernians Supporters Club

12:58 AM on August 25, 2009


Qeghdin nappellaw lill-Pawlisti kollha u lil dawk li ghandhom ghal qalbom it-tim ta' Hibernians biex jissiehbu MEMBRI maghna halli nkomplu nsahhu s-support lit-tim taghna Il-membership hija ta' 7 euro fis-sena. Hemm hafna progetti li ridu nwettqu u bl-ghajnuna ta' kullhadd nergu nwasslu lit-tim ghas-success mixtiq. Ahna qeghdin naghmlu dak kollhu possibli b'risq il-Klabb jonqos biss is-support taghkom. Grazzi


Stefan Zahra

PRO Supp Club

dominic grima (SINDKU PAOLA)

3:16 PM on August 24, 2009


L-ewwel haga li nixtieq nghid grazzi lil Kappillan tal-Parrocca Madonna ta' Lourdes u lill ghaqda Nar u Armar Paola, tali ghogobhom jilqghu t-talba tieghi biex jien inkun il-benefattur tar restawr ta listatwa ta' Malta ta dan nirrigrazzjhom minn qalbi.(inhobb ir -rahal) is-Sindku Dominic Grima.

joseph

1:02 PM on August 24, 2009


proset william tal-covering sabih li tajt li festa ta lordes mux ta bxejn din is site izuruha daqsekk nies

L.Caruana

9:14 AM on August 24, 2009


Please note that on this site you are still showing the wrong information about who donated the parish church bells

.Please amend

Thank You

Chris Ellul

9:06 AM on August 24, 2009


Nahseb qabel xejn ghandna nieqfu bhala pawlisti milli naraw minn hu l-aqwa fil-parroccan nahseb ahjar naraw u napprezzaw ix-xoghol enormi li qed issir kemm gewwa l-knisja kemm bhala restawr ta' tempju taghna lu huwa priorita bhalissa, imbaghad id-dekorazzjoni li saret fi tizjin, fil-fidda li kien hemm fi nicca u hafna affarijiet ohra u nahseb ilkoll naqblu li fuq in-naha esterna kullhadd qed jaghmel hiltu biex ikollna rahal sabih. Imma fuq kollox l-iktar haga importanti u li tinkwetani ftit hija kemm ahna bhala Pawlisti qed nattendu l-funzjonijiet liturgici mhux nghid li ma kienx hemm attendenza tajba anzi, imma nixtieq li bhala rahal wiehed maqghud nattendu bi hgarna fil-funzjonijiet bhal quddiesa, tqarbin u qrar. Imbaghad halli niccelebraw b'mod estern li dan irrid ikun gej bl-imhabba li hemm fil-qalb ghal kristu u l-hutna l-bnedmin. Ejjew flimkien bhala familja wahda lejliet il-festi centianrji inkunu lkoll ahwa li nghixu dan iz-zmien mhux bhal murtal li jispicca fi xejn imma li l-frott taghna jkun jidher u b'hekk naghmel gieh lil isem taghna bhala insara u lil parrocca taghna. Grazzi u Awguri

joseph

5:54 PM on August 23, 2009


filwaqt li nifem li kulhadd andu opinjioni jin nahseb li din tal-marci mix il kwistioni principali li emm bzonn veru jitranga fil festa huwa ljum tas-sibt lejlet il-festa dik il-pastazata ta nar ta lart lanqas meta kienu jorganizzaw il-lejla maltija ax kien ikun ahjar jigu in nies min barra rahal trid tara kif hatfemom possibli li majistux jamlu xahaga ahjar sincerament kieku majamluhx ikun ahjar nahseb li kulmin huwa dilettant u jhobb il-festa ta dan ir-rahal majistax majaqbilx mijaj

inhobb ir rahal

3:23 PM on August 23, 2009


Prosit HIBS tar rebha fuq M/xlokk Prosit ukoll lil Etienne Barbara tal hat trick Jidher li se jkollna stagun iehor niehdu pjacir

Manwel

11:51 AM on August 23, 2009


Qabel nghaddi l-kummenti tieghi nixtieq naghti prosit lil dawk kollha illi jaghtu l-hin taghhom biex Rahal Gdid imur il-quddiem. Jien l-ghaxqa tieghi nara l-pajjizi miexi l-quddiem. Rigward il-Festa ta' Kristu Re ma naqbel xejn illi qamet mat-twelied ta' l-Ghaqda Zghazagh Pawlisti. Il-Festa qamet fuq saqajha ghal hafna ragunijiet - principalment it-twaqqief tal-Kumitat tal-Festa Kristu Re fis-snin sebghin meta beda jigi organizzat il-marc ta' filghodu u wara zdied il-Marc tal-Hamis. L-ghaqda Zghazagh Pawlist taght sehem importanti hafna bl-organizzazjoni tal-marc ta' l-erbgha u l-kummissjoni Zghazagh li twaqqfet fi hdan il-Kazin De Paule organizzat il-marc tat-tlieta u llum zviluppat f'wahda mill-kummissjonijiet l-aktar sodi f'pajjizna. Ghalhekk hbieb ejja nharsu lejn il-pozittiv f'kull socjeta f'Rahal Gdid biex naraw illi pajjizna jkompli miexi l-quddiem. Irridu nahdmu izjed armar u anke zieda f'dak illi huwa nar, specjalment fil-hrug minn nicca ghallanqas naghtu sinjal li hareg il-Patrun Universali. Irridu naraw x'ser naghmlu rigward il-marci ghax fl-opinjoni tieghi minn wara l-ftiehem 'l hawn baqa marc wiehed sura dak tal-Gimgha. Il-Marci l-ohra specjalment ta' fil-ghodu l-anqas jingabru. Rigward il-festa ta' Lourdes l-uniku kumment illi nghaddi huwa illi jekk jinghaqdu zgur illi jimxu l-quddiem u jkunu jistghu jghamlu isem ghal Rahal Gdid huma wkoll.


pawlist

11:24 AM on August 23, 2009


qrajt dawn il kummenti u filwaqt li qet nara li lfesta ta lordes qajjmet ftit tad diskussjioni nemmen li lkummenti li qrajt kolla jamlu sens il kritika li saret hija kostruttiva fuq tal bandalori lgodda li saru naqbel madak li ntqal wahda mill problemi li hemm fta lordes jiddispjacini nejd li dawk li jiehdu hsieb larmar ftit jifmu flarmar anki lmod kif jarmaw kollox ejja hamorru mux listess nistu nejdu ghall tan nar li kif ghedt il bierah lejlet il festa kellna harqa sabiha u kaxxa ta veru nixtieq nejd li min qal li kien fija iktar minn harqa ta gimgha emmek in nar jinharaq kollu fit tlett ijiem mux fgimgha filwaqt li nejd proset lil gruppi kolla li jiehdu hsieb iz zewg festi frahal gdid manistax ma naqbilx ma seqer fuq il bandalori u larbli tal pjazza de pawla nisperaw li din is sena jiehdu hsiebom qabel kollox

inhobb ir rahal

6:05 AM on August 23, 2009


Rigward il restawr ta l istatwa ta MALTA parrocca Lourdes taht ir ritratt inghad li hallas ghar restawr IS SINDKU ta Rahal Gdid. Dan mil flus il kunsill jew min butu ?

seqer

6:01 AM on August 23, 2009


aw siehbi ta l ahdar, li qed taghmlu kollona sabiha lili ma tweggalix zaqqi anzi!!!! gost niehu ghax aktar ma jkollna armar aktar insebbhu l festa. meskom tiehdu hsieb tbiddlu l pittura tal bandalori tat triq guze d amato ghax ghandkom bandalori sbieh imma l pittura kerha. biex jekk il bambin irrid tlestu l kollona jkollna triq ohra armata kif jixraq ghall festa ta kristu sultan.

Kristu Sultan

3:45 AM on August 23, 2009


Insejt haga mportanti seqer il-festa ta' Kristu Sultan qaghmet fuq saqaja min grupp ta' zaghzagh li l-isem taghhom kien Ghaqda Zaghzagh Pawlisti u llum il-gurnata dan il-grupp huwa Banda PAOLA (ta' l-ahdar). U minkejja diffikultajiet li ghanda xorta wahda tibqa tarma u tipartecipa fil-festa. U l-isbah kollona ta' Rahal Gdid ghalkemm mhijiex lesta hija dik ta' Kristu Sultan li titellgha quddiem il-Kazin ta' L-Ahdar. Ahna ma nghamlux hafna kolonni u jkunu mimlija bl-iskultura tal-fibre, jekk ghandna skultura mahdum min skultur ta' msemmi u skulturata kif titlob is-sengha taghha. Prosit ghal-Kazin ta' L-Ahdar ghax xoghol li qehd taghmlu. U l-festa tajba lil tal-Lourdes. E bilhaq f'gimgha shiha lanqas kellhom daqs il-kaxxa tal-bierah nar ta' l-ajru.

SEQER

9:05 PM on August 22, 2009


NIXTIEQ NADDI KUMENT LIL KUMMISJONI FESTA KRISTU RE. L EWWEL HAGA PROSIT LI QOMTU MIR RAQDA LI KONTU FIJA U HADTU L INIZZJATTIVA BIEX FLIMKIEN MAL KAZIN DE PAULE TAGHTU DEHRA ISBAH LIR RAHAL GHAL FESTA GHAX IMNALLA KIENU HUMA BIEX SAR VXI HAGA. HUDU HSIEB GHAMLU SETT BANDALORI SBIEH GHAL PJAZZA MHUX L ISBAH SETT BANDALORI QIJAD PJAZZA STA UBALDESKA. U HUDU HSIEB IZBAW WAHDA L ARBLI TAL PJAZZA GHAX DAQT ISIRU NJAM JERGAW. HU HSIEB SUR SEGRETARJU. VKR

qumu minn hemm

8:59 PM on August 22, 2009


jien pawlist,u qed nikteb ghax inhobb ir rahal. vera li fil parocca ta lourdes hemm il problemi,pero hemm bzonn li hadd ma jaqta qalbu u jaghmel kuragg. jien li jidaspjacini hu li qed issiru opri godda u ma jsirux sew.qed tonfqu 700 euro ghal kull bandalora gdida tal pjazza tal knisja u min qed jisfumhom qed jaraqom.sibu l min jisfuma ahjar. prosit tal pittura ghax gejjin sbih. hag ohra,aw daqs dawn artisti kellkom tamlu l istes disinn ta bandalora ghal ma l arblu ta wara malta ma stajtux taghmlu disinn gdid u bandalora akbar.biex tatiaw in nies ix xoghol irid issir proffesjonali. hudu dal msg ghal gid tar rahal. vkr vtl

webmaster

12:23 PM on August 22, 2009


Dan hu l-iskop ta` din il-website, li tohrog is-sabih li haw f`Rahal Gdid. Nixtieq li jekk xi hadd ikun jaf b`xi haga interessanti fuq xi attivita jibghat email jew xi ritartti jew informazzjoni fuq [email protected] u tkun tista tizdied fis-site. Grazzi

pawlist

11:54 AM on August 22, 2009


rajtom my friend proset bhas soltu nistiednek tiehu erba tratti li nar ta lart il-lejla hafna minnhom mahdumin mil parrucani stess kompli ohrog is sbuhija ta rahal taghana fuq din il website

webmaster

11:32 AM on August 22, 2009


Lil pawlist , j`alla li l-affarijiet imorru ghal ahjar u ma jkunx emm aktar problemi kbar kif kellkom.

Jekk tikklikja fuq l-istampa fil-homepage hemm xi ritratti mill-festa ta` din is-sena.

pawlist

10:59 AM on August 22, 2009


hanejdlek jin xgara bejn il kazin tal-banda u l-kappillan naf ezatt pero il-fatt li bhall bierah majkunx emm nies mandux xjaqsam ma dan u bil l-kazin tal-banda u minajru xorta ekk ikun in-nies qataw qalbom u abbandunawa l-festa ta lordes jin andi zmien daqs kem anda l-parrocca kont lewwel wiehed li taghammid fija malbidu kien emm hafna entuszjazmu kieku magrawx affariejit u cirkostanzi maz zmien (li biex insemmiom kolla irrid nikteb ktieb shih] kieku lfesta lum saret festa kbira imma kulmeta kien se jerga iqum l-entuzjazmu dejjem gara xahaga li tgharraq kollox u hekk lisem hazin li hadet il-festa ta lordes gaba fdan listat u nejd ghalija memx fejqan ghall din is sitwazjioni ghax kif jejd il malti ghamel isem u mur aqbes

pawlista

7:44 AM on August 22, 2009


Nixtieq inkun naf x'gara kif il-festa ta' Lourdes marret lura flok il-quddiem. Il-bierah inzertajt il-Pawla Wolves u rajt l-istatwa ta' Malta tiela partikament bandisti biss, il-bqija bahh... lanqas haqq ix-xoghol jahasra. Nahseb qabel mhu ha tispicca il-piki mal-kazin tal-banda u jintesa kollox u jibda kollox mill-gdid il-festa se tibqa kif inhi. Il-grupp tal-armar irid ikun kompost min kullhadd u b'hekk il-festa tibda tinhass li hija ta kullhadd. Gbit l-attenzjoni biex bandiera twila blue li kien hemm wara l-istatwa ta' Malta tinbidel u sir bajda u bluna, il-festa hija tal-Madonna u ta hadd izjed u l-kuluri tal-madonna huma abjad u blue ghamlu sewwa li bidluha gha xirejalizzaw li kienet stonta gewwa Rahal Gdid.. il-bqija nawgura kull success lil organizzaturi jalla lum u ghada jizdiedu ftit nies ohra

William

6:57 AM on August 22, 2009


Naqbel ma "pawlist" li kulhadd jaf bil-problemi li nqalu izda minkejja dan kollu jidher li hemm grupp ta` nies u zghazagh li jahdmu hafna biex il-festa tal-Parrocca ta` Lourdes tkun sabiha. Nifrah lil dawk in-nies li jahdmu ghal festa u nawguralkom festa sabiha u tajba lil Parruccani kollha ta` din il-Parrocca

pawlist

5:22 AM on August 22, 2009


naqbel mijak ukoll jin bhalek dilettant u l-armar hu lisbah haga fil-festa u ghalkemm noqod in naha ta lordes iktar migbud lejn ta kristu re pero amilt accen an nar li jsir is-sibt ax hawnekk minkejja lproblemi kbar li hawn u dejjem kien haw hemm grupp ta nies li jahdmu is sena kolla u li minkejja lproblemi kolla jirnexxilom jamlu spettaklu li forsi ftit nies ta rahalgdid jafu

waqajtu ISEM RAHAL GDID

3:37 AM on August 22, 2009


Grazzi habib talli tatni l-informazjoni li is-sena id-diehla se isiru godda,ghalmenu ma waqqax f'wednejn torx,nistennew is-sena diehla,u bilhaq biex nara isem Rahal Gdid ma ghandix ghalfejn ninzel ta lourdes,nista niqba Rahal Gdid in-naha ta fuq.Jien li jinteressani l-iktar hija l-armar ghax dak jiqba hemm tul ta zmien u nies l-ewwel ma jghidlu (rajtu l-armar ta rahal gdid??)malajr ituk it-tiketta u lanqas haq jehel Rahal Gdid Kollu.

pawlist

5:17 PM on August 21, 2009


hanejdlek siehbi andek ragun tejd ekk ax veru pero dawk il bandalori kienu inxtraw second hand mill isla xi ghaxar snin ilu meta twaqqaf il grupp ta larmar u dak iz-zmien makien emm xej ghad masetax isir kollox gdid fdaqqa is sena id diehla suppost hajinbidlu u isiru godda jekk tridu tarw isem rahal gdid ejjew araw in-nar ta l-art ghada avolja parocca li qatt mahadet ir ruh bhafna diffikultajiet jirnexxilom jamlu spettaklu ta veru

waqajtu ISEM RAHAL GDID

2:08 PM on August 21, 2009


int u diehel il pjazza ta rahal gdid min naha ta` lourdes, ma tistax ma tarax dawk il PASTAZATA TA BANDALORI !!!!! possibli hadd ma jarahom? possibli hadd ma juhu rosponsabilta johodhom ghal dry cleaning?

ma nixtieqx imaqdar l isem ta pajjizi, imma dawn l affarijiet ma tistax ma tikumentax fuqhom!!!!

Hibernians FC
6:26 AM on August 21, 2009


Ninghaqdu mall-messaggi ta awgurju ghall-festa mill-isbah lill-pawlisti kollha fil-Parrocca ta' Lourdes. Ghan-Nom tal-President is-Sur Tony Bezzina, u l-fam,ilja kollha tieghu ghan-nom tal-Kumitat Ezkuttiv u dak tas-Supporters Club flimkien mall-ferghat kollha fi hdan il-Hibernians FC nawgurawlkom festa mill-isbah. Jekk Alla jrid ahna sejrin inkunu maghkom nhar il-Hadd filghodu ghal-waqt il-marc bit-tazza tal-lig....


Stefan Zahra

PRO - Hibernians FC

Stephen

4:52 AM on August 21, 2009


F'isem il-Kummissjoni Festa Kristu Re nixtieq nawgura l-Festa t-Tajba lil Parroccani kollha tal-Parroca tal-Madonna ta' Lourdes.

J'Alla jkollkom festa sabiha li taghti gih u qima lil Madonna ta' Lourdes, Omm Kristu Re.


Stephen Attard

Ass. Segretarju

Kummissjoni Festa Kristu Re - Paola

Hibernians FC

4:45 PM on August 20, 2009


Inhabbru ufficjalment l-akkwist tal-attakant etienne Barbara mall-Klabb taghna. Niehu l-opportunita biex nirringrazzja lil Presidnet u l-kumplament ta shabi fil-Kumitat tax-xoghol kbir li ghamlu biex dan l-akkwist seta jkun possibli. Il-Kumitat ma waqafx hawn u fil-futur qarib se jkompli jahsad il-frott tax-xghol li qighed issir bhalissa

Stefan Zahra

PRO Hibs FC

AJC

10:16 AM on August 19, 2009


Jekk dan li qed jidher hawn dwar li Etienne Barbara irregistra maghna, allura issa bdejna nnsahuh sewwa il-forward line,jonqos barrani fuq quddiem ta kalibru tajjeb u t-tim qieghed hemm. Prosit lis-Sur Bezzina u l-kumitat.

rahal

6:08 AM on August 19, 2009


Grazzi Sur Bezzina, Stefan u lil kumitat kollu. Nahseb li Barbara kien akkwist importanti hafna ghalina. Issa jonqos il-barrani.

rahal

6:06 AM on August 19, 2009


maltasport.com:

BARBARA SIGNS FOR HIBS

Malta international striker Etienne Barbara signed for BOV Premier League champions Hibernians on Wednesday morning.

The Malta champions have been chasing Barbara since the move of their striker Terence Scerri to Valletta.

The 27-year old started his career with Floriana and made his debut in the premier league with the Greens in 1999, where after four years joined newly promoted club Marsaxlokk.

