"Mibni mill-Ordni" 

L-Ordni Bnieni

Mhux l-ewwel Tribuna

Fil-Bażilika tagħna għadha kemm ġie inawgurata Tribuna mill-isbaħ li minn

dejjem kienet ix-xewqa tagħna, speċjalment meta imorru lura fis-sena 1955, it-

Taljan Romeo Ceccoti kien imqabbad biex iħażżeż disinn ta’ Tribuna, Romeo

ħareġ b’disinn mill-isbaħ.


L-Ewwel Tribuna tal-1928

Aħna illum qed ingawdu din it-Tribuna,imma tajjeb ngħidu ukoll li din mhiex

l-ewwel waħda, lura għas-sena 1928, fil-15 ta’Lulju meta l-Knisja Parrokjali l-

ġdida kienet għadha bla saqaf u l-art kienet kollha ġebel u terrapien ġiet

iċċelebrata l-ewwel quddiesa. Kien mument sabiħ għal poplu Pawlist u għal din

l-okkazjoni intramat Tribuna proviżorja ta’ l-injam u drapp bil-liedna tal-ħaxix

u fil-quċċata tagħha kien hemm salib. Għaldin l-ewwel Quddiesa ġiet

iċċelebrata mill-Amministratur tal-Parroċċa Dun Nerik Bonnici li kien il-

Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl tar-Rabat flimkien mal-kleru. Iċ-

Ċelebrazzjoni saret ftit passi l-bogħod minn fejn oriġinarjament

ħames snin qabel kien kien tqiegħed Salib ta’ l-Injam fejn kellha titqiegħed l-

Ewwel ġebla tal-Knisja Parrokjali. Hawnhekk l-Amministratur ħeġġeg lil

ġemgħa biex minn sema sabiħ kaħlani, ibidluħ f’saqaf sabiħ u li jixraq lid-dar

t’Alla ... filfatt wasal iż-żmien li kien qal ħabbar Dun Nerik li s-saqaf qed jiġi

iddekorat kif filfatt jixraq. Kif intemmet il-Quddiesa ngħatat il-Barka

Sagramentali u is-Sagrament reġa’ ittieħed lejn il-Knisja ta’ Sant’Ubaldeska

proċessjonalment bil-poplu Pawlist jakkumpanja din il-Purċissjoni Sagramentali

lejn il-Knisja Parrokjali l-qadima. Kien hemm preżenti ukoll fost il-miġemgha

il-Baruni P.P. Testaferrata Moroni Viani flimkien mal-familja tiegħu u l-Perit

Ġuże’ Damato, żewġ persunili kien magħruf sew f’Raħal Ġdid u li kienu ukoll

l-Parrini tal-Knisja Parrokjali l-ġdida.


It-Tieni Tribuna Provizorja imwaqqfa

Tribuna provizorja oħra ġiet imwaqqfa fl-14 ta’ Lulju 1936 fejn saret l-aħħar

Quddiesa fil-Knisja ta’ Sant’Ubaldeska, fil-funzjoni ġie Trasferit is-sagrament

mill-Knisja l-Qadima għal Knisja l-ġdida. Din il-funzjoni tmexxiet mill-

Kappillan ta’ Raħal Ġdid Dun Manuel Vella u s-Salib tal-Kleru intrefa minn

Adolf Agius li kien abbati u li iktar il’ quddiem serva bħala Kappillan tal-

Parroċċa għal ħafna snin. Intrama artal u Tribuna provizorja għal din l-

okkazjoni meta inġieb is-Sagrament għal ewwel darba mill-Knisja ta’

Sant’Ubaldeska għal Knisja Parrokjali l-ġdida. Il-Kappillan Dun Manuel Vella

qabbad lid-disinjatur Romeo Ceccotti fl-1955 biex jiddisinja Tribuna.

Għalkemm intoġbot ħafna imma minħabba l-finanzi, peress li kien hemm iktar

xogħol x’issir fil-Knisja Parrokjali u li jirrikjedi ħafna flus, it-Tribuna baqgħet

ma saret qatt u baqgħet fuq il-karti.


