"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid huwa avvanzat sew.  Bhalissa ix-xoghol issa tkompla ghal Triq li mill-pjazza taghti ghal Triq Hal Luqa. Din it-triq bhalissa hi maghluqa sakemm isiru l-bankini godda u t-Triq tinkesa bil-briks biex tkompli max-xoghol li sar fil-Pjazza. Qed issir ukoll ix-xoghol fil-Pjazza n-naha ta` fuq billi qed jitpoggew bhal mini biex minhemm jghaddu s-servizzi kollha. Fi ftit gimghat ohra l-pjazza tkun lesta.

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu.  Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa  (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja)   saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan kien il-bidu ta` xoghol li kien ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies. Il-Bidu tal-Progett 


Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.


L-Ewwwl Fazi tal-PjazzaIx-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza. Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.
Qlugh tas-sigar u spezzjoni ta' l-gheruq qabel gew imhawla post iehor. 

Wara li inqalu s-sigar beda ix-xoghol ta' twaqqih tal-Balvostri li jdawwru l-pjazza u bdiet tinqala l-art. It-Traffiku kollu beda jghaddi  min-naha tal-Knisja biex setgha jsir ix-xoghol fuq in-naha l-ohra. Gie imhaffer gandott kbir u tqeghdu bhal katusi kbar  taht it-triq biex minnhom setghu jghaddu s-servizzi kollha biex f`kaz ta' tiswija u manutenzjoni ma jkunx hemm ghalfejn tinqala t-triq.  

Wara li tlesta is-servizz ta' ilma u tad-dawl minn taht beda jitqieghed il-briks fejn kellha tigi t-triq li ser juzaw il-karozzi, b`zewg karregjati wahda l-isfel  u l-ohra `l fuq biex b`hekk giet eleminata it-triq quddiem il-Knisja u b`hekk tigi kollha pedonali biex tintuza mill-pubblliku. 

Jitpoggew il-briks biex tifforma it-triq li minnha kellhom jghaddu l-karozzi.

0:00/4:22