Following two successful years, and a serious of impressive displays with Marsaxlokk and Malta, Barbara earned a move to join up with Birkirkara in January, 2005.

In two seasons, Barbara managed an impressive 31 goals in 59 appearances with Birkirkara, but was forced to leave the club in July, 2007.

The Malta international joined Sliema Wanderers making a total of 23 appearances and scoring eight goals, but left at the end of the 2007/08 season in order to pursue a career in Europe.

In fact Barbara joined German Regionalliga West (IV) side SC Verl, where he signed a two-year contract.

Barbara made his debut for SC Verl on August 16, 2008 in a league match against Bayer Leverkusen II, when he was introduced in the second half as a 55th minute substitute for Waldemar Jurez.

However, he failed to earn a regular first team position and decided to return home.

By: Joe Cardona

Hibernians FC

12:41 AM on August 19, 2009


Lil 747

Hbieb, bhalissa mhu xil-mument opportun li nitkellmu dwar xi player partikulari. Li nistghu nghidu li l-klabb offra l-pakkett tieghu issa decizjoni aharija tkun f'idejn il-player. Sakemm ikun hemm zvilupp, ikun prudenti li nahallu f'idejn il-Kumitat. Dwar player il-player barrani il-Kumitat issa iddecieda min ha jkun it-tiliet barrani. Dettalji jithabbru aktar tard. Nerga nitlob il-koperazzjoni f'dawn il-mumenti hekk delekati ghall-Klabb. Grazzi hafna


Stefan zahra

PRO

rahal

4:26 AM on August 17, 2009


kif bqajna ghal Barbara? Ha jigi mal Hibs jew le? Ghalkemm intennu l fiducja fil kumitat, pero xorta ninkwieta li nehhejna lil failla, lil terence u l zeferino u ghadna ma gibna lil hadd. nispera li barra li ngibu barrani ngibu malti ta stoffa biex ipatti ghaz zewg plejers l ohra. grazzi.

rahal

3:46 AM on August 17, 2009


jekk inkunu sincieri, nifhmu li hemm bzonn li l knisja taghmel xi haga dwar il festi. il festi saru kollox barra religjuzi. l-importanti li ma nkunux ahna li nergghu naghtu c cans li jaghtu ezempju bina. imma dan irridu naghmluh bl-imgiba taghna. ejja nkomplu naghmlu festi ezemplari!

fejn kienu l-Awtoritajiet Ekklesjastici??

1:31 PM on August 16, 2009


Joseph, naqbel mieghek perfettament, imma ma jistax ikun li nibqghu nibzghu mill bidla. naf li hemm bosta uhud li ma jixtiqux gid lill-kultura u tradizzjoni Maltija. Li kieku kulhadd ikollu l istess riga u mizien, il bidla ma taghmilx hazin. Imma dik irridu nistennew u naraw.

Il-punt tieghi hu fuq kollox li nispera li mhux ikunu whud (Pawlisti stess li huma midhla tal-kurja jew min hu nkarigat mill-Parrocca) li jwaslu f' idejn l-Kurja u Gouder dwar xi rregolaritajiet li saru fil festa... jekk kien hawn! Imma min ifittex dejjem jara x jaqla, biex minghalih li dejjem jidher hu li jmexxi bhalma gara fl-imghoddi !

Nispera li bil bidla li ssir kulhadd jigi trattat bl-istess mod u manjiera minghajr distingwizjoni ta xejn!

joseph

11:54 AM on August 16, 2009


filwaqt li manistax manisecondax madawn il-kummenti ax dejjem kont tal fema li bina ta rahal gdid riedu jatu l-ezempju issa tajnihom risposta ax zgur li kif icelebrajna lfesta daw lahhar snin kien ezemplari xorta manaqbilx li jsiru kummenti bhalissa ghaddejja kampanja moqzieza fuq il-media kontra lfesti min nies li jghobodu l-kultura maltija jghobodu l-knisja u jridu l-malta issir pajjiz barrani u bil mod qet igibu lawtoritajiet eklezjastici darom mal-hajt fix xibka tahom .Ghalekk mankomplux namlu is sitwazjioni difficli iktar milli hi xahaga bhall din ga hemm il-gazetti biex jamlu xalata biha

fejn kienu l-Awtoritajiet Ekklesjastici??

6:46 AM on August 16, 2009


nixtieq nistaqsi fejn kien Gouder ilbierah...?!?! Jaf li wegghu l-Puluzija WAQT il-marcijiet tal-festa ta Sta. Marija u l-ebda wahda ma thasret. Kien hemm atmosfera ta festa? Ir-rapporti tal-festa taghna f' Rahal Gdid jaslulu nahseb biss...l-ghala?? Viva l-ugwaljanza!

inhobb ir rahal

1:53 AM on August 12, 2009


grazzi sur sindku ghal informazzjoni

dominic grima (SINDKU PAOLA)

2:12 PM on August 11, 2009


Nirringrazzja lil dan ic-cittadin tal-punt li qajjem f'dan il- guesbook.Nixtieq ninfurma lil kulhadd li jekk Alla jrid,il -bus shelters il-godda ha jitwahlu bejn Settembru u Ottubru li- gej.Id-dewmien biex dawn setghu jitwahhlu ghax il-kumpanija li maghhom sar il-ftehim kellhom xi ftit tal- problemi u b'hekk kien hemm dan id-dewmien,issa jekk Alla jrid kollox gie ghan normal.Minn naha lohra,ma stajniex ma nwahhlux il- bus shelter li hemm prezenti peress li ic-cittadini jisthoqilhom il- kenn minn din ix-xemx qalilha li qed taghmel. Ghall-informazzjoni ta kulhadd,ser jitwahhlu 8 bus shelters godda b'kollox kien hemm 10, imma 2 minnhom ma jistghux jitwahhlu ghax 1 qieghed taht it- triq dak li hemmu taht il- parking tal paola wulves u l-iehor qieghed gol gnien lorry sant .minn qalbi GRAZZI ta l-interess.

inhobb ir rahal

11:31 AM on August 10, 2009


Ghaddiet il festa kient wahda sabiha prosit lil kulhadd imma hey rega twahhal dak il kruha ta bus shelter quddiem il knisja . Ilhom jghidu li se jinbidel ix xhur X gara kunsill ?

Hibernians Supp Club

7:02 AM on August 10, 2009


Ghan-nom tal-Kumitat tas-Supp Club nixtieq nirringrazzja lil kull minn attenda ghall-BBQ li organizzajna nhar is-Sibt li ghadda gewwa l-grawnd tal-Hibs. Nirringrazzjaw ukoll min qalbna lil Ground Manegment Bord tal-koperazzjoni li sibna min naha taghom. lis-Sindku tal-Lokal, GNG, Hwient u Ditti li offrewlna rigali kif ukoll lil kull min offra l-ghajuna tieghu fl-armar u zarmar li kellna biex stajna ntellghu din l-attivita. GRAZZI mill-QALB lis-Supporters kollha li attendew u ghamlu din l-attivita success!


Stefan Zahra

PRO

rahal

6:56 AM on August 8, 2009


Hibernians Carlsberg Tournament

Hibernians 2 M'xlokk 0 u ghal hafna hin konna bi plejer inqas. prosit!

AJC

1:58 PM on August 7, 2009


Il-lum jibda il-Hibernians Carlsberg Tournament. Forza Hibs ghal dan l-istagun.Nixtieq naghmel suggeriment ghal ingagg ta centre forward: Alcorse huwa taghna, issa Terence spicca, ma tahsbux li taghmel sens??

Hibernians Supp Club

2:38 AM on August 7, 2009


Il-BBQ li sejrin norganizzaw ghada s-Sibt 8 ta' Awwissu, issa huwa FULLYBOOKED. Grazzi mill-qalb lil kull min gej maghna biex niehdu pjacir ghal serata mill-aqwa flimkien mall-players kollha taghna.

Stefan

ivan

4:53 PM on August 6, 2009


william how can i contact you via email pls personaly.

tnks

Hibernians Supp Club

9:47 AM on August 6, 2009


Membership 2009/10

Bdiet tingabar il-membership ghall-istagun 2009/10 Dawk il-membri li ma geddewx il-hlas tas-shubija huma mhegga li javvicinaw lil xi membru tal-Kumitat.

Dawk kollha li jixtiequ jissiehbu membri mas-Supp Club huma mhegga li javvicinawna.. Ejjew ha nkabru l-familja kbir atal-Klabb u fl-istess hin nghinu lill-Klabb. FORZA HIBERNIANS FC.


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

9:44 AM on August 6, 2009


Super Cup Hibernians vs Sliema nhar it Tnejn 17 t'Awissu, 2009 Ta Qali (l-hin ghadu mhux maghruf) .

Il-Gimgha 21 ta' Awwissu, 2009 L-ewwel loghba tal-Kampjonat

Hibernians vs M'Xlokk (hin ghadu mhux maghruf)

Inheggukhom biex tattendu.


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

9:40 AM on August 6, 2009


Hbib baqa l-ahhar ftit biljetti ghall-BBQ kbir li sejrin norganizzaw nhar is-Sibt ghall-partitarji ta' Hibernians inheggukom biex tattendu. Il-Catering se jkun fdat fidejn Peppi Primavera. Serata ta' divertiment ma Ray Axisa u ohrajn li hadu sehem fl-ahhar CD li hrigna. Nirringrazzjaw pubblikamnet lil GNG, Ghaqda Soc Muzikali Kristu Sultan u Soc Fil. Antoine De Paule tal-armar li silfuna biex din l-attivita tkun success mija fil-mija. Jindirizza din l-attivita s-Sur Tony Bezzina u sejrin jattendu l-Players tal-Hibs... Parking mhux problema u divertiment garantit zgur! Nhar is-Sibt niltaghu l-grawnd tal-Hibs mit-8.00p.m. il-quddiem NARAWKOM


Stefan Zahra

PRO

rahal

5:54 PM on August 4, 2009


Dawn huma d-dati l-godda tal-Carlsberg Tournament:

Gimgha 7 Aww: 7.00pm: vs M'Xlokk

Tlieta 11 Aww: 7.00pm: vs Qormi

Gimgha 14 Aww: 9.00pm: vs Birkirkara

FORZA HIBERNIANS

AJC

5:07 PM on August 4, 2009


Friday 7th Tuesday 11th and Friday 14th

AJC

5:04 PM on August 4, 2009


Carlsberg HiberniansTournament:

All dates Changed now. Look for the new right dates.ie Starts Friday &th Tuesday 13th and Friday 14th.

Hibernians FC

6:13 AM on August 4, 2009


PARTITA TA' HBIBERIJA

Hibernians vs Dingli S. nhar il-Gimgha fis-6.30p.m. Hibs Staduim. Il-partitarji huma mhegg ajattendu Dhul B'xejn. Narwkhom


Stefan Zahra

PRO

Tad-De Paule

8:33 AM on August 3, 2009


Nixtieq nghid grazzi kbira lis-Socjeta De Paule u specjalment lil Kummissjoni Zghazagh De Paule tal-Festa kbira li celebrajna.

Kif kullhadd ra l-armar qed ikompli jzied u jisbieh. Saru l-iskultura ta' 2 pilandri, tlestew 2 trofej mil-irhamar u skultura, zdidet l-iskultura mal-kolonni ta' l-angli. Sar mill-gdid il-pavaljun tad-dawl fi triq bormla.

B'hekk ninkonfermaw fis-serjeta ta' din is-socjeta tant glorjuza.

Viva Socjeta De Paule l-ghaxqa tal-Pawlisti.

Viva Kristu Re

Kristu RE/SULTAN

8:00 AM on August 2, 2009


Stephen, ahjar ma nipruvawx nduru mal lewza u niktbu b tali mod li nghogbu lil kulhadd. Re u Sultan huma l istess haga, allura bla sens tikteb "Kristu Re is Sultan"!! Hu pozizzjoni u ghax qed inkisru l-lingwistika Maltija. Kristu hu l-isem allura jew Kristu r-Re jew Kristu s-Sultan... li fl-ahhar mill-ahhar huma l-istess haga!

Stephen

10:54 AM on August 1, 2009


Infakkarkom li ghada wara l-quddiesa tad-9.30am se jsir id-dhul ta' l-istatwa ta' Kristu Re fin-nicca. Inheggukkom biex kullhadd jattendi u b'hekk inkunu ghalaqna llkoll flimkien Festa 2009.

Grazzi Kristu Re talli zammejt idejk fuqna u fuq l-festa li ghamilnilek ghaddiet b'wicc il-gid.

Viva Kristu Re is-Sultan ta' din il-Parrocca.

inhobb ir rahal

9:37 AM on July 31, 2009


stefan grazzi ghal informazzjoni dwar il website Haga wahda nissugerixxi hija li il messaggi fuq il forum mad jidrux mil ewwel imma wara li kun assigurat li ma jweggu lil hadd . Rigward players barranin sa fejn naf jien ghandu jgi inglis iehor fit 2 ta awwissu

Stefan Zahra

3:35 AM on July 31, 2009


Ghaziz Webmaster,

Nixtieq ninghaqad mall-kummenti li hawn u nifrahlek ghall-mod professjonali fl-aggornamenti li ghamilt matul il-granet tal-festa. Nassigurak li kien hemm hafna emigranti li ghamlu uzu minn dan is-sit matul il-granet u raw il-progress kbir kif saret tkun iccelebrata il-festa taghna.

Lill-qarrejja regolari, lill-Pawlisti kollha u lil dawk li jigu jzuru dan is-sit nappellalhom biex jinghaqu mieghi permezz ta' dan il-guestbook u nitolbu lill-Kunsill Lokali Paola biex darbohra jikkunsidra lil sehibna William Camilleri biex jikkunsidraw serjament halli din il-persuna tinghata l-Unur ta' Gieh Paola. Nappellalkom biex meta tiltaqghu mar-rapprezentanti taghna fil-Kunsill tressqu din il-proposta ghax nahseb Willian verament jixraqlu li jiehu dan l-Unur ghax xoghol kbir li jaghmel mingahjr ebda hlas. Hasra m'ghadniex fil-Kunsill ghax kieku diga hada m'hemmx dubju.

Sincerament nixtieq li l-appell tieghi jkollhu l-appogg taghkom, halli min verament jahdem b'risq ir-Rahal jiehu r-rikonoxximent li haqqu... Grazzi

Hibernians FC

3:14 AM on July 31, 2009


Risposta

Il-Website tal-Hibs se tkun inawgurata fi ftit tal-jiem ohra jekk kollox immur kif pjanat ha nifthuha mall-bidu tas-season. Nirringrazzja pubblikament lis-Sur Dennis Baldachino tal-ghajnuna kbira li sibt minghandu u tal-pacenzja li ha bina. Ghamel sajf shih kollhu jahdem fuqa u nittamaw li meta tkun miftuha tigi utiizata sew. l-Indirizz tal-website il-gdida se jkun www.hiberniansfc.org


Stefan

Hibernians FC

3:10 AM on July 31, 2009


Hbieb serhu raskom ghall-akkwisti, sa dal-lejl konnha l-airport nilghu player (striker) Ingliz . Il-hidma tal-kumitat mhu taqta xejn hu nasigurakom li hemm konsultazzjoni shieha bejn il-kumitat u dak li jixtieq il-Kowc. Nerga nappella ghall-prudenza u nheggikom tinzlu tournament ha taraw iftit. daqshekk ghalissa FORZA HIBS!!!!!

Charles Fenech

4:21 AM on July 30, 2009


proset lill kumitat tal hibernians ghad dixxiplina li ghandom. veru jiddispjacik tara certu players jitilqu, imma min ma jimxix skond ir regoli tal klabb haqqu jkun dixxiplinat.smajt li hemm xi taljan ghal prova u milli jidher lil terence mhux se nimmisjawh wisq.

Stephen

3:40 AM on July 30, 2009


William, Prosit immens tal-coverage dettaljat li wassalt fuq il-Festa Titulari ta' Kristu Re. Zgur li dawk ma setghux ikunu fostna ghar-ragunijiet differenti zammejthom infurmati.

Grazzi mill-qalb

inhobb ir rahal

2:07 PM on July 29, 2009


stefan bhala pro tal hibs tista tiformana meta se tiftah il website tal HIBS ?


rahal

10:57 AM on July 29, 2009


grazzi Stefan. U ahna wkoll qed nittamaw li ngibu akkwisti ohrajn. Naqbel mieghek li hadd mhu akbar mill-klabb. Inkomplu nistennew ahbarijiet minn ghandkom. Grazzi

Hibernians FC

9:57 AM on July 29, 2009


Lir- rahal u inhobb ir-rahal....

Hbieb

Il-Kumitat kompla jahdem biex igib l-akkwisti neccesarji. Hadd ma jiehu pjacir li jara players tal-isem jitilqu lill-Klabb, biss ikun hemm cirkustanzi li ma tkunx tista taghmel b'mod iehor. Hadd mhu ikbar mill-Klabb u konvint li bid-decizjonijiet li se jiehu sur Bezzina u l-kumplament tal-Kumitat se jkollna tim b'sahtu kif kien fl-ahhar stagun.

