Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Bhalissa x-xoghol fil-Pjazza ewlenija ta' Rahal Gdid huwa avvanzat sew. Bhalissa ix-xoghol issa tkompla ghal Triq li mill-pjazza taghti ghal Triq Hal Luqa. Din it-triq bhalissa hi maghluqa sakemm isiru l-bankini godda u t-Triq tinkesa bil-briks biex tkompli max-xoghol li sar fil-Pjazza. Qed issir ukoll ix-xoghol fil-Pjazza n-naha ta` fuq billi qed jitpoggew bhal mini biex minhemm jghaddu s-servizzi kollha. Fi ftit gimghat ohra l-pjazza tkun lesta.

Ix-Xoghol fil-Pjazza principali ta' Rahal Gdid qabat ir-ritmu. Is-Sibt 11 ta' Marzu 2017 giet imwaqqa l-latrina li kien hemm fil-pjazza biex taghmel wisa ghal-trejqa pedonali li ser twassal ghal-gnien li hemm fuq wara, b`hekk il-gnien li bhalissa qed jigi irrangat bil-bankini u dwal ser jinghaqad mal-pjazza.

Mit-Tnejn 13 ta' Marzu naha wahada tal-pjazza giet maghluqa (in-naha tal-klabb tal-Hibernians ) biex jibda x-xoghol hemm u in-naha l-ohra (in-naha tal-Knisja) saret zewg karregjati , wahda 'l fuq u l-ohra 'l isfel.

Dan kien il-bidu ta` xoghol li kien ser iwassal ghal Pjazza isbah , b`inqas karrozzi u aktar spazju ghar-rikrejazzjoni tan-nies.

Il-Bidu tal-Progett


Bhalissa ghaddej fuq ix-xoghol tal-Pjazza Principali ta' Rahal Gdid li meta l-progett ikun lest ser jaght aktar ftuh ghan-nies. Progett li ser jigi jiswa 4 miljuni ser jaghti dehra isbah lil Pjazza li ser terga tinghata lura lil pubbliku ghal aktar spazju rikreattiv milli ghal karrozzi.

L-Ewwwl Fazi tal-PjazzaIx-xoghol beda billi f`Mejju 2016 inqalghu l-ewwel sigar tal-Pjazza u gew inhawwla fil-parkegg tac-Cimiterju ta' l-Addolorata. F`Dicembru ta' l-istess sena gew maqluha l-ohrajn u tpoggew fi Gnien il-Mediterran li ser ikun parti mill-progett kbir tal-pjazza. Tajjeb insemmu li s-sigar kollha maqluha baqghu f`Rahal Gdid.

Qlugh tas-sigar u spezzjoni ta' l-gheruq qabel gew imhawla post iehor.
Wara li inqalu s-sigar beda ix-xoghol ta' twaqqih tal-Balvostri li jdawwru l-pjazza u bdiet tinqala l-art. It-Traffiku kollu beda jghaddi min-naha tal-Knisja biex setgha jsir ix-xoghol fuq in-naha l-ohra. Gie imhaffer gandott kbir u tqeghdu bhal katusi kbar taht it-triq biex minnhom setghu jghaddu s-servizzi kollha biex f`kaz ta' tiswija u manutenzjoni ma jkunx hemm ghalfejn tinqala t-triq.  

Wara li tlesta is-servizz ta' ilma u tad-dawl minn taht beda jitqieghed il-briks fejn kellha tigi t-triq li ser juzaw il-karozzi, b`zewg karregjati wahda l-isfel u l-ohra `l fuq biex b`hekk giet eleminata it-triq quddiem il-Knisja u b`hekk tigi kollha pedonali biex tintuza mill-pubblliku. 

Jitpoggew il-briks biex tifforma it-triq li minnha kellhom jghaddu l-karozzi.

"Mibni mill-Ordni"