Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mhux l-ewwel Tribuna

Fil-Bażilika tagħna għadha kemm ġie inawgurata Tribuna mill-isbaħ li minn

dejjem kienet ix-xewqa tagħna, speċjalment meta imorru lura fis-sena 1955, it-

Taljan Romeo Ceccoti kien imqabbad biex iħażżeż disinn ta’ Tribuna, Romeo

ħareġ b’disinn mill-isbaħ.

L-Ewwel Tribuna tal-1928

Aħna illum qed ingawdu din it-Tribuna,imma tajjeb ngħidu ukoll li din mhiex

l-ewwel waħda, lura għas-sena 1928, fil-15 ta’Lulju meta l-Knisja Parrokjali l-

ġdida kienet għadha bla saqaf u l-art kienet kollha ġebel u terrapien ġiet

iċċelebrata l-ewwel quddiesa. Kien mument sabiħ għal poplu Pawlist u għal din

l-okkazjoni intramat Tribuna proviżorja ta’ l-injam u drapp bil-liedna tal-ħaxix

u fil-quċċata tagħha kien hemm salib. Għaldin l-ewwel Quddiesa ġiet

iċċelebrata mill-Amministratur tal-Parroċċa Dun Nerik Bonnici li kien il-

Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pawl tar-Rabat flimkien mal-kleru. Iċ-

Ċelebrazzjoni saret ftit passi l-bogħod minn fejn oriġinarjament

ħames snin qabel kien kien tqiegħed Salib ta’ l-Injam fejn kellha titqiegħed l-

Ewwel ġebla tal-Knisja Parrokjali. Hawnhekk l-Amministratur ħeġġeg lil

ġemgħa biex minn sema sabiħ kaħlani, ibidluħ f’saqaf sabiħ u li jixraq lid-dar

t’Alla ... filfatt wasal iż-żmien li kien qal ħabbar Dun Nerik li s-saqaf qed jiġi

iddekorat kif filfatt jixraq. Kif intemmet il-Quddiesa ngħatat il-Barka

Sagramentali u is-Sagrament reġa’ ittieħed lejn il-Knisja ta’ Sant’Ubaldeska

proċessjonalment bil-poplu Pawlist jakkumpanja din il-Purċissjoni Sagramentali

lejn il-Knisja Parrokjali l-qadima. Kien hemm preżenti ukoll fost il-miġemgha

il-Baruni P.P. Testaferrata Moroni Viani flimkien mal-familja tiegħu u l-Perit

Ġuże’ Damato, żewġ persunili kien magħruf sew f’Raħal Ġdid u li kienu ukoll

l-Parrini tal-Knisja Parrokjali l-ġdida.

It-Tieni Tribuna Provizorja imwaqqfa

Tribuna provizorja oħra ġiet imwaqqfa fl-14 ta’ Lulju 1936 fejn saret l-aħħar

Quddiesa fil-Knisja ta’ Sant’Ubaldeska, fil-funzjoni ġie Trasferit is-sagrament

mill-Knisja l-Qadima għal Knisja l-ġdida. Din il-funzjoni tmexxiet mill-

Kappillan ta’ Raħal Ġdid Dun Manuel Vella u s-Salib tal-Kleru intrefa minn

Adolf Agius li kien abbati u li iktar il’ quddiem serva bħala Kappillan tal-

Parroċċa għal ħafna snin. Intrama artal u Tribuna provizorja għal din l-

okkazjoni meta inġieb is-Sagrament għal ewwel darba mill-Knisja ta’

Sant’Ubaldeska għal Knisja Parrokjali l-ġdida. Il-Kappillan Dun Manuel Vella

qabbad lid-disinjatur Romeo Ceccotti fl-1955 biex jiddisinja Tribuna.

Għalkemm intoġbot ħafna imma minħabba l-finanzi, peress li kien hemm iktar

xogħol x’issir fil-Knisja Parrokjali u li jirrikjedi ħafna flus, it-Tribuna baqgħet

ma saret qatt u baqgħet fuq il-karti.

Tribuna biex tibqa għal dejjem

Dawn iż-żewġ Tribuni ġew armati għal dawn l-okkazjonijiet speċjali tal-

Parroċċa u wara iżżarmaw ... imma issa wasal iż-żmien li intramat Tribuna li

ser tibqa għal dejjem .... issa huwa ż-żmien biex il-ħolma ta’ missirijietna saret

realta’ .... it-Tribuna twaqqfet fil-ġimgħat li għaddew, grazzi għal ħeġġa tal-

Kappillan, il-Kanonku Dun Marc Andre Camilleri, inħadmet fuq id-disinn

oriġinali tal-1955 u bla dubju huwa wieħed mill-akbar proġetti li qatt saru fil-

Parroċċa tagħna, biex dejjem nagħmluha isbaħ u aħjar.

Kien fl-ewwel xahar tas-sena 2019 li nbeda x-xogħol għal dan il-proġett kbir li

ilu mixtieq għal 65 Sena. Ix-xogħol beda billi intwerew il-Pjanti kemm tal-

Presbiterju ġdid li huwa iddisinjat biex ikun preparat biex tinbena Tribuna u

disinn tat-Tribuna stess li baqgħet fuq il-karti mil-1955 xogħol it-Taljan Romeo

Ceccoti.

Id-Disinn oriġinli tad-disinjatur Romeo Ceccotti li sar madwar is-sena 1955 u impressjoni artistika tat-Tribuna.