Nappella lill-partitarji biex jaghtu naqa cans qabel ma jikkumentaw, grazzi tal-koperazzjoni taghkom


Stefan Zahra

PRO

rahal

5:01 PM on July 28, 2009


issa nisperaw li ngibu replacements ghal terence u failla.

inhobb ir rahal

1:11 PM on July 28, 2009


il qasba ma ccaqcaqx ghal xejn ilhom jghidu li terrence xerri ghal bejgh u hekk hu mar mal belt

Chris

7:44 AM on July 28, 2009


Nixtieq nghid Prosit lil kulhadd ghax-xoghol kollu li sar, kemm bhala restawr fl-armar kif ukoll bhala armar gdid biex seta' jitgawda mil-Pawlisti kollha fil-gimgha tal-festa. U grazzi ta din il-website.

redrian

9:35 AM on July 27, 2009


fismi u fisem il kumm zghazagh de paule fi hdan is socjeta de paule banda kristu re , nirringrazlaw lill partitarji u membri taghna kollha ghal hidma ma taqta xej li ghamilna, grazzi lil kumitati u kummissjonijiet kollha, grazzi specjali tmur lil rev kappilan ghax xoghol siewi li qed jaghmel fit tempju taghna, grazzi lil kummissjoni festa ghal hidma flarmar grazzi lil korp tal pul;uzija ghal kif mexxew bghaqal il festa. lakbar grazzi lil mahbub patrunb taghna kristu re ghall grazzja li taghna li niccelebraw festa kbira kif jixraqlu. nfakkarkom li f novembru li gej ha jibdew ic celebrazzjonijiet ghac centinarju tal parrocca. ejja naghmlu hilitna kollha biex naghmlu celebrazzjonijiet kif jixraq. viva kristu re. viva s socjeta U LBANDA LI DEJJEM GHAMLET UNUR U GIEH LIL DAN IR RAHAL

osservatur

5:45 AM on July 27, 2009


Prosit lill-ghaqdiet u s-Socjetajiet u kazini kollha li hadu sehem sabiex din il-festa tkun wahda sabiha fejn kulhadd jaghti sehmu mill ahjar li nistghu. Hasra, li bhal bierah, jum il-Festa ta Kristu Re, tara arbli fil pjazza minghajr ma jkollhom il festun jixghel. Dan juri n nuqqas t interess fl-attivita tal lokal. Mill bqija, ma nistax ma nirringrazzjax il-Kappillan habbrieki li jaghmel minn kollox u jirranga fejn hemm wisq bzonn sabiex lir-rahal u l knisja taghna jaghmilna kburin b dak kollu li ghandna!

kburi li jien pawlist u residenti san gwann

4:01 PM on July 26, 2009


Proset kbira tal-festa li kenna go wiehed mil-isbah irhula ta malta gewwa rahal gdid proset lil partitarji kollha kemm tal-homor proset tal-marc tal-gimgha li qed nikkomfermaw li l-festa taghna hi wahda mill kbar ta malta

PROSET LIL

TAL-HOMOR

TAL-HODOR

U LIL TA

L-ISWED U L-ABJAD

joseph

12:01 PM on July 25, 2009


xmarc kbir kellna lbierah brijju kbir pjazza mimlija nies nar mill aqwa atmosfera tal genn xhin inharaq it-tapit u tela kristu re festa li tkompli tikber minajr esagerazjioni kif andu jkun ezempju ghall kulhadd jalla nkomplu sejrin ekk ammirajt listatwa restawrata vera bellezza u kien likbar sodisfazjion li ergajna rajnija iddur mat-toroq fil-marc bir-rieda tajba ta kulhadd naslu grazzi lil kulmin qied jahdem ghall din il festa viva kristu re

webmaster

11:05 AM on July 25, 2009


Nawguraw lil Pawlisti KOLLHA il-festa t-tajba

Stephen

10:09 AM on July 25, 2009


Matul din il-Festa ninsabu ferm kburin li bhala Kummissjoni Festa Kristu Re fi hdan il-Parrocca Kristu Re, bl-ispejjez kbar li ghandha l-Parrocca, komplejna nirrestawraw l-armar ezistenti fosthom, l-istatwa ta' Malta, il-kolonna tal-Granmastru li tinsab fil-Pjazza, l-iskudetti ta' fuq iz-zuntier, sett ta' pavaljuni godda fi Triq Monika u Triq Sammat u tkomplew dawk ta' Triq Lampuka, Triq Ninu Cremona, Triq Mater Boni Consiglii, Triq San Gorg. Din is-sena ukoll inhaslu il-pavaljuni tad-drapp kollha li ntramaw, dan seta' jinnotah kullhadd ghax mid-dehera jidrhu li dawn tnaddfu mid-dhanen tal-karozzi u mugrufun.

Fl-ahhar u mhux l-inqas l-opra sabiha mill-artist Kav. Alfred Camilleri Cauchi l-istatwa ta' Kristu Re li ttellghet fl-ahhar jum tat-Tridu bil-marc fn-nofs tal-Pjazza. Grazzi kbira tmur ghall-benefatturi li ghamlu tajjeb ghall-din l-istatwa.

Id-dizapunt kbir hafna li l-Kummissjoni affacjat kien li ghal-sena ohra l-istatwarju Pawlu Aquilina ma lestiex l-istatwi ta' l-Evangelisti. Dan zgur u mhux forsi kien l-akbar dizappunt ghalina bhala Kummissjoni Festa.

Fl-ahharnett nixtieq nirrangrazzja lil poplu Pawlisti li dan ix-xoghol kollhu sar bis-sahha taghkom ghax meta habbatnilkom il-bieb ghad-donazzjonijiet kontu generuzi. GRAZZI

Nheggikom biex izuru l-Knisja Parrokkjali ukoll biex taprezzaw ukoll il-gmiel u rikezzi li l-Knisja taghna hija armata bihom fost l-ohrajn il-pjaneti antik fis-Sagristija, il-fidded fin-nicca, damask gdid, tapit tal-presbiterju li nghata bhal rigal etc etc etc.

pawlist

6:52 AM on July 25, 2009


Nigbed l-attenzjoni tal-kumitat tal-festa li l-bandalori ta mal-istatwa ta' malta baqghu ma ntramawx kif ukoll iz-zewg arbli li telghu luqa rd hdejn il-maxims baqghu vojta ukoll.. il-bqija prosit tal-armar kollu li hawn f'rahal gdid. vkr

Tad-De Paule

1:03 PM on July 24, 2009


Il-lum hija l-gurnata tant mistennija mil-Pawlisti. Il-lum huwa l-marc il-Kbir ta' l-ahhar tridu. Marc mil-Banda Kristu Re. Kif il-marc jasal Cospicua rd ha jinxtell il-pavaljun ta' dawl mahdum mil-Pawlisti membri ta' Socjeta De Paule.

Viva l-eqdem Socjeta Filarmonika ta' Rahal Gdid

Viva l-Kbir Kristu Re.

joseph

12:31 PM on July 24, 2009


filwaqt li ammirajt ix-xoghol li ghamlu din is-sena il-grupp tal-armar ta de paule fostom lahhar dettalji fuq il-kollonni ta l-angli u l-pilandri tal-pjazza il-gmiel ta pavaljun ta dawl li tellaw il-bierah fit-trieq bormla nahseb kieku tintrama it-trieq kollq ekk tkun ferm isbah ax em mux lant li tamel drapp bil kwantita ta karozzi tal-linja li jaddu imma nhossni dizappuntat mil kumitat tal festa ghall fatt li al sena ohra kif jider levangelisti ta zuntier ghadom mux lesti minkejja li sena lohra kellom jitlestew 2 u dis sena it-2 lohra mux soltu li l-artist pawlu aqulina majzomx mal fethim !

Hibernians Supp Club

10:39 AM on July 24, 2009


Il-Kumitat sejjer jorganizza BBQ Kbir gewwa l-Grawnd tal-Hibs Kordin nhar is-Sibt 8 ta' Awwissu, 2009 mit-8.00p.m. il-quddiem. Biljetti ghall-prezz ta' 20 euros. Divertimnet garantit. Ghall-biljetti irrikorru ghand il-kumitat jew mill-bank atal-lottu min nhar l-Erbgha 29 ta' Lulju, 2009 postijiet limitati u hlas mall-booking. grazzi NARAWKOM HEMM

Hose'

9:25 AM on July 23, 2009


To kc,

Iva naf imma allijista jkun taf jekk jinxtarax jew jinhadimx mill-istess ghaqda n-nar ta' l-art tal-gimgha.

rahal

5:24 PM on July 22, 2009


NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIL PAWLISTI KOLLHA. JALLA KRISTU JKUN IR-RE TA' KULHADD MINGHAJR DISTINZJONI TA' KAZINI, TA' KULUR TAL-GILDA, POLITIKA ECC.

Saltan Mulej fuq ir-rahal tant ghal qalbna. kun int il-mexxej taghna. Kun ir-re taghna u wassalna ghand il-Missier. VIVA KRISTU RE

r-raguni fiha forza

8:17 AM on July 22, 2009


Lill: inhobb ir-rahal... nixtieq ninfurmak li diskors u ftehim kien sar qabel ma twahhal kemm il poster ta hibs u kemm il pilandra, u uhud mill Kumitat tal Hibs kienu accettaw li dan isir hekk. Mid dehra, uhud ohra fil Kumitat tal-Hibs m accettawx dan u b hekk inqala d dizgwid, ghax ma kienux infurmati li ftehim kien ga sar. Dwar l-armar ghandek ragun tghid li ftit li xejn tifhem... peress li fl-armar tal festi hemm dik li tissejjah is-Simetrija. U b raguni t hekk il pilandra ghalhekk hemm posta biex tehel fejn suppost. Nassigurak li l poster setgha twahhal hafna qabel fil post fejn gie trangat ilbierah filghaxija meta dawn kulhadd jaf li hemm ilha tintrama pilandra ghal dawn l ahhar 7 snin zgur ! Kulhadd ghandu dritt li jesponi l affarijiet tieghu, u ghalhekk jezistu z-zminijiet differenti. F' Mejju / Gunju gawdejna u frahna flimkien bit-titlu tal tim taghna Hibs, u Lulju hu x-xahar ghaziz ghalina tal-FESTA ta KRISTU RE !! Il festa t-tajba lilkom ilkoll

rahal

6:26 PM on July 21, 2009


dwar il-poster tal pjazza nghid prosit lil kulhadd li s sens komun rebah!!

Julian

3:38 PM on July 21, 2009


XTAQT NISTAQSIK IL-WIRJA LI KULL SENA TAGHMLU TAL-GIMGHA L-KBIRA L-ISTTAWI LI JKUN HEMM ESEBITI DAWK KOLLHA HUMA MAHDUMIN MINN ARTISTI DIFFERENTI MA TISTAX ISEMMI XI UHUD MINNHOM HU JEKK FORSI TAF HU JEKK MA JIMPURTAX NISTAQSIK?GRAZZI.

joseph

12:52 PM on July 21, 2009


naqbel ma dak li qalu aw isfel tad-de paule mijja fil mijja ix xoghol li ghamlu huwa kbir mux fl armar biss anki in nar ta lart li jamlu lgimgha allahares majkunux dawn in nies niftakru ukoll fil harqa sabiha ta lajru li jamlu lejlet il festa kieku probabli majkollna xej nixtieq nistaqsi haga pero forsi xahad iwegibni kif iz -zewg angli mantramawx u jekk mux behsiebom jarmawom?

Mizzi

11:56 AM on July 21, 2009


Din is-sena x'hemm armar gdid?

kc

9:24 AM on July 21, 2009


hose, zgur li l-ahjar harqa nhar tal-art sa issa dejjem kienet dik tal gimgha mtella mill-partitarji de paule. jkun hemm harqa biex tiehu pjacir. vkr.

Hose'

5:49 AM on July 21, 2009


Xi kemm ikollkom bicciet tan-nar ta' l-art tal-gimgha,tas-sibt u tal-hadd u minghand min inxtara n-nar ta' l-art tat-tlett ijiem jekk jogghbok?

Tad-De Paule

5:27 AM on July 21, 2009


Hbieb il-bierah bdiet il-Festa tant ghaziza tal-Pawlisti. Kif kullhadd jaf is-Socjeta De Paule hija l-mutur ta' din il-Festa.

Matul dawn l-ahhar snin apparti successi konnessi mal-Banda Kristu Re is-Sezzjoni Partitarji De Paule bdiet tarma rahal bil-kbir, serjeta u kapacita.

Nsemmu l-gmiel tal-Mghamudja ta' Kristu u fuq kull naha jikumplimentaw 2 angli.

L-istatwa tal-Papa b'kolonna mill-isbah.

Fi Pjazza Sant Ubaldeska sett Bandalori kbar bil-pittura li juru l-hajja ta' Kristu mit-twelied sal-mewt u lqawmien tieghu. Fi nofs insibu l-istatwa tal-Qalb Imqaddsa ta' Kristu.

Fi Pjazza Lorry sant insibu sett trofej u sett statwi li s'issa hemm lesti Re David u Melkisedek.

In-naha ta' fuq tal-Pjazza De Paule nsibu 4 bandalori u sett pilandri zghar.

Biex jaqdu l-pjazza hemm dawk il-Meravilja ta' Pilandri Kbar li din is-sena hemm inzanzna 2 bl-iskultura.

Nsemmu wkoll il-faccata tal-Kazin de Paule li bhala mkien ma ssib.

Ma ninsewx dik il-hafna liedna fi toroq ta' rahal u round about ta Zabbar rd bil-bnadar.

Jien kburi li nghamel parti min dan il-kazin li Rahal Gdid kburi fih fej nonfqu hafna u hafna flus biex f'din il-gimgha nghatu gieh lil Kristu Re, Patrun Universali.

Viva Kristu Re

Viva Socjeta De Paule - Banda Kristu Re

ghageb

8:00 PM on July 20, 2009


ma namlux ageb ghall poster tal-hibs, diga uhud minn dawk li hemm fil-poster anqas ghadom mana, db.dawn se niftahru issa?

inhobb ir rahal

4:31 PM on July 20, 2009


joseph mhux ahjar ma nsemmux l egoizmu mhux ahjar nghidu li kollox inqala ghad ma sarx diskors u ftehim min qabel ma twahhal il pilandru ? Jien nammetti ma nifimx fl armar tal festa allura nistaqsi il pilandru ma setax intrama izjed vicin il pilastru tal vara ? u ma kien jinqala l ebda diskors u nkunu irrespettajna ix xewqa tal hibs supporters li il poster jibqa jidher kollu Rigward kemm gie jiswa il poster xorta jibqa il fatt li min ghamlu ghandu dritt jarah jidgawda min pawlisti li ma joqghodux ir r ahal gdid u ghadhom am rawhx . X hemm hazin b daqsekk ? nispera li b rieda tajba min kulhadd kollox jigi irrang at u kulhadd igawdi il festa il festa tajba lil kulhadd

joseph

1:23 PM on July 20, 2009


din il-kwistjioni nqalet kif edt qabel sforz legoizmu ta xi uhud aw hadd mandu kontra lhibs il hibs uma tar rahal kollu bhal ma hija il festa pero jin hassejtni irrabjat meta smajt xgara lewwel nett setaw tkellmu qabel u bir-rieda tajba ta kullhadd kien jirranga kollox il pjazza tghana kbira hafna ghall grazja talla kien emm spazju ghall kollox imma li tmur tehoda u thedded lil pawlisti bhalek ,lil ghaqada li kemm ila mwaqqfa gid biss ghamlet ir rahal manistawx nacettawa,jew forsi nsew li meta ntrebah il leage daw ramawlom il pjazza jew insew li kulmeta lbanda ghaddiet min hdejhom dejjem daqqitilom linnu [anki meta marebhu xej ] jew insejtu li daw lindividwi jamlu xoghol kollu volontarju is sena kolla ghall festa u l-plajers jithallsu l-belli liri

r-raguni fiha forza

12:22 PM on July 20, 2009


dawk il pilandri nassigurak li gew jiswew il "belli" liri u hafna iktar mill poster! Ghal informazzjoni ta kulhadd, qabel il poster telgha f postu inghajtu esponenti tal kazin de paule halli jaraw jintremax xi haga hemm. Jigifieri minn qabel kulhadd kien jaf li hemm tintrama pilandra ghax ilha ghal dawn l ahhar 5 snin tintrama! Hadd ma kellu skuzi ghax kien hemm l-approvazzjoni u qbil mal Kumitat tal Hibs, li izda ma zmien ghal xi raguni jew ohra inbidlet. Il poster tal hibs minn kellu jarah rah ghal dawn l ahhar xahar u nofs... ic celebrazzjonijiet tal hibs ghaddew u kulhadd ferah, issa jmiss il Festa u din ghandha zmiena ukoll. Ghalhekk kulhadd ghandu jzomm postu f hinu u f waqtu. Fl ahhar nikkundanaw lil dawk l individwi li tal MISTHIJA marru jheddu lil President tas-Socjeta de Paule s-Sur Joe Boffa. Imisshom illum qabel ghada jitolbuh skuza ta dan. Nispera li r-raguni tirbah fuq din id-decizzjoni ghal gid ta RAHAL GDID u l-Pawlisti kollha li ghandhom ghal qalbhom il festa ta Kristu Re... z zmien ghadu fil qrib biex l-affarijiet jittrangaw. Il festa tajba lil kulhadd ... VIVA KRISTU RE

Hadida Pawlista

11:20 AM on July 20, 2009


L-amar tal-festa jigi l-ewwel u qabel kollox f'din il-gimgha.Hadd ma ghandu kontra it-team tal-hibs anzi...imma li tmur thedded lil present talkazin tal-banda fuq bicca poster hija VILJAKKERIJA mil-kbar. Irridu nuru aktar sensibilita ma min hu anzjan. Kulhadd ghandu dritt igawdi l-armar tieghhu inkuz tal-hibs.....ejja l-ahwa b'rieha tajba naslu u igawdi kulhadd.

Viva l-festa ta Kristu Re u Forza Hibs

inhobb ir rahal

7:45 AM on July 20, 2009


nispera din tat theddid ma kienitx serju hafna u nahseb li il kwistjoni setghet tigi irrangata min qabel . IL pilandru twahhal ftit iktar il boghod GHAD FADAL ZMIEN BIEX B RIEDA MIN ZEWG NAHAT IL KWISTJONI TIRRANGA . Hadd ma jrid jinsa li b iex sar dak il,poster intefqu flus mhux hazin . Allura il club tal HIBS ma ghandomx dritt ikunu kburin bih u jesponuh ghal festa li fuq kollox hija tar rahal gdid kollu , tal hibs ukoll u mhux xi dritt ta ghaqda partikulari ?

rahal

5:25 AM on July 20, 2009


anke tajjeb li niftakru li l hibs huma c champions prezenti. ghalhekk ghal din is sena ta min jinghataw attenzjoni aktar mis soltu, ghalkemm forsi kont nistenna li minn meta ntrebah il lig kellu jkun hemm xi haga mal kazin, imqar stilla kbira li turi r rebh tal lig u l ewwel stilla. mait theddid ma naqbel qatt. dejjem hazin.

Dilan Dimech

5:01 AM on July 20, 2009


veru li l armar huwa sabih hafna joseph pero poster bhal dak.. ta min ma jidirx?? daqsek kburin bit tim tal hibs? daqsek tlajna l ground najtu forza hibs? bahrin tal bnazzi ahna? it tedid mux sew pero jin fl opinjoni tijaj l poster andu jider ha jarah kulhad ax l Hibs huma simbolu go rahal gdid! Jien ma rrid nofendi l hadd bl ebda mod pero ma naqbilx ma da t tedid u xnaf jin..

joseph

6:03 PM on July 19, 2009


din li semmejtu hi wahda mil hafna cucati li kultant jigru fir rahal taghana ara xandu xjaqsam poster tal futball mal festa tar rahal ? mela nharbat larmar tal-pjazza ax tal hibs ghogobom iwahhlu poster mal hajt tal bitha tal habs daw affarijiet li jhammrulna wiccna u noqodu neddu lil pawlisti ohra bhalna li wara kollox qet jamlu gid u xoghol mill isbah ghall festa u arahal tana din injoranza u min qad jedded missu jisthi jejd li hu pawlist

Dilan Dimech

5:34 PM on July 19, 2009


Pawlist.. jin nahseb li poster bhal dak andu jigi muri fil festa minhabba is sinifikat l andom hibernians fir rahal tana.. Forsi ma kinx em bzon tedid izda ftehim.. jin bhala wihed mil partitarji ta de paule, nemen li l dan l kazin andu jati hafna izjed importanza lil hibernians li wara kollox huwa t tim tar rahal tana.. tiskanta bl aqda li emm bej kazini tal baned u t tim tar rahal. ahna biss se noqodu nigildu?? :/

Pawlist

12:54 PM on July 19, 2009


joseph, nassigurak li x-xoghol li sar tul is-sena mill-partitarji tad-De Paule ma hux biss dawk iz-2 pilandri mma ferm iktar. nixtieq ukoll nikkundanna l-agir li urew certi membri tal-kumitat tal-hibernians meta ghall-interess biss tal-hibs hallew il-festa fil-genb u b'theddid gieghlu lill-xi partitarji jnehhu l-pilandra ta quddiem il-hajt tal-habs. nahseb f'dawn iz-zminijiet il-festa u l=affarijiet konnessi maghha ghandhom jigu l-ewwel.