Tribuna biex tibqa għal dejjem

Dawn iż-żewġ Tribuni ġew armati għal dawn l-okkazjonijiet speċjali tal-

Parroċċa u wara iżżarmaw ... imma issa wasal iż-żmien li intramat Tribuna li

ser tibqa għal dejjem .... issa huwa ż-żmien biex il-ħolma ta’ missirijietna saret

realta’ .... it-Tribuna twaqqfet fil-ġimgħat li għaddew, grazzi għal ħeġġa tal-

Kappillan, il-Kanonku Dun Marc Andre Camilleri, inħadmet fuq id-disinn

oriġinali tal-1955 u bla dubju huwa wieħed mill-akbar proġetti li qatt saru fil-

Parroċċa tagħna, biex dejjem nagħmluha isbaħ u aħjar.

Kien fl-ewwel xahar tas-sena 2019 li nbeda x-xogħol għal dan il-proġett kbir li

ilu mixtieq għal 65 Sena. Ix-xogħol beda billi intwerew il-Pjanti kemm tal-

Presbiterju ġdid li huwa iddisinjat biex ikun preparat biex tinbena Tribuna u

disinn tat-Tribuna stess li baqgħet fuq il-karti mil-1955 xogħol it-Taljan Romeo

Ceccoti.

Id-Disinn oriġinli tad-disinjatur Romeo Ceccotti li sar madwar is-sena 1955 u impressjoni artistika tat-Tribuna.


Ix-xogħol fuq it-Tribuna

F’Jannar 2019 inbeda x-xogħol fuq il-proġett li missierijietna ħolmu biħ u

xtaquh ... u ħażżewħ fuq il-karta. Biex setgħa jibda dan ix-xogħol kellu jinqala

parti mill-Presbiterju biex minn tlett tarġiet twal , jiqsaru mit-tul u jsiru erbgħa u

inbidel xi irħam. Minn tarġa waħda taħt l-artal saru tlieta u biex b’hekk saru

b’kollox sebgħa tarġiet, li jwasslu sa’ “l-artal tas-sagrifiċċju”.

Jinbeda x-xogħol fuq il-Presbiterju wara li jitħaffru il-Pedament għal Kolonni tat-Tribuna

Ma kull tarf ta’ l-artal tħaffru erbgħa toqbiet fondi ta’ tmien metri kull waħda

sakemm instab il-blat u sar sapport ta’ l-azzar bħala pedament għal erbgħa

kolonni ta’ l-irħam li ser jiġu parti mit-Tribuna. Wara li t-toqob bl-azzar tlestew

ġew mimlija bil-konkos u tqegħdu erbgħa bażijiet, blokkok ta’ irħam. L-irħam

użat għal Presbiterju huwa simili ħafna għal dak li hemm, anke minħabba li ried

ukoll jaqbel miegħu. Biex seta’ jinstab irħam viċin, speċjalment dak ħamrani

ġie ordnat minn Cararra, l-istess fabbrika li iktar minn ħamsin sena ilu sar l-artal

hemmhekk u barra hekk ix-xogħol ta’ tqegħid sar minn ħaddiema Taljani li

jaħdmu f’din l-istess kumpanija. Dan ix-xogħol fuq il-Presbiterju dam għaddej

tlett xhur biex sa April, ftit qabel iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa |Mqaddsa, l-

ewwel parti mill-proġett tat-Tribuna kien komplut. Presbiterju li ħa disinn

differenti ħafna minn qabel, eleganza kbira li jikkumplimenta mat-Tempju.

L-Irħam jinqata biex jinħadem u jitpoġġa fil-Presbiterju.

Il-Kappillan kien ħabbar ukoll li biex dan il-proġett ikun komplut, fuq xewqa ta’

l-Arċisqof stess, kemm l-ambone u s-sedja saru ta’ l-irħam li nħadmu ġewwa l-

Italja stess. L-Ambone baqa l-istess disinn ta’ Manuel Buhagiar imma irħam

filwaqt li s-sedja inħadmet fuq disinn ta’ Manuel Farrugia. Id-disinn tas-sedja

ġie ipprezentat lin-nies u kien ghal wiri fil-Knisja Parrokjali fix-xahar ta’

April.Ġie iffirmat kuntratt mad-ditta Domus Dei ta’ Ruma li ser jaħdmu l-parti

ta’ fuq tat-tribuna li ser tkun maħduma fil-Bronż.


Wara li tħaffru it-toqob bħala Pedament għal kolonni, żdiet l-irħam tal-

Presbiterju fejn kin hemm bżonn biex jifforma l-Presbiterju l-ġdid. Wara li

tlesta, issa kien imiss li jibda x-xogħol ta’ l-akbar opra., it-Tribuna infisha.