Sharon Cachia

12:22 PM on July 19, 2009


Ic-Chairman f'isem il-kumitat Hibernians Supporters Club jixtieq jawgura l-festa t-Tajba lill-poplu ta' Rahal Gdid. Viva Kristu Re'.

joseph

12:13 PM on July 19, 2009


issa li lfesta qeda mana hafna xoghol sar u iktar ghad irid isir lewwel nett ninghaqad mall kumenti li ghadda il pawlist jehtieg li lfesta ta din is sena tkun festa ta ghaqda inkomplu nuru maturita kif qal tajjeb il kappillan zgur li bekk inkabru lfesta u isem ir rahal tghana nejd proset lill kullhadd il kumitat tal festa ax kompla fejn halla bir restawr tal armar lil ghaqda tal pawlisti tal koperazjoni u xoghol sabieh li qet jghamlu u flahhar lil tad de paule ghall gmiel ta pilandri tal pjazza issa li kompletaw 2 minnom u xoghol kollu li qedin jghamlu ghejjew mela nkomplu mexjin fit trieq it tajba lejn ic centinarju biex inkunu flimkien ghall ghan wiehed naghtu gieh il kristu re

joanne

9:11 AM on July 19, 2009


Grazzi tal-updates li jkun hemm fuq din is site. Facli biex tuzaha u ddetaljata.

pawlist

9:01 AM on July 19, 2009


Nittama li l-festa din is-sena l-ahhar wahda qabel mall-parrocca taghlaq 100 sena taghha, sservi biex kullhadd jinghaqad flimkien, minghajr piki jew kuluri u flimkien niccelebraw festa kif jixraq il-patrun taghan Kristu Re'

Il-holma tieghi hija li kulhadd jingahqad u tispicca darba ghal dejjem li t-Tnejn ta xi hadd l-erbgha ta' dawk, il-hamis tal-ohrajn il-gimgha taghna ecc ecc, kull jum matul il-gimgha huwa ta' kullhadd u hadd mghandu jhossu eskluz u kullhadd ghandu jhoss inkluz. Jekk mhux ha jsir hekk il-festa tista ma tigi xejn wisq aktar ic-centinarju li sejrin niccelebraw. Nittama li l-messagg tieghi jasal ghand min hu responsabbli li jara li l-festa terga tkun ta kullhadd. Meta l-festa tkun ta kullhadd, nemmen li din tkun l-isbah festa li qatt tkun giet iccelebrata.

Prosit tal-armar u kull inizjattiva li ttiehdet biss baqa l-ahhar pass ejjew niehduh flimkien!!!

paola

11:29 AM on July 18, 2009


fil-knisja kuljum ikun hemm ukoll quddiesa fl-10.00am

Hose'

10:08 AM on July 18, 2009


Rigward il-knisja lejlet il-festa filghodu tkun miftuha biex nikseb ktieb tal-festa jekk jogghbok?

Webmaster

5:54 PM on July 17, 2009


Hose` , grazzi hafna tal-kummenti sbieh dwar is-site ta` Rahal Gdid, matul il-gimgha tal-festa din is-site ser tigi aggornata kuljum ..... b`servizz lejn il-Parrucani taghna u dawk kollha li jhobbu l-festi. Nistiednek biex izurha kuljum matul il-gimgha. Ser ikun hemm ritratti ta` l-attivitajiet li ser isiru inkluz in-nar ta` l-art , li fil-Parrcca taghna ikunu il-Gimgha, lejliet il-festa u nhar il-festa hekk kif tidhol il-Purcissjoni. Nistednuk biex tigi u tgawdi l-festa maghna. Rigward il-programm tal-festa mahrug mill-Parrocca, tista tiksbu mis-Sagristija tal-Knisja.

Hose'

4:05 PM on July 17, 2009


To Stephen Attard,

Minn fejn nista nikseb programm tal-festa titulari jekk joghgbok?

Hose' Borg

3:58 PM on July 17, 2009


Proset tal-website interessanti li ghandkom dwar rahal gdid ghogbitni.Jien dilettant tal-festi u ghandi xewqa kbira li nigi l-festa taghkom ghax qatt ma gejt.Rigward ir-ritratti tal-festa 2009 jiena dilettant tan-nar u ghalkemm il-festa ta' kristu re mhix xi festa tan-nar tistghu jekk joghgobkom tinkludu xi ritratti tan-nar ta' l-art tat-tlett jiem tal-festa fejn fihom jinharaq in-nar ta' l-art jekk joghgobkom?Napprezza hafna jekk taghmlu dan.Grazzi.

Sharon Cachia

4:09 PM on July 16, 2009


Hibernians Supporters Club - fadal xi ftit biljetti ghax-xalata tal-festa Kristu Re li sejra issir gewwa ghawdex, prezz ta' 15 euros jinkludi transport u ikla 3 course. (Vapur mhux mhallas). Tluq mill-pjazza fi 7.00 ta' filghodu. Min irid izjed taghrif jista javvicina lili jew lil xi membru tal-kumitat. tistghu tibghatu email fuq [email protected]

Sharon Cachia

Segreatrja Hibernians Supporters Club

Hibernians Supp Club

12:45 AM on July 15, 2009


Bhala parti mill-programm t'attivitajiet ta' Jum Paola, il-Kumitat tas-Supp Club gie avvicinat mill-Kunsill Lokali Paola biex itella Wirja dwar il-Klabb ta' Hibernians FC gewwa l-ufficini tal-Kunsill. Ghalhekk kull min jixtieq immur izzur din il-Wirja jista jaghmel dan billi jmur sal-ufficini tal-Kunsill.

HIBS KIDS KLABB

Il-Kumitat qieghed ihajji biex iwaqqaf Klabb gaht-tfal kull minn jixtieq jaghtina daqqa t'id ghandu javvicina lil Rose Cilia jew lil Karen Schembri jew jibghatilna e mail fuq [email protected] L-Ghan ta dan il-Klabb huwa li norganizzaw aktar attiviatjiet ghat-tfal taghna.

Stefan Zahra

Vici Chairman / PRO

H.S.C.

Webmaster

4:41 PM on July 14, 2009


Wara li saru l-bins godda fil-pjazza li gew puliti hafna .... il-bus shelters li semma "Inhobb ir-rahal" huma ordnati kollha u dalwaqt jiehdu post dawk li hemm bhalissa.

Kull min ghandu xi kumment huwa fil-liberta li jikteb f`dan il-guestbook ax zgur jaslu fejn ghandhom jaslu minhabba li din is-site hi segwita minn hafna. Importanti imma li ma jsirux kliem goff jew offensiv , imma nuzaw rispett lejn kulhadd.

inhobb ir rahal

1:12 PM on July 14, 2009


prosit lil kunsill al hafna ' dustbins zbieh li ghamel il pjazza u imma hey xi kruha ta bus shelters ghad hemm tal misthija veru dizunur ghal pjazza

osservatur

9:26 AM on July 14, 2009


jiddispjacini nosserva li filwaqt li l-festa hija fil-qrib hafna xejn mid-dawl tal-knisja ghadu ma ntrama,. nifhem li l-koppla ma tistax tintrama imma l-kampnari nahseb li jistghu jintramaw kif dejjem sar. jekk ghandi xi zball ikkoreguni mma bla sens li l-organizzatur tal-festa ma jixghelx daru ghall-okkazjoni.

Hibernians FC

8:03 AM on July 14, 2009


Lill (666 Paola)

Filwaqt li nifmhu l-prejukupazzjoni ghall-fatt li xi player telaq jew jista jkun hemm minn jhalli l-Klabb nassiguaw lil kulhadd li l-Kumitat qieghed jahdem biex fl-eventwalita li jkun hemm xi sitwazzjoni ta caqlieqa nkunu preparati u nirriplejsjaw bl-ahjar mod possibli. Nassiguraw lil kulhadd li l-futur qudiemna huwa wiehed sabih u qeghdin nahdmu bhalk ma hdimna fil-kampjonat precedenti jigifieri li naghmlu min kollox biex nerghu nirbhu... L-ahwa nitolbu l-koperazzjoni taghkom biex nkunu prudnti hafna f'dak li nistaqu, bhalissa huwa mument ferm delikat ghall-Klabb u kull kelma tista tkun inteprtata hazin.

Ghalhekk f'isem il-Kumitat nitlob il-koperazzjoni taghkom u ma nhallux min joqod ifajjar ismijiet ta' players..... Bil-quddiem nirringrazzjakom tal-koperazzjoni taghkom.


Stefan Zahra

PRO

Hibernains FC

paola

6:51 AM on July 13, 2009


wara li tlifna lil failla, issa qed jissemma li terence jista jinghaqad ma sliema u cohen jista jmur barra. x'qed jigri fit tim? ma nistax nimmagina lit tim tal hibs minghajr dawn il pilastri. hawn xi hadd jista jghid xi haga dwar is sitwazzjoni ta dawn il plejers u dwar x futur ghandna quddiemna? grazzi

nunzio

2:41 AM on July 13, 2009


Prosit tas-site --wahda mill-isbah li qatt rajt ! Il-Festa t-Tajba lilkom u l-Pawlisti kollha. Viva L-Madonna ta` Lourdes u VIVA Kristu RE. Sahha .

Stephen

2:52 AM on July 9, 2009


Nheggu lil kullhadd biex matul dal-weekend jitghellu l-bnadar (preferibbilment homor bis-salib isfar) fuq il-bjut tal-kazini, ghaqdiet u djar residenzjali fl-okkazzjoni ta' 99 sena mit twaqqif tal-Parrocca taghna nhar il-Hadd 12 ta' Lulju ezattament sena l-boghod mill-ewwel Centinarju tal-Parrocca.

Hibernians FC

6:31 AM on July 8, 2009


F'isem is-Supporters kollha ta' Hibernians Fc nawguraw lit-tim taghna li lum sejjer jilghab kontra FK Mogren fil-Montenegro. Nawguraw li r-rizultat ikun wiehed rispettabli.

Niehu l-okazzjoni biex min issa, ghan-Nom tal-Kumitat Ezekuttiv u l-Kumitat flimkien ma dak tas-Supporters Club nawguraw lill-Pawlisti kollha fl-okazzjoni ta' Jum Rahal twelidna, Jum Paola nhar l-20 ta' Lulju, kif ukoll ghall-festi ta' Kristu Re u dik tal-Modonna ta' Lourdes.


Stefan Zahra

PRO

Hibernians FC

joseph

12:27 PM on July 7, 2009


bhalissa dhalna fix xahar ta lulju ix xahar li fih kull pawlist ta veru jintela bil hegga ax tkun waslet il festa tal patrun taghana u tal univers kollu kristu re ghalekk ninaqdu filmkien mux biex nicelebraw biss imma biex nejnu kif nistaw il min jorganizza lfesta li min sena ghall ohra qet narawa tikber minkejja ix xoghol kbir li ghaddej fil knisja bhalissa xorta nistu namlu festa kif jixraq lil kristu re filwaqt li finanzjarment inkomplu nejnu li kappillan iwettaq dan il miraklu haj fil knisja tghana

Stephen

3:32 AM on July 7, 2009


Nighaqad ma siehbi William li f'dal mument li ninsabu qrib il-Festa Titulari ta' din is-sena u nheggeg lil Pawlisti kollha biex ikunu generuzi fl-ghotja taghhom b'risq il-Festa halli l-Festa ma tkunx ta' piz fuq il-Parrocca u biex bid-donazzjonijiet taghkom nkomplu nsebbhu t-Tempju Majestuz ddedikat lil Patrun Universali Kristu Re.

Bhalissa Il-Kummissjoni Festa Kristu Re qeghdin nigbru l-enevelopes tal-Festa u jitqassam bieb bieb il-Programm tal-Festa Titulari 2009.

Grazzi mill-qalb

Stephen Attard

Ass. Segretarju

Kummissjoni Festa Kristu Re

webmaster

6:52 PM on July 6, 2009


Nahseb kulhadd induna kemm sar progress fil-Knisja taghna. Hafna nies minn barra Rahal Gdid jibghatu emails biex jawguraw ghal dan il-progress kbir li sar fil-Knisja, u dan ghadu l-bidu. Jiena hassejtni fid-dmir li nghid dak li qieghed nircievi ghax kulhadd induna bil-progress li sar fi zmien sena , il-lista hi twila u ma tispicca qatt. Mill-updates li qieghed naghmel jidher car kemm qed isir xoghol u xoghol b`mod professjonali u serju. Dan hu l-iskop li naghmel l-updates , biex kulhadd ikun jaf x`sar. J`alla li nibqghu mexjin b`dan il-pass, ax jekk nibqghu sejrin hekk , fi ftit tas-snin ohra ser ikollna Knisja li niftahru biha . L-akbar Prosit u Grazzi tmur ghal kappillan taghna Kan Vincenz Cachia u dawk kollha li b`xi mod jew iehor jaghtu l-ghajnuna taghhom. Prosit u Grazzi

Matteo

8:45 AM on July 6, 2009


Prosit hafna tas-sit prif!

paola

6:12 AM on July 6, 2009


x'inhi l puzizzjoni ta terence scerri pls?

hibs forever

12:00 PM on July 5, 2009


Stefan jien qatt ma ghidt li mhux unur ghal club jien sempliciment ghidt li ma kienx jixraqlu jilbes il flokk ghal waqt il prezentazzjoni . Stefan int midhla sew tal club u taf li FAILLA ghal ftit euros bidel il club DIK kienet il lejalta u il bews tal flokk

Stefan

11:17 AM on July 5, 2009


Lil 655...

Qieghed nikteb fil-kapcita tieghi personali u mhux bhala ufficjali tal-Klabb, jiddispjacini ma naqbel totalment xejn mall-hsibijiet tieghek siehbi "hibs forever " ghandek kull ditt li tahseb hekk imma nahseb li tinsab xi ftit zbaljat. Clayton Failla rebah dan it-titlu meta kien ghadu player ta' Hbernians FC (jigiefiri matul il-kampjonat precedenti) u dan jikkonferma kemm il-Klabb taghna huwa kapaci jmexxi players il-quddiem. Minn dak li sehh wara m'ghandux x'jaqsam ma dan it-tiltu. Ahna nies cilvili u mhux kif jippruvaw jajruna tat-2 klassi u ghalhekk nirrispettaw d-decizjoni li ha dan il-player li jissieheb Klabb iehor. Ghal klabb taghna dan huwa unur kbir u jirrifetti l-kapacitajiet li ghandhom id-dirigenti tal-Klabb. Fir-rekords Clayton se jibqa mfakkar li ha dan l-Unur ma Hibernians u ma hadd aktar..

hibs forever

8:51 AM on July 5, 2009


Hadt pjacir nara li Failla ma libix il gear tal hibs meta mar ghal presentazzjoni tal footballer of the year . Ma jixraqlux li jilbsu .

Hibernians Supp Club

3:35 AM on July 3, 2009


Lil 653

Terence Seccri kien ma jiflahx u ghalhekk ma setax jinzel ghal din il-partita.Nittamaw li sakemm nigu biex nsiefru jkun fit 100%. Il-Klabb isegwi l-istruzzjonijiet ta' dirigenti medici tieghu u zgur mhux ha jirriskja l-ebda player meta jkollu struzzjonijiet bhal dawn. Grazzi

charles fenech

4:00 PM on July 2, 2009


ghalfejn terence scerri ma laghabx kontra mogren?

Kumm. Zghazagh de Paule - Banda Kristu Re

1:55 PM on July 1, 2009


hbieb, illum jahbat il bidu ta xahar wisq ghaziz ghalina l-Pawlisti ... LULJU, fejn niccelebraw il-Festa Titulari ta' Kristu Re. Ghalhekk minn hawn il-Kummissjoni Zghazagh de Paule theggeg il-Pawlisti kollha sabiex jtellghu l bnadar u jixghelu t-tubi u l-globi fuq il bjut taghna. Ejja halli lkoll flimkien nuru li ahna qed nistennew b' herqa kbira l-Festa wisq ghaziza ta' Kristu Re - Patrun Universali ! VKR

Charles Fenech

6:47 AM on June 30, 2009


FORZA HIBERNIANS ghal loghba tal lejla

Hibernians Supp Club

9:15 AM on June 29, 2009


Ghan-Nom tac-Chairman nixtieq nirringrazzja lill-membri li attendew gahll-laqgha annwali li minnha gie elett il-Kumitat gdid li se jmexxi ghas-sena 2009/10. Grazzi lill-Kontestanti kollha kemm dawk li gew eletti kif ukoll dawk li ma gewx. Il-Kumitat sejjer jinvolvi lil kull min ghandu nteress jahdem b'risq il-Klabb. Grazzi mill-gdid lill-membri talli attendew.


Stefan Zahra

ghas-Supp Club

Hibernians Supp Club

9:09 AM on June 29, 2009


Lis-Sur Charles Fenech

Bhal ma jsir is-soltu hemm trasport organizzat li jitlaq fil-5.30p.m. mill-Pjazza. Biljetti mill-ground ahsbu kmieni.

Lil AJC

Siehbi ghal ragunijiet ta etika, il-Kumitat qabel li r-rizultat jitwahhal gewwa l-Kazin biss. Kull min hu nteressat ghandu jinzel jara. Nifmu li dan huwa skarigg zejjed imma dan qeghdin naghmluh ghal minn ikkontesta u ma giex elett. napprezzaw li tifmu l-pozizzjoni tal-Kumitat. Wara kollox dawn huma materji kunfidenzjali tal-Klabb u l-membri tieghu.

Grazzi tal-interes tieghek.


Stefan Zahra

Ghas-Supp Club

AJC

7:37 AM on June 29, 2009


Please aghtuna l-ismijiet ta dawk li telaw fil-kumitat tas-Supporters Club. Tks.

Charles Fenech

6:57 AM on June 29, 2009


hemm xi haga organizzata mis supporters ghal loghoba t'ghada? kuragg halli inkomplu ghaddejjn bir rebh.

Hibernains Supp Club

3:19 AM on June 28, 2009


Ghan-nom tal-Kumitat nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li gew jaghtu s-support taghhom lit-tim, li dawn kienu strumentali li jinterbah l-ewwel unur tal-istagun EURO CUP.

Nerghu nappellaw lill-Pawlisti kollha biex jissiehbu membri fis-Supporters Club. Hemm hafna progetti gejjin u ghandha bzonn is-support taghkom. Grazzi


Stefan Zahra

PRO

Stephen

2:07 AM on June 28, 2009


Prosit William ta' l-informazzjoni li qed twasslilna dwar il-Vista Pastorali ghalina ma nistghux nkunu fost il-Pawlisti matul din il-gimgha.

Grazzi mill-qalb,

Tislijiet mill-Libya

Paul Pulis(Aussie Paul)

8:57 PM on June 27, 2009


Dear Mr William Camilleri,

Thank you for sending me the update the "rahalgdid.com" website, but I would appreciate it to be in English..if possible,other wise do not send any at all because I do not understand Maltese that good.

Regards


Paul Pulis

Aussie Paul

paola

5:54 PM on June 26, 2009


PROSIT HIBS GHAR REBH TAL-EURO CUP, L-EWWEL UNUR TAL-ISTAGUN!

jason viva kristu re

7:54 AM on June 26, 2009


bla klim Thalini u nit paxa nithol vdin website grazzi ta xoghol li tamel nis phalek anna bzon rahal gdid

maverick

9:48 PM on June 25, 2009


prosit tal website u forza hibs

Joseph

12:16 PM on June 25, 2009


Prosit hafna tal-website. informattiva hafna. Mill-Brazil.

Hibernians Supp Club

10:28 AM on June 24, 2009


Avviz

LAQGHA GENERALI ANNWALI nhar it-Tnejn 29 ta' Gunju, 2009 fl-10.00a.m. (bejn l-10.30a.m. u 12.00p.m.) sejra tinzamm l-elezzjoni ghall-hatra tal-kumitat. Il-membri huma mhegga li jattendu u jivvotaw. Gibu maghkom it-tessera. Grazzi


Stefan Zahra

PRO

Kummissjoni Zghazagh De Paule

10:06 AM on June 24, 2009


Hekk kif issa ghaddew it-tliet ijiem ta attivitajiet li kelna,imiss issa ir-PRE FESTA RALLY nhar il-gimgha 26 ta'gunju @8 il-quddiem fil-bar tal-kazin tal-banda.Mistiedna specjali Dj Steve Axisa,Darren Lynch flimkien ma RAY AXISA. Ejja halli nibdew il-festa bil-kbir u kif nafu naghmlu ahna (l-awqa Kumm Zghazagh fir-rahal flimkien mal-Partitarji De PAule) u nibdew il-count down ghal-Festa Pawlista. Grazzi ghall-isponser ''De Paule Band Club BAR.'' VKR.

jason viva kristu re

12:33 PM on June 23, 2009


Prosset ta l -webside ghax ghal min

hu min Rahal Gdid u ma joqodx hemm xorta nkunu aggornati tajjeb .Proset kbira lil players tal Hibs ghal loghoba li ghamlu l- bierah kontra l- Belt .ma naqtawx qalbna hbieb ejjew ha nergu ninzlu bt-tazza ohra Rahal

webmaster

11:30 AM on June 23, 2009


Insellem lil siehbi stephen li qieghed il-Libya ...... u tibzax ser tkun aggornat inti u dawk kollha li huma imsefrin u li ghandom ghal qalbhom lir-Rahal Gdid b`dak li ser jigri fil-parrocca taghna din il-gimgha. Iz-zjara pastorali ta` Mons Arcisqof.

Stephen

11:24 AM on June 23, 2009


William, Li din il-gimgha hija gimgha veru importanti fil-hajja tal-Parrocca taghna ta' Kristu Re fejn fiha se nilqghu fostna lil E.T. Mons Arcisqof Pawl Cremona waqt din il-Vista Pastorali,nheggek biex izommna nfurmati b'ritratti u artikli b'mod specjali li ninsabu barra minn Malta.

Grazzi mill-qalb, tislijiet mill-Libya

Hibernians Supp Club
12:59 AM on June 23, 2009


Tal-Pagun gazzetta gdida b'16 il-pagna mahruga mill-Kumitat tas-Supp Club li tigbor fiha l-avvenimenti kollha li graw mar-rebh tal-kampjonat! Diversi messaggi u artiklinteressanti ghall-bejgh mill-Banka tal-Lottu tal-Hibs. Kun zgur li zzomm tifkira tal-10 kampjoinat...

AJC

9:01 AM on June 22, 2009


Message errata:

http://www.fcmakedonija.com.mk/en/Default.asp

i.e. there was a missing i in fcmakedonija

AJC

8:53 AM on June 22, 2009


To know more on FC Morgen please enter
http://www.fcmakedonja.com.mk/en/Default.asp


AJC

8:44 AM on June 22, 2009


Champions League Draws:

Hibernians F.C. (Malta) vs FK Morgen (Montenegro)

Hibernians Supp Club

8:27 AM on June 21, 2009


Laqgha Generali Annwali ta Hibernians Supporters Club nhar it-Tnejn 29 ta' Gunju, 2009 fil-Kazin tal-Hibs fl10.00a.m. Il-Membri huma mhegga li jattendu. Dawk li jixtiequ jisisehbu membri godda jistghu jaghmlu dan dak inhar stess. F'kaz ta votazzjoni din tkun bejn 10.30a.m. u 12.30p.m. Grazzi hafna

Il-Laqgha sejra tkun indirizzata mill-President tal-Klabb is-Sur Tony Bezzina.

Tislijiet


Stefan Zahra

PRO Hibs Supp Club

Johann

3:28 PM on June 19, 2009


Gejtu mizjuda mal-links tieghi nispera li tirreciprokaw.

Sahha

Johann

3:26 PM on June 19, 2009


Proset tas-sit

http://bormla-cittacospicua.webs.com/

Sit interessanti dwar il-Belt Cospicua

josephine camilleri gilson

7:16 AM on June 19, 2009


GRAZZI HAFNA.......prosit

Adrian Zahra

7:09 AM on June 19, 2009


Prosit tal-Web Site u l-Up-date nixtieqek tidhol fis-site
www.bandalisleadam.com u halli l-messagg tieghek fil-guestbook grazzi u keep it up

Stephen

5:37 AM on June 19, 2009


Prosit William ta' l-informazzjoni li wassaltilna matul din il-gimgha dwar il-Festa tal-Qalb ta' Gesu', l-ewwel Patrun tal-Parrocca taghna.

Prosit

Hibernians FC

2:54 AM on June 14, 2009


infakkru lill-membri li nhar il-gimgha ser tinzamm il-laqgha Generali Annwali tal-kumitat Ezekuttiv. Inheggu lill-membri biex jattendu ghal din il-laqgha. Jindirizza din il-laqgha is-Sur Tony Bezzina President tal-Klabb. Qabel il-laqgha membri tal-Kumitat se jkunu jirregistraw lil dawk kollha nteressati li jissiehbu membri godda fil-Klabb taghna.

Grazzi.

Minhabba li issa ninsabu fil-gimgha tal-Laqgha Annwali dan se jkun l-ahhar avvizz min naha tieghi sakemm jerga jinhatar Kumitat Gdid. niehu l-opportunita biex nirringrazzja lil web master tal-pacenzja li ha binha u lilkom kollha tal-appogg li dejjem taghtu lill-Klabb taghna. Grazzi


Stefan Zahra

PRO

EJ

1:21 PM on June 12, 2009


Grazzi tar-risposta Stefan, l-iskop tieghi kien li nserrhu ras il-partitarji. Niehu l-okkazzjoni biex ghal darb'ohra nirrningrazzja lill-kumitat kollu tal-hidma kbira li dejjem iwettaq ghal gid tal-club ghaziz taghna.

Hibernians Supp Club

1:52 AM on June 12, 2009


Kull minn jixtieq jiehu ritratt ta tifkira mat-Tazza jista jaghmel dan billi jmur ghand Aguis Photo Studio sa nhar it-Tlieta li gej... Niehdu l-opportunita biex nirringrazzjaw lil Vince tal-pacenzja kbira li jiehu bil-Klabb... barra minhekk il-qlieh kollhu min fuq dawn ir-ritratti se joffrieh b'risq il-Klabb.

Stephen

3:11 AM on June 11, 2009


Illum 11 ta' Gunju, il-Parrocca taghna qed ticcelebra il-Festa ta' Corpus Christi (il-Gisem u d-Demm tal-Mulej).

Illejla fis-6.00pm se tkun ikkoncelebrata Quddiesa kantata u wara tohrog il-purcissjoni bis-Sagrament.

Inheggu kullhadd biex jattendi u jitellghu l-bnadar fuq il-bjut b'qima lejn il-din il-festa tal-Gisem u d-Demm tal-Patrun taghna Kristu Re

Hibernains Football Club

1:37 AM on June 11, 2009


LAQGHA GENERALI ANNWALI nhar il-Gimgha 19 ta' Gunju, 2009 fis-7.30p.m. fil-Kazin tal-Hibs. Il-membri huma mhegga li jattendu u jiehdu sehem. Jindirizza din il-Laqgha s-Sur Tonty Bezzina President tal-Klabb. Kull minn jixtieq jissieheb membru gdid jista jaghmel dan qabel il-Laqgha. Narawkom

Tislijiet


Stefan Zahra

PRO Hibs F.C.

Hibernians FC

1:33 AM on June 11, 2009


Risposta lil E.J.

Ghaziz siehbi filwaqt li nirringrazzjak tas-suggerimenti tieghek, qeghdin nahdmu biex norganizzaw attivita kbira ohra biss minn verament jixtieq il-gid il-Klabb ghandu jaqbad u jigi jfittex lil xi membru tal-Kumitat u jissieheb malajr kemm jista jkun. (Ahna dejjem emm inkunu)

Dwar il-players li semmejt nappellaw biex inhallu f'idejn il-President u l-kumplament ta' shabi tal-Kumitat u l-Kowcis... Siehbi taf kemm kellna ghajdut li s-Sur Tony ha jispicca ecc u fallielu,min hariga infaqatlu l-buzzieqa, issa jrid jara x'ha jivvinta, nkella ma jkollniex xi ngibu fuq il-gazzetti... ftakru li hawn min qieghed joqod johrog hafna qlajiet apposta fuq il-Klabb biex jkisser ix-xoghol li sar s'issa. Ma nkunux ahna li nghinuh u nmexxu l-kelma (nahseb kont car bizzejjed) L-ahwa hallu f'idejn is-Sur Tony u ma jiddispacikhomx.


Stefan Zahra

PRO

Kummissjoni Zghazagh De Paule.

3:23 AM on June 10, 2009


Bhala ma tafu u kif tistaw tara tal gallarija tal-Kazin tal-Banda bdew il-preparamenti ghal-Festa Ta Kristu Re,wahda mill-attivitajiet se tkun il- PRE FESTA RALLY fit-26 ta'Gunju 09 li ha tkun organizzata mill-Kummissjoni Zghazagh De Paule fil-Bar tal-Kazin stess,mistidnna specjali Dj Steve Axisa flimkien ma Dj Darren Lynch kif ukoll RAY AXISA. Ejjew halli nibdew iz-zmien tal festa flimkien. Grazzi ukoll ghall-isponser ta dan ir-RALLY lil BAR tal-Kazin tal-banda De Paule. VKR

webmaster

6:18 AM on June 8, 2009


Kull min jixtieq jibghat kumment jew xi informazzjoni dwar Rahal Gdid li tista tintuza ghas-site ta` Rahal Gdid jista jintbghat fuq [email protected]

dilan

4:10 AM on June 8, 2009


l e-mail adres tijak fejn nsibu sihbi?

webmaster

8:42 AM on June 5, 2009


Dilan, ibghatli xi informazzjoni fuq l-email address tieghi filkas , jiena dawk kollha li jaghmlu gieh lil Rahal Gdid ghandhom posthom f`din is-site siehbi ....... grazzi man :-)

Dilan Dimech

8:05 AM on June 5, 2009


Nixtieq najd lil dak li jihu hsib din l website bix jikteb xi informazjoni dwar l Paola Boys Hibs Ultras 2007, il grupp li tant ek jati support u jamel hidma as support pawlist. Dak li rajtu fil lob ta matul is sena kin hafna mix xol li sar mil grupp, nisperaw li sena ohra t tim ma nhalluhx wahdu u nkunu warajh, PBHU 07' AL DEJJEM FORZA HIBERNIANS FC

EJ

1:16 PM on June 4, 2009


Naqbel hafna ma Stefan illi kull min huwa supporter tal-Hibs ghandu jkun membru tas-Supporters club. Nissuggerixxi illi ssir attivita fejn is-supporters ikollhom cans jiltaqghu mal-plejers u jittiehdu rittratti, kif ukoll jinkitbu membri godda. Ejja halli nkomplu nissudaw!! Barra minn hekk ghalkemm naf illu hu ftit kmieni jekk jista' jkun Stefan please serrah ras is-supporters minhabba ghajdut persistenti illi Failla u xi plejers ohra bhal Herrera, Cohen u Terence ser ihallu l-club.

Hibernians Supp Club

8:26 AM on June 4, 2009


Shabi Pawlisti

Qeghdin naghmlu appell biex tissiehbu membri fil-Hibernians Supporters Club, min naha taghna ghamilna dak kollhu possibli biex ingibu tazza Rahal Gdid issa jonqos l-appogg taghkom. Il-Hlas huwa ta' 7 euros darba fis-sena. ejjew ha nkabbu lista tal-membership ahna diga bdejna nahdmu gahll-istagun il-gdid u nixtiequ li nkabbu l-imsiehba f'dan il-klabb, meta tara lista tal-imsiehba kelma wahd abiss nghid DAN IL-KLABB JIXRAQLU AHJAR. F'idejkom.... Grazzi bil-quddiem


Stefan Zahra

PRO

Stephen

2:33 PM on June 3, 2009


4 ta' Gunju jahbat it-Tifkita tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re li saret fl-1967 u gheluq it-tielet sena mill-bidu tal-hidma ta' Kan. Dun Vincenz Cachia bhala Kappillan.

Ghalhekk se tkun Koncelebrata quddies ta' Ringrazzjament il-Hamis 4 ta' Gunju 6.00pm. inheggu l-kullhadd biex jitellghu l-bnadar fuq il-bjut tad-djar u Kazini.

manuel

8:22 AM on June 2, 2009


proset tas site.. il vera uptodate. ir rahal kburi bdin is - site. forza hibs. ahna dejjem warajkhom! nixtieq min issa namel appel beix mhux issa irbahna league u daqsekk. il partitarji iridu jergaw jitlaw il grpund fil loghob tac champions league. super cup kontra sliema. u anke l-istagun li gej. proset l-ultras pawlisti l0aqwa ultras fdin il gzira.. p.b.h.u 07 u Hibernians Supporters Club dejjem id f'id wara HIBERNIANS FC

samuel grech

11:43 AM on June 1, 2009


ghalkemm ilni nieqes minn rahal gdid 26sena xorta inqis ruhi pawlist pur min guf ommi u qed nghid pur ghax anki twelidt rahal gdid go palm street, issa nixtieq nghid grazzi lit-team tal-hibs talli din is-sena ghamluna kburin li ahna pawlisti ,grazzi mill qalb lill president habrieki taghna tony bezzina u l-paritarji kollha li meta jkun il waqt ahna kapaci nuru li nafu niehdu gost bhal haddiehor bla ma nqazzu l-hadd...........demmi pawlist u kburi sal mewt.............guzman

Hibernains Football Club

1:01 AM on June 1, 2009


Hbieb nixtieq nirringrazzjaw lil kull minn attenda ghall-attivita ufficjali li kellna nhar il-Gimgha... ha niehdu break zghir hafna minhabba l-elezzjonijiet tal-parlament ewropej u nigu lura bil-kbir. Aktar dettealji minhawn u ftit iehor. Infakkru lill-membri li l-Laqgha Generali Annwali tal-Hibs FC se ssir nhar il-Gimgha 19 ta' Gunju, fis-7.00p.m.

Hibernains Football Club

12:46 AM on May 29, 2009


Gheziez Pawlisti,

Inheggukhom biex tissiehbu membri fil-Hibernians Supporters Club... Nirringrazzjawkom bil-quddiem. Bl-ghajuna taghkom tghinuna halli inkomplu nkabbru isem il-Klabb.

Socjeta Filamonika Lourdes

1:56 AM on May 28, 2009


Proset tas-sit. kif ukoll lill Hibs F.C.

www.socjetafilarmonikalourdes.com


n frendo

8:04 AM on May 27, 2009


Prosit mill-qalb lil PLAYERS, KUMITAT U SUPPORTERS tal-HIBERNIANS ghar-rebh tal-Kampjonat 2008/9 b`tim mimli zghazagh u benjamini ohra taghna. Ejjew inkomplu niehdu pjacir flimkien kif diga ghamilna minghajr ma nghajjru l-hadd. Grazzi specjali lil-familja BEZZINA u nixtieq lilhom u l-PAWLISTI kollha il-FESTA T-TAJBA. HIBS BISS SAL-MEWT !

Hibernians FC

12:55 AM on May 27, 2009


Hbieb,

Il-Kumitat qieghed ihabbar il-programm ufficjali li se jkun organizzat nhar il-Gimgha 29 ta' Mejju, 2009

6.00p.m. Quddiesa solenni ta' Radd il-Hajr fil-knisja Parrokjali ta' Kristu Re' bis-sehem tal-players kollha tal- U15, U17, U19 u it-Tim ta' Hibernians u dirigenti kollha tal-Klabb

7.00p.m: Marc brijuz li jibda min hdejn il-Pawla Wolves bis-sehem tat-tlett baned ewlenin, jghaddi ghall-Telghat Rahal Gdid, Triq il-Gdida, Triq l-Arkata, Triq Guze Damato, Triq Lampuka, Triq tal-Borg u Pjazza Antoine DE Paule

9.30p.m. Prezentazzjonijiet ta rigali mill-Ghaqdiet u ammiraturi tal-Klabb, fuq palk armat apposta quddiem il-Klabb tal-Hibs, imexxi il-prezentatur Jonh Bundy...


10.00p.m. Street Party mid-Duo Tenhisa


1.00a.m. Eghluq bil-loghob tan-nar tal-ajru.


Inheggukom biex tattendu ghal-din is-serata, nappellaw lir-residneti ta' dawk it-toroq li sejjer jghaddi l-marc biex jixghelu u jarmaw l-gallariji bil-bnadar tal-Hibs halli noholqu aktar ambejnt festigjattiv.

Kull minn jixtieq jixtri bnadar tal-hibs jista jaghmel dan mill-banka tal-lottu u mill-bar.


Filwaqt li nheggukom biex tattendu. Nappellaw ghall-prudenza waqt li nkunu qeghdin niehdu gost. Se jkun hemm tankijiet biex flixkien u materjal iehor jintemaw fihom halli ma jkollnix periklu fit-toroq taghna.


Nirringrazzjaw lill-Kunsill Lokali, Kazini, Ghaqdiet Socjali u Politici Hwienet ,ditti u l-webmaster ta' din is-site tal-ghajnuna taghhom biex inkunu nistghu norganizzaw dawn l-attiviatjiet


Narawkom hbieb u grazzi ta' kollox, il-hidma fi hdan il-Klabb ghall-istagun li jmiss ga bdiet. GRAZZI SUR BEZZINA. Narawkom nhar il-Gimgha.