Ix-xogħol beda billi minn fuq id-disinn oriġinali ta’ Romeo Ceccoti sar il-

grandament, jitkabbar id-disinn ta’ qies reali u jitpoġġa fil-post fejn tkun ġejja t-

Tribuna. Tħalliet fil-post għal tmiem il-ġimgħa biex kulħadd jieħu idea kif tkun

Ġej ix-xogħol u anke kobor tagħha.. Wara dan , inbeda l-grandament (qies ta’ l-

injam kif ikun ġej ix-xogħol. Dan il-grandament u d-dekorazzjoni ġie fdat l-

artist u pittur Għawdxi Manuel Farrugia, li tista tgħid qed jaħdem ħafna mill-arti

huwa stess, speċjalment il-pittura tal-Bażilika, li hi kollha xogħolu. Il-

Presbiterju, is-sedja u l-Ambone ġie fdat f’idejn Marmisti Taljani

tal-Kumpanija Ama Marmi ġewwa Carrara, post magħruf sew għal dan ix-

xogħol.

Ix-xogħol tal-Bini tat-Tribuna ukoll ġie fdat f’idejn Ama Marmi, wara li konna

sodisfati bix-xogħol li rajna qabel. Ix-xogħol kollu li sar fuq il-Presbiterju intuza

żewġ tipi ta’ irħam ta’ kulur differenti, irħam la’ lewn ħamrani u bajdani. L-

irħam li intuża ta’ lewn ħamrani hu Rosso di Francia, filwaqt dak bajdani intuża

irħam li jisejjaħ Bianca di Carrara. Il-Bronż kollu tas-saqaf ġie fondut ġewwa l-

funderija f’Ruma minn Domus Dei.

Kull kolonna, li hemm erbgħa tiżen 2 tunnellati u nofs b’pedament fond 7 metri

kull waħda.

Fid-dekorazzjoni f’kull faċċata, wieħed isib l-armi ta’ San Piju X, li waqqaf il-

Parroċċa, 110 snin ilu. Il-Parroċċa tagħna saret Parroċċa fl-1910. Insibu ukoll l-

arma ta’ Papa Piju XI, li waqqaf il-festa ta’ Kristu Re, bħala Festa

Internazzjonali. Hemm ukoll l-arma tal-Papa Franġisku, li eleva l-Knisja għall-

Bażilika, u tal-Arċisqof Charles Scicluna, li laqa’ t-talba tal-Pawlisti u beda l-

Proċess biex il-Knisja ssir Bażilika s-sena l-oħra, fis-sena 2019.

l-Artist Manuel Farrugia ħa ħsieb ukoll li jagħmel id-dekorazzjoni tat-Tribuna.

Ħadem fuq erbgħa skudetti fl-armi fuqhom , jinżamu minn Angli, wieħed kull

naħa tat-Tribuna.


Manuel Farrugia jaħdem fit-tafal fuq wiehed minn 4 Anġli li qed isebbħu t-Tribuna

Ix-xogħol kollu ta’ disinn li hemm fit-Tribuna huma maħdum fil-Bronż ġewwa l-Funderija f’Ruma “Domus Dei”.

Wieħed mill-iskrollijiet li inħadmu fil-Funderija “Domus Dei” waqt li qed jinħadem fil-Bronż u isfel, skroll lest biex jiġi Raħal Ġdid.

Il-ħidma fuq it-Tribuna ma waqfet xejn biex sa fl-aħħar ix-xogħol fuqha minn Ruma kien lest u wasal iż-żmien li tiġi Malta.

Ruma : L-aħħar jum ta’ Ġunju telqu tlett kontainers fi triqthom lejn Malta.

Kien nhar l-4 ta’ Lulju 2020 fis-14.27 meta l-Kontejners waslu Malta. Dan kien mument sabiħ u importanti għal Parroċċa tagħna. It-Tribuna kienet magħna.

Aħbar li deher fuq il-fb tal-Bażilika tagħna

Kien l-Erbgħa 8 ta’ Lulju 2020 fid-9am meta l-Kontejners bit-Tribuna waslu

Raħal Ġdid. Ipparkjaw fi Triq Ġuze’ Damato u beda jinħatt ix-xogħol. Inħattu

l-kolonni massivi u ġol-Knisja bdew jitwaqqfu. Ma kienitx faċli. Sabiex l-

erbgħa kolonni sabu posthom ħadu madwar 15-il siegħa xogħol ta’ ħsieb.

I