Stefan Zahra

PRO Hibernians FC

EJ

9:57 AM on May 26, 2009


Ittra Miftuha lil Ghaziz Tony Bezzina

Ghaziz Tony,


Nixtieq illi f'isem il-Pawlisti kollha u anke hafna nies minn naha t'isfel ta Pajjizna nirringrazzjak tas-servizz kbir illi qed taghti fil-loghoba tal-futbol. Grazzi kbira ta l-unuri illi l-klabb rebah taht it-tmexxija ghaqlija tieghek u Grazzi wkoll tal-ferh illi rnexxilek iggib fil-qlub tal-Pawlisti, kemm anzjani kemm zghazagh u kemm tfal. Kulhadd ferah u dan grazzi ghas-sagrificcji kbar illi inti flimkien mal-familja tieghek u l-membri kollha tal-kumitat ghamiltu biex ikollna dan it-tim hekk b'sahhtu.

Ahna nweghduk li ntuk appogg b'kull ma nistghu u zgur illi nitolbu l-Kristu Re biex izomm idejh fuqek u jaghtik is-sahha u l-ghomor biex tibqa taghmel il-gid lir-rahal bil-mod uniku tieghek.


Grazzi Sur Tony

gizel

469:54 AM on May 26, 2009


well done hibernians!!!!! from usa

sinrap

9:49 AM on May 26, 2009


hi from malta gizelle 0x0x0

Pierre Rapinett

9:29 AM on May 26, 2009


Wisq siti elettronici

nsibu bosta u sikwit

ta' kull ghamla u ta' kull sura

b'tant persuni juru l'hiliet


Madankollu din ta' William

tisboq l-aqwa u l-ahjar

ikkulurita u informattiva

t-twegibiet issibhom malajr.


Nies ghaqlija ta' rahal Antoine

kunu gharfa u wzaw

dan is-sit ta' tant bzulija

ta' bniedem gharef u aggornat. (Proset William, siehbek Pierre)

Stephen

5:51 AM on May 26, 2009


F'isem il-Kummissjoni Festa Kristu Re, nixtieq nawgurha u nifrah lit-team tal-Hibernians tas-sucess prestigjuz li kiseb. Awguri minn qalbna biex dan it-team zghazugh ikompli jikseb aktar sucessi u jaghmel gih lir-rahal taghna.

Grazzi u Prosit mill-qalb.

Ken (San Giljan)

5:53 PM on May 25, 2009


Prosit William. Ritratti tac-celebrazzjonijiet vera sbieh!! Avolja mhux ma dan it-team inzomm...... insomma kien haqqkom tiehduh! Narak!!

paola

5:50 PM on May 25, 2009


P R O S I T _ U _ G R A Z Z I _ H I B E R N I A N S


Tasal l-ewwel stilla ghall-klabb taghna!

pawlist tal-lourdes

10:45 AM on May 25, 2009


prosit kbira li team tal-hibs ghar rebh tal-kampjonat.

irbahnih b hila kbira u kapacita.

viva it-team tal pagun li qatel l-iljun u sturdieh...tal-inqas sa sena ohra.

paola

5:55 PM on May 23, 2009


F O R Z A

H I B E R N I A N S

from PAOLA and PROUD

8:28 AM on May 23, 2009


Prosit lil Redrian Micallef ta xoghol sabih li ghamel dan l-ahhar. Jidher bic car li xoghol PAWLIST hu apprezzat minn kulhadd specjalment mill girien !! :-)

Hibernains Football Club

9:51 AM on May 21, 2009


Ghan-Nom tal-Presidnet u l-Kumitat ta' Hibernians Football Club, nixtiequ nawguraw l-Festa t-tajba lill-shabna t-Tarxinizi kollha fl-okazzjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Lunzjata, nawguraw li jkollom festa mill-isbah, filwaqt li niehdu l-opportunita biex nifirhu lit-tim tar-Rainbows li rnexxilu jzomm postu fil-Kampjonat Premier .

Prosit u Awguri

Stefan Zahra

PRO

Kumitat - Hibernians Football Club

Paola

paola

3:21 PM on May 20, 2009


EJJA HALLI NHAR IL-HADD, RAHAL GDID KOLLU JKUN IL-GRAWND.

ISSA C-CANS LI NIKKONFERMAW DAK LI ILNA STAGUN SHIH: FL-EWWEL POST!

FLIMKIEN NHAR IL-HADD NISTGHU INSIRU CHAMPIONS GHALL-10 DARBA!

F O R Z A H I B E R N I A N S

R A H A L G D I D K O L L U W A R A J K O M

Nhar il-Hadd

Ta' Qali

Fil-5.00pm

Ghaqda Muzikali San Guzepp Hal Ghaxaq

9:40 AM on May 20, 2009


L-Ghaqda Muzikali San Guzepp ta Hal Ghaxaq, ghall-hames sena konsekuttiva, tipprezenta spettaklu iehor kbir ta Nar sinkronizzat mall-muzika fl-okkazzjoni tal-Festa ta San Guzepp mtella mill-Ghaqda tan-Nar San Guzepp. Matul din il-gimgha jinharaq diversi nar fejn il-qofol ikun nhar is-Sibt 23 ta Mejju 2009 bl-ispettaklu Flames of Fire 2009 u nhar il-Hadd Jum il-Festa 24 ta Mejju 2009.

Segwu www.sanguzeppghaxaq.com jew www.festasanguzeppghaxaq.net.tf biex issegwu dak li ghaddej f Hal Ghaxaq

Narawkom!

Webmaster

6:39 PM on May 19, 2009


Nerga inwiegeb lil Julian Bugeja li saqsa dwar ix-xoghol ta` restawr fuq l-istatwi l-kbar taht il-Portiku. Dan ix-xoghol qed issir bi profesjonalita kbira minn kumpanija li taghmel dan it-tip ta` restawr . Il-Kumpanija jisimha heritage-resco ....... u tista tara l-website taghha ghal aktar informazzjoni fuq
www.heritage-resco.com . Fis-sezzjoni ta` "Links" f`din is-site hemm link ghal din il-website tal-kumpanija ta` restawr.

Hibs Supp Club

8:02 AM on May 19, 2009


Ghan-nom tal-Kumitat ta' Hibernians Supporters Club nixtieq nirringrazzja lil kull minn attenda l-bierah u offra s-sapport shih lit-Tim taghna, nheggu lil kullhadd biex nhar il-Hadd jitla l-Grawnd il-partita hija fil-5.00p.m ahsbu kmieni. B'referenza ghal kumment ta 588 Pawlist . Il-Kumitat filwaqt li jiddeplor kull ingieba hazina ta xi whud kemm fil-ground kif ukoll barra minnhu, jarraf li ghal dak li reffera ghalieh (Pawlist) m'gahndux kontroll fuqu.Sfortunatment il-grawnd jitilghu nies ghall-okazzjoni u jaghmlu hafna affarijiet li mhux xierqa, issa min wara nhar il-Hadd l-hemm ma tarhomx izjed,. Ahna bhala Supporters Club permezz ta' din is-site kif ukoll ohrajn dejjem appellajna ghall-prudenza, nittmaw li ghal li baqa kullhadd jagharaf l-importanza li jiccelebra b'mod dinjituz. Finalment il-Kumitat mhu ha jaghmel tajjeb ghal hadd jekk ikun hemm xi hadd li jikser dufrejh mall-gustizzja.

Grazzi hafna.

Stefan

Pawlist

2:58 AM on May 19, 2009


Nixtieq nikkundanna l-agir ta xi whud mill-partitarji tal-kliem hazin li intqal il-bierah filghaxija fil-Pjazza ta' Rahal Gdid biex jiccelebraw ir-rebha tal-bierah. Nispera li Hibs Supp. Club jiehu azzjoni fuq din ghax zgur dan ma jghamilx gih lil Poplu Pawlist. Dan zgur m'huwiex il-mod kif wiehed ghandu jiccelebra!!!!

Nistenna reazzjoni tas-Supporters Club.

Grazzi

Hibernians Supp Club

10:23 AM on May 17, 2009


rapprezentanti tal-Kumitat ghaddejin bl-laqghat mall-Korp tal-Puluzija dwar il-fianli ta' nhar il-Hadd kontra Valletta FC:

Aktar il-quddiem ha nkun qieghed nghaddilkom xi nformazzjoni dwar l-arrangamenti u struzzjonijiet li ha jkollna gahl dawk kollha li se jattendu l-grawnd. Nafu li ha jkollna attendenza kbira u nitolbu l-koperazzjoni taghkom biex ma jweggha hadd.

Nerghu nfakkru kliem mhux xieraq fil-grawnd mhux permess u l-puluzija ghamilta cara li se tharrax il-multi ghal minn se jikser il-ligi.

Il-Kumitat qieghed jaghmila cara biex kullhadd jikkopera. Nittamaw li thalluna nkomplu nikkoncentraw mat-tim u ma jkollniex min ifikxilna f'dawn il-mumenti delikati. Bl-isforz ta' kulhadd nittmaw li naslu ghal dak li nixtiequ.

Grazzi hafna


stefan

FORZA PAOLA HIBS... anti-Tarxien

3:19 AM on May 17, 2009


ilejla u ghada kulhadd jibghat il-messaggi fuq il-programmi lokali tal-isports ha ngharfu t-Tarxinizi li ghalxejn xtaqu d-deni fuqna u kitbu li ha jkollhom festa dopja! Ghax dawn in-nies purcinelli u qed jissaportjaw il-Belt. Issa nuruwom li hemm ghadna ghar-rebh tal-Kampjonat, u jkunu jafu xi tfisser ghax festi ikbar minn taghhom ikolna gewwa l Pjazza ta' Rahal Gdid !!

William

2:40 AM on May 15, 2009


Minn naha tieghi ukoll inkompli ma Stefan u inheggeg lil Pawlisti kollha li nissaportjaw it-team taghna. Issa huwa l-aktar zmien importanti li it-team ghandi bzonn is-sapport biex nuruhom li ahna maghhom.

Hibs Supp Club

12:56 AM on May 15, 2009


Hbieb,

Qeghdin nappellaw lill-Pawlisti kollha biex mis-Sibt sa nhar it-Tnejn jitellghu Bnadar tal-hibs fuq il-Bjut (dejjem jekk it-temp jippermetti) inheggu ukoll biex min mghandux arblu jista jdendel bandiera mall-gallarija. Dan huwa l-ahhar cans ghalina li nirbhu l-Kampjonat ghalhekk qeghdin nappellaw biex nippreparaw bis-shih. Ghal min m;gahndux trasport infakkru li se jkun organizzat trasport li jitlaa min hdejn il-kazin tal-hibs fis-6.30p.m. Booking min qabel mill-banka tal-lottu tal-Klabb.


Inheggu lill-PAWLISTI kollha biex nhar it-Tnejn nitilghu l-grawnd. Grazzi lill-Kullhadd


Stefan Zahra

PRO

Webmaster

4:37 AM on May 14, 2009


Ix-xoghol li qieghed issir bhalissa fuq l-istatwi tal-gebel qed issiru b`mod profesjonali biex ma jintilef xejn minn dak originali. Qieghed issir minn kumpanija li tahdem fuq xoghol ta` restawr.

JULIAN BUGEJA

2:20 AM on May 14, 2009


XTAQT INKUN NAF IR-RESTAWR LI QED ISSIR BHALISSA FUQ DAWK L-ISTATWI KBAR TAL-GEBEL DAWK HUMA XI KUMPANIJA LI JAGHMLU IR-RESTAWR FUQ DAWN L-AFFARIJIET JEKK MA JIMPURTAX NISTAQSIKHOM?GRAZZI HAFNA.

paola

10:54 AM on May 13, 2009


HIBERNIANS vs bkara (nhar it-Tnejn)

Ghal din il-loghba jidher li ser jitilghu il grawnd hafna beltin biex jiccelebraw ir rebh tal lig. l ahwa ejjew ma nabbandunawx lit tim issa. Imbilli qabzuna fl ewwel post hemm biss punt jifridna. Nemmen li f dan il mument aktar irridu nghamlu kuragg lit tim. fil bidu tal lig hadd ma kien jimmagina li 2 loghbiet mit tmiem ser inkunu punt wara l belt! L AHWA EJJA NEMMNU LI GHAD NISTGHU NAGHMLUHA!

FORZA HIBS

Hibernians Supp Club

8:44 AM on May 10, 2009


Ghan-nom tal-kumitat nixtieq nirringrazzja lil kul min attaenda il-Mass Rally li kellna lum gewwa l-Youth Centre. attivita success grazzi hafna lilkom li qeghdin tkomplu taghmlu l-kuragg lill-Klabb taghna. Biex nibqghu sal-ahhar nissieltu ghar-rebh tal-10 kampjonat fl-istorja glorjuza taghna, grazzi lil kulhadd u prosit...

Stefan Zahra

Hibs PRO

Frans

1:40 AM on May 9, 2009


hemm bzonn li l-Kappillan ta' Lourdes jimxi sew ma' l-ghaqdiet tal-Parrocca ta' Lourdes. hija tal-mishija li ghall-dsentejn ma berikx fil-kazin tal-Banda Lourdes. jiena nahseb li zmien is- 60's spicca.


F.Micallef

paola

4:01 PM on May 6, 2009


FORZA HIBERNIANS

Nhar il-Hadd inkunu ghall-Mass Rally

Nhar it-Tnejn kulhadd ghall-grawnd ghal loghba kontra sliema

webmaster

8:13 AM on May 6, 2009


Grazzi hafna lil Mary Ann Abela tal-kumment sabih u ta inkoraggiment dwar is-site. Jekk trid ibghatli l-email address l fuq [email protected] u inkun nista nibghat kull darba li jkolli update fis-site.

Kull min jixtieq li jibda jircievi l-updates jista jaghmel hekk billi jibghat l-email address tieghu b`email.

Grazzi hafna

b/w

4:03 AM on May 6, 2009


Nhar il-hadd u nhar it-Tnejn kullhadd itellgha l-Bnadar tal-Hibs fuq il-bjur. minn m'ghandux ma gara xejn immur jixtri bandiera mill-kazin tal-Hibs u jdendila mall-gallarija ejja ha nzidu naqa l-interess! Nhar is-Sibt minn Hal Luqa tghix kemm kien sabieh ir-Rahal kollhu bnadar tal-HIibs. Come on whites ahna nemmu fikom

Hibernians Supp Club

4:00 AM on May 6, 2009


Nistiednu lill-poplu Pawlist biex nhar il-Hadd jinghaqad maghna gewwa l-Paola Youth Centre halli naghmlu l-kuragg li gahndhom bzonn il-players kollha taghna. nheggeg lit-timijiet kollha tal-Hibs Nursery U15 U17 U L-MINORS biex jinaghqdu maghna dakinhar tar-Rally halli nifirhulom ghas-success li kisbu....


Stefan Zahra

PRO Hibernians

Mary Ann Abela

3:11 AM on May 6, 2009


Nixtieq jekk joghgbok nibda nircievi regolari il-website tieghek li ghalija hija parti kbira minn hajti.

Grazzi hafna ta' kollox.


Mary Ann

inhobb ir rahal

1:07 AM on May 6, 2009


Prosit lit team tal YOUTHS li il bierah rebhu lil B'kara 4 -0 biex hekk rebhu il kampjonat . Issa irbahna it tlett kampjonati U 19 u 17 u15 PROSIT LIT TFAL TAGHNA LI HUMA IL FUTUR TAL HIBS . Ta min issemmi li din hi it tieni darba fl istorja tal football lokali li il HIBS kisbu dan is success L uniku team iehor li rebah it tlett unuri f daqqa kienu il Floriana ghal darba . Ghamlu kuragg tal PREMIER jekk nirbhu il league tkun grat haga li qatt ma saret fil football lokali INKUNU KAXKARNA KOLLOX

EJ

1:44 PM on May 5, 2009


William nixtieq insaqsi mistoqsija dwar il-Konfini tal-Parrocca taghna. Wara illi fil-Pageant ta Joseph Abela baqa ghaddej mill-parti ta fuq ta Dockyard street, issa baqghu ghaddejjin bil-fustuni fil-parti taghna ta' triq Annunciation. Jistgha il-kappillan ghaziz taghna jara illi dawn l-affarjiet jieqfu immedjatament, ghax naqra naqra ser jitilghu fuq rasna. Ahna r-residenti kburin bil-parrocca taghna u nixtiequ li dawn l-affarjiet jieqfu mmedjatament. Grazzi

Hibs Supp Club

7:33 AM on May 5, 2009


AVVIZ IMPORTANTI

Minhabba cirkustanzi li naqghu fl-ahhar hinijiet, il-Mass Rally li kellu jsir nhar il-Gimgha, issa ha jsir il-Hadd 10 ta' Mejju, 2009 fil-11.30a.m. fil-Paola Youth Centre.

Filwaqt li nheggukom biex twiegbu ghas--sejha tal-Klabb f'dawn il-mumenti hekk delikati. Nappellaw biex theggu lil kulll min tafu ha nimlew is-sala. It-Tfal kollha tan-Nursiers huma mhegga jattendu mal-genituri taghom. Grazzi

Hibernians Supp Club

7:29 AM on May 5, 2009


Lil inhobb ir-Rahal.

Siehbi,

Nassiguark li ma hemm l-ebda bruda lejn hadd ahna Kappa wahda u zbalji naghmlu ukoll tibzax mhux ha ninhebba wara subghaja. Bhalissa nahseb kif tista timmagina lghaddej hafna xoghol u xi haga jaqbizlek zgur!


F'isem ic-Chairmain u l-Kumitat Ezekkutiv nifrah lit-tfal tal-U17 ghas-success miksub u tkun xi haga sabieha lit tfal kollha jingahqdu maghna ghall-Mass Rally organizzat mill-Klabb. Awguri Under u17's


Stefan Zahra

P.R.O.

inhobb ir rahal

1:45 AM on May 5, 2009


jiddispjacini nara bruda fejn jidhlu it tfal tal hibs nursery Fil weekend l under 17 rebhu il kampjonat u l anqas kelma ta prosit mis supporters club

Hibernians Supp Club

1:20 AM on May 5, 2009


Kollox jinsab lest biex nhar il-Gimgha niltaqghu r-Rally li ha norganizzaw fil-Youth Centre. Tajjeb li nfakkru ukoll li x-xahar id-diehel se jkollna il-Laqgha Generali Annwali tas-Supp Club. Kull minn jixtieq jikkontesta jew jippartecipa fil-Laqgha jista jaghmel dan billi jissieheb membru sal-ahhar ta' dan ix-xahar.

Niehu l-opportunita biex nirringrazzja lill-membri kollha tal-Kumitat tax-xoghol kbir li sar din is-sena.


Stefan Zahra

PRO

Kummissjoni Zghazagh De Paule.

6:23 AM on May 4, 2009


Kummissjoni Zaghazagh De Paule Nhar il-Hadd 10 ta'Mejju 2009 se jorganizzaw Gurnata
ghal-Ghawdex.Se inzurru fost ohrajn il-Knisja ta Pinu flimkien ma xi postijiet ohra,Min ikun interessat li jigi ghal-din l-attivita ikellem li xi hadd mil-Kumissjoni Zghazagh jew ghal aktar Info zuru il-website taghna www.zghazaghdepaule.com.

Narawkom

Grazzi

Kummissjoni Zghazagh De Paule

VKR

webmaster

5:48 AM on May 4, 2009


Dalwaqt ukoll f`din is-site ser ikun hemm xi ritratti ta persunaggi li jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira. Grazzi ta` l-interess

pawlista ta veru

4:57 AM on May 4, 2009


prosit william tas-site! pero ma nafx kif fuq il-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ma hemmx xi haga bhal ritratti tal pessonsgi jew xi videos. grazzi hafna talli zommna infurmati

inhobb ir r ahal

1:19 PM on May 1, 2009


prosit lit team tal PAOLA HIBS Y.N. under 17 li illum rebah il kampjonat bhal under 15 Issa jmiss lil under18 biex nhar il 5 ta mejju jirbhu il pampjonat huma ukoll . FORZA HIBS PREMIER GHAMUL KURAGG GHANDKOM TIRBHU INTKOM UKOLL U SSSIRU CHAMPIONS

Sharon Cachia

1:53 AM on May 1, 2009


Qrajt b'interess l-ahhar ser isir xi haga quddiem santa ubladeska, nisperaw li fl ahhar nsimghu l-ahbar li ser tigi restawrata l-knisja ukoll ghax hija gawhra storika u qed nitilfuwa. Tkun haga sabiha li tintuza anke ghal tigijiet ghax is-size taghha huwa perfett.

EJ

1:19 PM on April 29, 2009


Jiena ta l-opinjoni illi din il-gimgha s-supporters club jitilghu bi hgarhom waqt it-training biex il-plejers jghollu l-moral. Tkun veru hasra li wara kampjonat shih l-ewwel post nitilfuh fl-ahhar!! Mela kuragg kulhadd wara l-plejers u l-kumitat biex ingibu l-unur lejn Rahal Gdid pajjizna.

paola

10:57 AM on April 29, 2009


NHAR IS-SIBT FIL-5.00pm

HIBERNIANS vs floriana

MA NKUNUX BAHRIN TAL-BNAZZI!

Ghadna l-ewwel u t-tim issa l-aktar li ghandu bzonna!

F O R Z A H I B E R N I A N S

Sharon Cachia

3:44 PM on April 28, 2009


Rally ghas supporters tal Hibernians fi 8 ta'Mejju gewwa l-Youth Centre organuzzat mil-Hibernians Supporters Club bil-koloborazzjoni ta' l-Ultras, jindirizzaw lis-supporters Is-Sur Tony Bezzina Preident Hibs FC, Mario Muscat Captain ta' team u Mark Miller coach. Nheggu il-kulhadd jattendi

Sharon Cachia

Hibernians Supporters Club

claudio

1:57 PM on April 28, 2009


aw kugin,

x'sit ghandek xbin, ta kiesah!! kemm hi aggornota. Wiehed bhalek irridu r-rahal kieku. keep it up! Tridx tghamlilna wahda al- milanisti?? :):)

Joanne

1:53 PM on April 28, 2009


Hello william,

Prosit tas site ! vera ddetaljata u hadt gost naraha u naqra. Anke r ritratti li ghandek fiha mehudin b mod professjonali. Prosit u ibqa sejjer hekk !!

Hibs Supp Club

3:04 PM on April 24, 2009


Il-Bnadar waslu ghall-prezz ta 8 euros biss jinsabu ghall-bejgh mill-Bar tal-Kazin tal-Hibs mill-Bnaka tal-Lottu u mill-grawnd. Nirringraazzjawkom bil-quddiem tal-appogg.

Stefan

Hibs Supp Club

2:02 AM on April 23, 2009


Hbieb,

Il-Kumitat ordna ammont ta bnadar tal-Hibs (tista tara fuq il-facebook tal-Hibs) li se jkunu ghandha fi tmien din il-Gimgha kull minn jixtieq jixtri wahda ghandu javvicina l-kazin. Hemm ukoll numru zghirta mouse mats tal-compjuter bil-logo tal-Hibs fuqhom li nheggukom tixtru ha tghinu lill-Klabb ikompli jorganizza ruhu ahjar, grazzi


stefan zahra

paola

10:59 AM on April 22, 2009


NHAR IL-HADD: HIBERNIANS vs M'XLOKK

INHEGGU LIL KULHADD BIEX ISSA AKTAR MINN QABEL GHANDNA BZONN IS-SUPPORT

GHADNA L-EWWEL BI 3 PUNTI U LIL PLEJERS IRRIDU NURUHOM LI AHNA WARAJHOM BIS-SERJETA!

KURAGG U FORZA HIBS

Hibernains FC

6:31 AM on April 21, 2009


Lill-Inhobb ir-Rahal

Iva siehbi kif ktibt tajjeb int, jonqos zewg loghbiet ohra ghar-rebh tal-kampjonat tal-u17's min issa nawgurawlhom kull success! Dawn huma l-futur tal-Klabb taghna. Niehu l-okkazjoni biex nirringrazzja lill-partitarji kollha li l-bierah telghu jaghtu l-appogg shih lit-Tim taghna. Ghalkemm tlifna, xorta wahda ghadna niccalingjaw ghall-Lig u nheggeg lil kullhadd biex nhar il-hadd li gej jerga jitla bi hgaru jissaportja lit-tim tal-hibs. Ghan-Nom tal-Presidnet u l-Kumitat nghid grazzi mill-gdid lil kullhadd!! KURAGG...


Stefan Zahra

PRO - Hibernians FC

paola

10:57 AM on April 20, 2009


Grazzi Stefan, jalla nkomplu sejrin hekk billi jkollna affarijiet ta' livell!!

KULHADD GHALL-GRAWND U FORZA HIBS!!

Webmaster

2:22 AM on April 20, 2009


Kull min jixtieq isaqsi xi mistoqsijiet dwar it-team taghna jista jaghmel dan billi juza il-guestbook ta` din is-site li naf li hafna pawlisti jidhlu regolarment fiha. Stefan jidhol fiha spiss u jkun jista jirrispondikom ghal mistoqsijiet taghkom. Hafna hekk jaghmlu u Stefan iwiegeb mil-ewwel. Wiehed mil-iskopijiet ta` din is-site hu ta servizz lil Pawlisti u lil dawk kollha li jinteresshom f`Rahal Gdid. Nibqaw nawguraw lit-team , success !!!!

william

2:17 AM on April 20, 2009


Nawguraw lil team taghna ghal loghba tal-lejla. Qeghdin ftit passi il-boghod minn rebh tal-Kampjonat. Awguri. Inheggeg lil partitarji biex imorru il-grawnd u jaghmlu sapport qawwi :-) Awguri Hibernians

inhobb ir rahal

2:04 AM on April 20, 2009


AWGURI HIBS ghal lejla Stefan insejt issemmi l under 17 li min zewg loghbiet iridu jerbhu wahda biex huma ukoll jirbhu il kampkonat EJJEW KURAGG HA NKAXKRU KOLLOX

B/W

2:02 AM on April 20, 2009


hbieb kull minnn ghandu arblu fuq il-bejt u jzomm mall-Hibs ghandu jibda jtella l-bandiera tal-Hibs min issa l-hemm fil-gurnata lit-tim ikun inpenjat. min mgandux arblu jista jwahhal bandiera mall-gallarija. Kif jaghmlu postijiet ohra ahna gahnda Klabb li niftahru bieh u qeghdin l-ewwel u xejn ma ghandu inqas min ta hadd iehor grazzi

Hibernains FC

1:58 AM on April 20, 2009


Messagg ta' Awguri

Ghan-Nom tal-Presidnet is-Sur Tony Bezzina u l-Kumitat Ezekkutiv nixtieq nifrah lit-Tim tal-Hibs U15 ghar-rebh tal-Kampjonat taghhom. Nifirhu maghhom bil-kbir u jekk Alla jrid nistennew forsi nirbhu zewg Kampjonati ohra mportanti dak t tal-Minors u dak tal-Premier Mill-gdid prosit lin -Nursery li qed taghmel xoghol impekkabli.


Stefan Zahra

PRO Hibernains

Hibernians FC

1:53 AM on April 20, 2009


Nixtieq nirrispondi lil visitatur tieghek li jdib il-firma "PAOLA" li staqsa dwar il-website ufficjali ta' Hibernains. Bhalissa ninsabu fi stadju avvanzat li l-Klabb ikollhu Website ufficjali tieghu b'mod professjonali ghall-ahhar. Il-Kumitat Ezekkutiv afdani b'dan il-progett u nistgha nghid li x-xoghol fuqa miexi mhux hazin. Minn hawn niehu l-opportunita biex nirringrazzja bil-kbir lil siehbi Dennis Baldachinno tax-xoghol kbir li qieghed jaghmel u ftit zmien iehor se nkunu nistghu nalloncjawa. Ma xtaqtx nghaggel u wara li jkun finalizzat ftit xoghol iehor li ghadu pendenti, Nassigura lil dan il-visitatur "PAOLA" li l-Klabb tal-Hibs ha jkollu wahda mill-isbah website fil-Klabb tal-premier. Nirringrazzjah tal-kumment tieghu u kull min ihoss li ghandu jistaqsi xi haga dwar il-Klabbjista jaghmila liberalment. Sa fejn nista u jkun kompitu tieghi nirrispondieh bla xkiel ta xejn

Grazzi u nsellimlek

Stefan Zahra PRO Hibernains FC

Hibernians Supp Club

1:45 AM on April 20, 2009


Ghan-nom tal-Kumitat niextieq nirringrazzja lil dawk kollha li nhar is-Sibt inghaqdu maghna u gew ghad-Dinner Dance li kellna gewwa l-Excelsior kienet serata mill-isbah fejn fiha gie mzannzan l-innu l-gdid ta Hibernians, grazzi ghas-Surmast David Sammat u l-band formadabbli tieghu. Issa nharsu l-quddiem u jekk alla jrid nikkoncentraw biss fuq il-partita tal-lum li hija wahda ibsa, imma mhux se naqtaw qalbna u l-plejers huma preparati sew ghalija. Nheggukom biex mill-gimgha diehla tigu tixtru BNADAR tal-Hibs ferm sbieh u fl-istess hin tkunu qeghdin tghinu lill-Klabb taghna. Nirringrazzjawkom u Grazzi mill-gdid il-webmaster tax-xoghol li ntugh biex inwasslu l-messagg taghna.

Grazzi u tisljiet

Stefan Zahra

PRO Hibernains FC


Paul Pulis

6:28 PM on April 19, 2009


Hi Will

Thank you for the welcome and I'll enjoy the membership.

I would like to know if my email in the guest book will get acknowledged and answered.?

I have tried to email you but emails keep bouncing back.

Regards

Paul Pulis

inhobb ir rahal

5:16 PM on April 19, 2009


prosit li team ta UNDER 15 li il lum rebhu ic championship Nawgurawlhom ghan KnOCK OUT biex jirrepetu is sucess ta l istagun iehor Il holma li nkaxkru kollox bdiet FORZA HIBS u prosit tal ikla il bierah kienet veru sucess

William

6:38 AM on April 18, 2009


Jiena ukoll inheggeg lil Pawlisti kollha , bhal siehbi ta qabli , biex nhar it-tnejn is-side ta-hibs tkun ippakjatha bis-supporters. Qedghin ftit passi l-boghod minn rebha tal-league. Forza hibs

paola

6:06 PM on April 17, 2009


1. Grazzi Webmaster tal-informazzjoni fil-homepage. Jalla tkompli hekk anke bi theggig ghas-supporters.

2. Jista' xi hadd jghidilna meta l-klabb taghna ser ikollu website bhal timijiet l-ohra. Tal-misthija klabb li jinsab vicin rebh ta' lijg u lanqas ghandu website.

IMMA L-IMPORTANTI NHAR IT-TNEJN. KULHADD JIBQA JHEGGEG KEMM JIFLAH NIES HA NIPPAKKJAW IS-SIDE KOLLHA TAGHNA!

fellusu

2:18 PM on April 17, 2009


william andek zball fid data fit 20th april ha nilabu mux 26 ta gbien ,

proset tal hidma !!!1class site

Hibernains FC

9:46 AM on April 16, 2009


Hbieb:

Wara laqgha li kellna mall-Pulizija aktar kmien din il-Gimgha qieghed inressaq dawn l-istruzzjonijiet li inghatajna biex jigu osservati nhar it-Tnejn li gej (ghal min gej il-Grawnd)

Is-Supporters ta' Hibs ghandhom jidhlu Ta' Qali min naha tal-Pitkali H' Attard u jipparkjaw il-vetturi taghhom fil-parking Area ta' uddiem l-enclosure. Qtygh ta' biljetti issir West Stand Side A.

Ser issiru tfitxijiet intensivi fid-dhul tal-Istadjum.

Hadd ma jista jdahhal oggetti ibsa u jew nar ta kull tip.

Dawk il-persuni li jkunu taht l-influwenza tax-xorb mhux sejrin jithallew jidhlu l-grawnd.

Nitolbo l-koperazzjoni taghkom u nheggukom biex nhar it-Tnejn itellghu l-bandar tal-hibs fuq iul-bjut. Grazzi hafna u narawkom nhar it-Tnejn


Stefan Zahra

PRO Hibs FC

Stephen

4:51 AM on April 16, 2009


Tislima u ringrazzjement lil habib taghna VInce Monreal li halliena habta u sabta. Ninsabu ferm ix-xukkjati b'din l-ahbar tal-mewt tieghek!!!

Grazzi f'isem il-Parrocca taghna tas-servizz kbir u importanti li wettaqt fil-Parrocca ta' Kristu Re zgur li se tibqa fil-mohh taghna.

Paul Pulis

11:33 AM on April 15, 2009


Firstly I want to congratulate all involved with the making of the website.

Excellent!

Now I would like to point out that your information on Bells history is not Correct, I was there at the blessing of the Bells and there were 5 Bells and they were all deffereny in size.

The largest Bell of the 5 was donated by My Great Uncle wjo was my Grand Mother "Vincenza Pulis" Nee Camilleri.

I have a photo of the 5 Bells and a photo of the Archbishop blessing the large Bell.

I hope you answer my message.

Regards

Paul Pulis

paola

11:09 AM on April 15, 2009


NHAR IT-TNEJN FIS-7.30pm LOGHBA MPORTANTI KONTRA L-BELT.

KULHADD HUWA MHEGGEG JITLA' L-GRAWND U JAGHTI L-APPOGG LIT-TIM TAGHNA.

Inheggeg ukoll lill-webmaster biex jaghti aktar informazzjoni fuq it-triq it-tajba li ghaddej minna t-tim taghna.

festazabbar

6:01 AM on April 15, 2009


Proset hafna tal-website ghax vera interesanti. Nistidnek biex tithol tara il-website il-gdida fuq il-festa ta' haz-zabbar li hija
http://www.festazabbar.webs.com u izida ma links tal-website tieghek.

Grazzi u proset

Gudja

4:07 PM on April 14, 2009


FESTA TAL-LUNZJATA FIL-KNISJA TAGHHA GEWWA L-GUDJA NHAR IT-TNEJN 20T'APRIL.

AKTAR INFORMAZZJONI TIDHER FUQ IS-SIT: http://www.freewebs.com/gudjamalta

sharon Cachia

4:03 PM on April 14, 2009


In numru rebbieh ta tracksuit li kellna waqt il loghba kontra B"kara huwa in numru 61

Wemaster

2:35 PM on April 14, 2009


Nelson mill-Awstralja ( li semma "inhobb ir-rahal") hu wiehed li jidhol spiss f`din is-site

paola

10:26 AM on April 14, 2009


Nixtieq nghid prosit lil kull min hu responsabbli mill-Gimgha l-Kbira tas-sett sabih li issa ghandna. Ghandna sett statwi fost l-isbah f'Malta.

Issa li s-sett lest inheggeg lil min hu responsabbli biex jibdew iduru l-ilbies tal-personaggi li jiehdu sehem. Suggeriment zghir huwa li jekk ikunu ser jibdew isiru xi lbies gdid forsi nkunu originali u nibdew indahhlu xi lbies mill-hajja tal-lum. B'hekk ma nhallux il-passjoni biss tifkira t'2000 sena ilu imma nghamluha attwali ghall-gurnata tal-lum. Prosit mill-gdid!

inhobb ir rahal

9:51 AM on April 14, 2009


forza HIBS qbadna id dritta ghac championship draw nhar it tnejn bizzejjed Niehu din l opportunita biex insellem lil NELSON l aswtralja supporter knor antik tal hibs forsi jidhol f din il website interressanti

Sharon Cachia

2:07 AM on April 14, 2009


Hbieb dawk is-supporters kollha li jixtiequ jitilghaw bi transport min fejn il-kazin tisthgu tibbukjaw billi tibghatu msg lili. Importanti tavzawna min qabel ghax imbghad jekk ikun mimli ma nkunux nistghaw ngibu ohra fl-ahhar hin. Tluq jitlaq fi 6.15. Importanti nahsbu kmieni nhar it-Tnejn!! Forza HIBS.

Hibs Supporters Club

Kumm. Zghazagh de Paule

5:23 PM on April 12, 2009


Premijiet Lotterija Kbira 2009 - Soc. de Paule - Banda Kristu Re :

1Premju - LCD TV 32" - No. 3296

2 Premju - DVD Player (Samsung) - No. 233

3 Premju - Mobile Phone - No. 3213

Grazzi hafna!!

Hibernains Supporters Club

9:24 AM on April 10, 2009


Hbieb,

Tkun haga sabieha li nhar it-Tnejn li gej matul il-jum ghal min ghandu Arblu (dejjem jekk it-temp dejjem ppermetti) jittelghu l-bnadar tal-Hibs fuq il-bjut . Ejja l-ahwa ha nibdew nidhlu fl-isprtu u b'hekk inheggu aktar nies jiithajjru jitilghu l-grawnd fil-ghaxija. Ha jkollna bnadar tal-hibs tassew sbieh li ha jkunu ghall-bejgh kif ikunu lesti! inheggukom biex issegwa l-facebook tal-Hibs ghall-aktar dettelji. Dan il-facebook qiegehd ikun up to date kuljum bl-ahhar informazzjoni li wiehed jista jsib. Grazzi u l-Ghid it-tajjeb lil kulhadd.

Stefan Zahra

PRO Hibs

Stephen

3:51 AM on April 8, 2009


Prosit kbira ta' L-organizazzjoni li bierah kien fil-Knisja Parrokkjali waqt il-Lejla ta' Riflessjoni. L-akbar ringrazzjament immur l-ewwelnett lil Kappillan habbrieki Dun Vincenz Cachia li kien il-mohh wara din il-lejla, lil Kor Parrokkjali Hallelujah, u kif ukoll lis-Socjeta' De Paule tas-sehem taghha.

Sharon Cachia

4:12 PM on April 7, 2009


Nixtieq nfakkar lis supporters li il-loghba li jmiss hija nhar it-Tnejn fis-7.30 gewwa ta' Qali kontra B'Kara. Jekk hawn min jixtieq transport jista jikkuntatja lili sa nhar it-Tnejn filghodu.

Grazzi


Sharon Cachia Segretarja Hibs Supporters Club.

Sharon Cachia

4:09 PM on April 7, 2009


Pawlist u kburi mhux il hin u lanqas il-lok li nirrispondik biss nghidlek haga wahda.... IDUM KEMM IDUM PRESIDENT MA TAGHMILX DIFFERENZA L-IMPORTANTI L-MHABBA LI DEJJEM WERA LEJN IL KLABB U IL PAJJIZ KOLLHU.. NASSIGURAK LI INT BISS TGHIDHA DIL KELMA, APPARTI MIN HEKK NIDUBITTA HAFNA HAFNA KEMM INT PAWLIST!!!!!

inhobb ir r ahal

11:20 AM on April 7, 2009


Prosit HIBS inkomplu sejrin hekk u f mejju niccelbraw bil kbir bil kbar u it teams tat tfal NIRBHU KOLLOX

Kenneth

8:36 AM on April 7, 2009


Prosit William ta kollox . Site interessanti immens. Keep It up king! Narak!

Ramon Fiott

7:52 AM on April 7, 2009


F'isem ir-Rettur u s-shabi l-Fratelli l-ohra nistedinkom ghall-Wirja tal-Gimgha l-Kbira li qed itella` l-Arcikonfraternita` taghna f'post nr. 35, Triq il-Kbira, Tarxien (taht l-ufficju parrokkjali u quddiem il-Kastell WIne Bar). Ghal aktar dettalji zuru www:freewebs.com/sagrament.

Grazzi

Stephen

2:02 AM on April 7, 2009


Illejla, it-Tlieta 7 ta' April,fis- 7pm, fil-Knisja Parrokkjali "Lejla ta' Riflessjoni" fuq il-Gimgha Mqaddsa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Hallelujah u Banda De Paule.

Narawkom!!!!

FESTIQRIEMA

10:19 AM on April 6, 2009


Il-GIMGHA MQADDSA FIL-BELT PINTO (QORMI)

Zur is-Sit www.festiqriema.webs.com u ara l-programm ta' attivitajiet li ser jsiru f'Hal Qormi.

Funzjonijiet liturgici, wirjiet, kuncerti muzikali u hafna aktar fosthom l-Isbah Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira fil-gzejjer Maltin...


Mela zur is-Sit
www.festiqriema.webs.com

[email protected]


Nitolbok izzid din il-website mal-links tieghek. Jiena nirreciproka billi naghmel l-istess.

Hibs FC

10:32 AM on April 5, 2009


Hbieb nafu li ninsabu fil-gimgha mqaddsa, imma nappellaw biex ghada t-tnejn morru nghatu support qawwi lit-tim tar-rahal. qeghdin l-ewwel u hemm bzonn support ikbar. kuragg l-ahwa u naghmlu sforz ikbar mis-soltu.

narawkom


stefan zahra pro

Raymond Mangion

4:41 PM on April 4, 2009


Prosit William tas-sit li ghandek fuq Rahal Gdid u ta' l-aggornamenti li dejjem taghmel. Insegwi hafna dan is-sit u nzomm ruhi aggornat peress li ma noqghodx Rahal Gdid.

unique Paola & proud

10:50 AM on April 4, 2009


nistghu nghidu li sett li ghandna tal-Gimgha l-Kbira huma t' ghira t' ohrajn li jixtiequ li ghandu bhalna u ma jistax. Ghalkemm ir-rahal ha jghalaq 100sena parrocca biss, xorta ghandna biex niftahru hafna aktar mill-girien taghna, ghax f 100 sena ghandna hafna li haddiehor m ghandux. u issa iktar u iktar bit tizjien tal-knisja u l bqija... fir-Rahal Gdid bis sahha ta KULHADD qed insiru l-AQWA U L AHJAR !

Adrian Zahra

6:12 AM on April 3, 2009


Zuru is-Site www.bandalisleadam.com,
http://zghazaghlisleada.webs.com jew www.youtube.com/guzeppini ghal informazzjoni dwar il-Gimgha l-Kbira fir_Rabat tal-Imdina

Adrian Zahra

6:10 AM on April 3, 2009


Prosit tal-up-dates li tghamel u prosit tal-istatwa tad-duluri. Via Sagra Nazzjonali nhar l-Erbgha 8 t'April 2009 mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Gesu' tar-Rabat tal-Imdina mmexxija mill-E.T. Mons Pawl Cremona Arcisqof ta' Malta bis-Sehem tal-Patrijiet Frangiskani u fit-8pm tohrog il-Vara l-Kbira wara nimxu fit-triqat kollha tar-Rabat

Stephen

3:05 AM on April 3, 2009


Bla kliem biex niddiskerevi l-istatwa tad-Duluri.......L-istatwa tikellem wahedha. Prosit lil kullhadd anke dawk kollha li hadmu biex is-saqaf tal-Knisja izzarma, b'mod specjali dawk li ta' kuljum haslu il-Knisja u batew u stinkaw lkoll flimkien biex il-funzjonijiet setghu jsiru minhabba li x-xoghol ta' zarmar ha aktar tul ta' zmien milli kien previst.

Prosit u grazzi lil Kullhadd

pawlist u kburi

4:27 PM on April 2, 2009


ma tafux tiehdu kritika ... u ghamlu li tridu fuq kollox... jekk kuntenti hekk... good luck to you. imma jien mhux nersaq aktar lejn il club u l ground sakemm jibqa bezzina. jien ma ghajartekx unite .... qedt turini kemm int mahruq... tghid ghalfejn ... qrastek ... ????

min jaf kemm ghawn minn inqaras bil-verita.

jien qatt ma ghedt li ma hadimx.... imma wara 30 sena nixfu l ideat ... iridu xi hadt frisk kif ghamlu l-belt... u nafu rizultat kellhom.

ahna xi darba kull ma nafx kemm nihdu tazza.

la tridu tkomplu taht bezzinna mhux aktar afari tijaj...

caw u bye il-kulhadd daqsekk ktibt .

Paola Unite

2:08 PM on April 2, 2009


Sur Cardona, lesti c-cheque book u fl-elezzjoni li jmiss ghall-kumitat tal-Hibs nahtruk president minflokk is-Sur Tony

resident san gwann B`QALBI KOLLHA PAWLI…

12:17 PM on April 2, 2009


L

resident san gwann B`QALBI KOLLHA KEMIN…

12:17 PM on April 2, 2009


PROSET LIL KULL HATT TAX-XOGHOL FUQ L-WIRJIET LI HEMM MADWAR RAHAL GDID KOLLHU U LIL DAK L-VOJT KELLU BZONN KULHATT BHAS SUR-TONY TAFHOM L-AFFARIJIET E KELLEK BZONN GHAMILTY1% LI GHAMEL HU KIEKU TISPICCA B`NIFSEK MAQTUH BAHNAN U MIGNUN

Melvin (Zghazagh De Paule)

9:57 AM on April 2, 2009


Nhar it-Tnejn 6 ta April sa Gimgha 10 ta April ha ikun hemm WIRJA tar-Riplika tal-Lizar ta' Kristu Flimkien ma Cena Life Size,Gewwa Il-Kazin De Paule.Miftuha il-Gimgha kollha filghaxija!! Narakom.

Centru Laburista Paola

5:14 AM on April 2, 2009


Illum il-Hamis se nifthu Wirja ta' Vari fic-centru Laburista Paola. Fis-7.15p.m. Il_Wirja se tibqa miftuha sa nhar il-gimgha l-kbira Kullhadd mistieden li jattendi.

Stefan Zahra

President PL Paola

pawlist u kburi ( joseph cardona )

1:50 PM on April 1, 2009


ma hemmx agenda x nahhbi ... u mhux se nhabbel rasi biex nghidlek ismi lanqas . dak li ghedt huwa fatt li kulhadd qomos x hin ghedt il-kumment tijaj.

dan kollu ghalxiex tafu li go rahal awn hafna li jasbuwha bhali.... u tghidu x tghidu NARGA NGHIDILKHOM .......... 30sena president huma hafna u izejed !!!!!

paola

11:29 AM on April 1, 2009


pawlist u kburi :

Ahjar tghidilna x agenda ghandek u xi trid twassal. IL-PAWLISTI KOLLHA KBURIN BIS SUR BEZZINA. GRAZZI TA' DAK KOLLU LI GHAMILT U GHADEK TAGHMEL MAL-HIBERNIANS!!

REDRIAN

11:06 AM on March 31, 2009


PROSIT KBIRA LIL KULL MIN TA SEHEMU BIEX GHAL DARBOHRA REGGHET ITTELGHET BSUCCES IL PAGEANT ICHTHUS. KIENET SERATA MIL AQWA LI MINGHAJR HAFNA KUMMIEDJI U MUTETTI WASSALNA IL HAJJA U L PASSJONI TA KRISTU LIL POPLU LI ATTENDA BI HGARU. PROSIT UKOLL TMUR GHAL KAPPILLAN MAHBUB TAGHNA REV DUN VINC CACHIA GHAX XOGHOL LI QEDJAGHMEL FIT TEMPJU TAGHNA

joseph

1:55 PM on March 30, 2009


il bierah waqt li kont ghall quddies stajt nammira ix xol li sar fu is-saqaf u bdejt nimagina kif hatkun il knisja la tkun lesta kolla certament hajkollna biex niftahru u nkunu kburin kien xieraq l-applaws spontanju li inata il kappillan fitmiem il quddiesa waqt li kien qet ihabbar li tlestiet lewwel parti ta dan il progett

William

4:01 AM on March 30, 2009


Nixtieq ninghaqad ma siehbi "Pawlist" u nghati prosit lil Kappillan u lil dawk kollha li b`xi mod jew iehor hadmu sabiex setgha ikun restawrat u iddekorat l-ewwel fazi tas-saqaf tat-tempju taghna, Zgur li hi holma ta` kull pawlist li jara l-Knisja taghna lesta ...... Prosit !!

Pawlist

2:39 AM on March 30, 2009


Prosit immens kbira tmur lil mahbub Kappillan habbrieki li ghadna Dun Vincenz Cachia...Ninsabu ferm kuntenti bir-restawr li qed issir fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re. Nhar is-sibt inawgura tieni fazi ta' restawr tas-saqaf u verament gie sabih u ghadna nkunu kburin li fl-ahhar se jkollna verament tempju kif jixraq lid-Dar ta' Alla u li ghall-ibnu Gesu' hija ddedikata!!!

Mark Ferris

1:19 AM on March 30, 2009


Kull min jixtieq jiehu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ta'Rahal Gdid huwa mitlub li jibghat sms fuq 79224165. Grazzi

inhobb ir rahal

12:27 PM on March 29, 2009


SUR PAWLIST U KBURI mhux ahjar meta tohrog il hdura tghidlina min int Tinhebix wara isem pajjizna ghax zgur ma intix pawlist

pawlist u kburi

8:54 AM on March 29, 2009


sharon Cachia:

ma semmitx kemm hawn pawlisti li dejqu bl istess tmexija ta president. dan kollu huwa monopolju shih...

jien u hafna bhali xeba bezzina .... il musmar il gdid iriid jaqla l qadim sharon. billi qedin l ewwel ma jfisser xejn....

l-ahwa 30sena president huma hafna u izejed !!!!!

sharon Cachia

6:44 AM on March 29, 2009


L-ahwa nhossni fi dmir biex nheggeg lilkhom pawlisti taghmlu sforz u tattendu l-ahhar loghbiet li fadlilom il-HIBS, rahal Gdid ghandha biex nkunukburin li ghandha team u President li dejjem izomm l-isem tar'Rahal il-fuq.. min jaf kemm hawn pajjizi jixtiequ li ghandhom bhalna!! ghalhekk issa li qedhin fl-ewwel post nkomplu nzidu l-ttendenza gewwa l-ground halli naghtu support kif jixraq li team taghna!

Tkunu tridu xi dettalji tistaw tikkuntatjawni.. [email protected]

Sharon Cachia

Segretarja Hibs Supporters Club

Stefan Zahra

11:28 AM on March 26, 2009


nawgura kull success lil shabna kollha li se jiehdu sehem f'diversi attiviatjiet ghal matul il-Gimgha Mqaddsa fost dawn hemm dik ta nhar is-Sibt imtella mid -De Paule kif ukoll tal-Gh.S.M.K.S. Naf li wara dan l-intepreatzzjonijiet ikun hemm hafna xoghol u sagrifici li jsiru. Ghalhekk inheggeg lil kulhadd biex jaghti support shieb billi jattendi u jammira t-talent pawlist.. Prosit hbieb u l-Ghaid it-tajjeb

paul ( kumm zghaz de paule )

1:25 PM on March 24, 2009


inheggeg lil nies biex nhar is-Sibt 28 ta'Marzu jigu jaraw il pagaent " ICHTHUS '' mis -7:30pm il-quddiem, fil Pjazza ta' Rahal Gdid.

Pagaent li din is-sena b'forma differenti mis-soltu. dak li ikun jidejjaq jara dejjem listess u socjeta taghna ridet li din is-sena ma tkunx pagaent bhal tas snin ta qabel ghalkemm kienet wahda mil-ahjar.

nehejna xenxili u zidna fil hin tal-pagaent fuq il-park ghal hekk inhegguwkom biex nhar is-sibt tigu u taraw pagaent uniku .


grazzi

pawlist

5:20 AM on March 24, 2009


Nikkonferma li qal Clifton!! Kienu verament intreressanti u li jgelghuk tirrifletti fuq il-hajja li qed nghixu... Inheggeg aktar zghazagh biex jattendu ghall-dawn l-ezercizzi

Clifton

4:40 AM on March 24, 2009


Kull min attenda ghall-ezercizzi taz-zghazagh li bdew ilbierah nahseb li jaqbel mieghi li kienu interessanti mmens. fost hafna affarijiet ohra, gurnata minn din il-gimgha se nisimghu esperjenza ta' persuna interesanti hafna ghalhekk inheggeg aktar zghazagh jattendu fis-sala ta' Triq Guze Damato fit-8pm

Stephen

10:14 AM on March 23, 2009


Gheziez


Issa li tlesta xoghol ta' pavimentar u tqeghid ta' l-irham mal-kalonni tal-Knisja, tajjeb li ninfurmaw u xxerdu l-kelma ma' kullhadd li gew installi CCTV cameras biex tigi mharsa l-faccata tal-Knisja Parrokkjali u xoghol li sar. Min jinqabad ihammeg jew jivandalizza zgur li jittiehdu passi bil-Ligi.


Fl-ahharnett Grazzi kbira lil kappillan habbrieki li ghadna ghax verament jixaqrlu gih ta' dan ix-xoghol kollhu li qed jaghmel fil-Knisja taghna.

Fl-ahharnett nhar is-Sibt 28 ta' Marzu qabel il-quddies tas-6.00pm, jekk ix-xoghol jimxi kollhu kif ippjanat se ssir l-inawgurazzjoni u tberik tat-tieni fazi tax-xoghol ta' restawr tas-saqaf tal-Knisja Parrokkjali. Inheggukom biex tattendu!!!

Mark Ferris - Delegat

8:16 AM on March 23, 2009


Kull min jixtieq jiehu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ta'Rahal Gdid huwa mitlub li jibghat sms fuq 79224165. Grazzi

inhobb ir rahal

5:14 AM on March 23, 2009


issa li tlesta ix xoghol fuq il paviment tal portiku jidher car kemm il materjal li intuza ma hux addattat . Dak il materjal kien tajjeb ghaz zuntier u mhux ghal portiku . Ukoll quddiem il bieb principali jidher li hemm daqxejn ta dislivell . Ghal darb ohra naraw xi mahmug [ ghax ahjar min hekk ma tistax issejjahlu ] li uza irokna tal portiku bhala latrina Jidher li dan sar bejn is sibt u il hadd

Hibernaians Supporters Club

3:27 PM on March 22, 2009


Il-Kumitat sejjer jorganizza DINNER DANCE SPECJALI nhar is-Sibt 18 ta' April, 2009 fil-Grand Hotel Excelsior, din l-attivita sejra tfakkar eghluq it-30 sena mill-hatra tas-Sur Tony Bezzina Presidnet tal-Klabb. Biljetti jinsabu ghall-bejgh ghall-prezz ta' 35 euros. Inheggu lillkom kollha supporters ta' HIbernains biex tattendu. Booking 9945 4018. Grazzi hafna

Clive (Kumm. Zghazagh De Paule)

2:39 PM on March 21, 2009


Kummissjoni Zghazagh De Paule ser torganizza


5 a-Side Football Tournament


Data: 31 ta' Marzu 2009

Post: Hibs Ground Nursery

Hin: 8:30am il-quddiem

Prezz: 75euro kull team


Premju sabih ta' 200euro u trophies li team rebbieh u trophies li team li jikwalifika fi tieni post.

Clive (Kumm. Zghazagh De Paule)

2:33 PM on March 21, 2009


De Paule Pageant Group jipprezenta


ICHTHUS


Il-Passjoni ta' Sidna Gesu Kristu fil-Pjazza ta' Rahal Gdid.


Is-Sibt 28 ta' Marzu 2009 fi 7:30pm.

Stefan Zahra

2:10 AM on March 17, 2009


Hbieb,

Naghmel appell lill-Pawlisti u lil dawk li jhobbu l-Klabb tal-Hibernains biex jissiehbu membri godda. L-ahwa hemm spejjez kbar u jekk niehdu leauge dawn l-ispejjez jirdupjaw. niftakru li biex torganizza celebrazzjoni kif nafu naghmlu trid hafna spejjez u llum kollox ghola. Ghalhekk kontinwament qeghdin nappellaw lilkom ghall-koperazzjoni. Qeghdin l-ewwel post, u zmien ghaddej, ghal-Lokal kbir li ghandha u ghal hafna nies li hawn izzommu mal-Hibs hija tal-biki meta tara in-numru fil-lista tal-membership. Il-mizata hija ta 7euros biss fis-sena. Nappellelkom biex tghinu lill-Klabb f'dawn il-mumenti hekk delikati... Biex tissiehbu tistghu tavvicinawna ahna kuljum inkunu l-garwnd jew r-rahal. Inhallu f'idejkom. Il-players qed jaghmlu l-isforzi taghhom u ahna rridu naghmlu l-parti taghna. L-ahhar li ktibna dan l-appell fuq dan il-guestbook iccaqlana ftit nittama li jerga jsir l-istess. Grazzi bil-quddiem lil minn se jissieheb memru gdid..

Stefan Zahra

PRO Hibs Club

webmaster

4:13 PM on March 16, 2009