Ix-xogħol fuq it-Tribuna

F’Jannar 2019 inbeda x-xogħol fuq il-proġett li missierijietna ħolmu biħ u

xtaquh ... u ħażżewħ fuq il-karta. Biex setgħa jibda dan ix-xogħol kellu jinqala

parti mill-Presbiterju biex minn tlett tarġiet twal , jiqsaru mit-tul u jsiru erbgħa u

inbidel xi irħam. Minn tarġa waħda taħt l-artal saru tlieta u biex b’hekk saru

b’kollox sebgħa tarġiet, li jwasslu sa’ “l-artal tas-sagrifiċċju”.

Jinbeda x-xogħol fuq il-Presbiterju wara li jitħaffru il-Pedament għal Kolonni tat-Tribuna

Ma kull tarf ta’ l-artal tħaffru erbgħa toqbiet fondi ta’ tmien metri kull waħda

sakemm instab il-blat u sar sapport ta’ l-azzar bħala pedament għal erbgħa

kolonni ta’ l-irħam li ser jiġu parti mit-Tribuna. Wara li t-toqob bl-azzar tlestew

ġew mimlija bil-konkos u tqegħdu erbgħa bażijiet, blokkok ta’ irħam. L-irħam

użat għal Presbiterju huwa simili ħafna għal dak li hemm, anke minħabba li ried

ukoll jaqbel miegħu. Biex seta’ jinstab irħam viċin, speċjalment dak ħamrani

ġie ordnat minn Cararra, l-istess fabbrika li iktar minn ħamsin sena ilu sar l-artal

hemmhekk u barra hekk ix-xogħol ta’ tqegħid sar minn ħaddiema Taljani li

jaħdmu f’din l-istess kumpanija. Dan ix-xogħol fuq il-Presbiterju dam għaddej

tlett xhur biex sa April, ftit qabel iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa |Mqaddsa, l-

ewwel parti mill-proġett tat-Tribuna kien komplut. Presbiterju li ħa disinn

differenti ħafna minn qabel, eleganza kbira li jikkumplimenta mat-Tempju.

L-Irħam jinqata biex jinħadem u jitpoġġa fil-Presbiterju.

Il-Kappillan kien ħabbar ukoll li biex dan il-proġett ikun komplut, fuq xewqa ta’

l-Arċisqof stess, kemm l-ambone u s-sedja saru ta’ l-irħam li nħadmu ġewwa l-

Italja stess. L-Ambone baqa l-istess disinn ta’ Manuel Buhagiar imma irħam

filwaqt li s-sedja inħadmet fuq disinn ta’ Manuel Farrugia. Id-disinn tas-sedja

ġie ipprezentat lin-nies u kien ghal wiri fil-Knisja Parrokjali fix-xahar ta’

April.Ġie iffirmat kuntratt mad-ditta Domus Dei ta’ Ruma li ser jaħdmu l-parti

ta’ fuq tat-tribuna li ser tkun maħduma fil-Bronż.

Wara li tħaffru it-toqob bħala Pedament għal kolonni, żdiet l-irħam tal-

Presbiterju fejn kin hemm bżonn biex jifforma l-Presbiterju l-ġdid. Wara li

tlesta, issa kien imiss li jibda x-xogħol ta’ l-akbar opra., it-Tribuna infisha.

Ix-xogħol beda billi minn fuq id-disinn oriġinali ta’ Romeo Ceccoti sar il-

grandament, jitkabbar id-disinn ta’ qies reali u jitpoġġa fil-post fejn tkun ġejja t-

Tribuna. Tħalliet fil-post għal tmiem il-ġimgħa biex kulħadd jieħu idea kif tkun

Ġej ix-xogħol u anke kobor tagħha.. Wara dan , inbeda l-grandament (qies ta’ l-

injam kif ikun ġej ix-xogħol. Dan il-grandament u d-dekorazzjoni ġie fdat l-

artist u pittur Għawdxi Manuel Farrugia, li tista tgħid qed jaħdem ħafna mill-arti

huwa stess, speċjalment il-pittura tal-Bażilika, li hi kollha xogħolu. Il-

Presbiterju, is-sedja u l-Ambone ġie fdat f’idejn Marmisti Taljani

tal-Kumpanija Ama Marmi ġewwa Carrara, post magħruf sew għal dan ix-

xogħol.

Ix-xogħol tal-Bini tat-Tribuna ukoll ġie fdat f’idejn Ama Marmi, wara li konna

sodisfati bix-xogħol li rajna qabel. Ix-xogħol kollu li sar fuq il-Presbiterju intuza

żewġ tipi ta’ irħam ta’ kulur differenti, irħam la’ lewn ħamrani u bajdani. L-

irħam li intuża ta’ lewn ħamrani hu Rosso di Francia, filwaqt dak bajdani intuża

irħam li jisejjaħ Bianca di Carrara. Il-Bronż kollu tas-saqaf ġie fondut ġewwa l-

funderija f’Ruma minn Domus Dei.

Kull kolonna, li hemm erbgħa tiżen 2 tunnellati u nofs b’pedament fond 7 metri

kull waħda.

Fid-dekorazzjoni f’kull faċċata, wieħed isib l-armi ta’ San Piju X, li waqqaf il-

Parroċċa, 110 snin ilu. Il-Parroċċa tagħna saret Parroċċa fl-1910. Insibu ukoll l-

arma ta’ Papa Piju XI, li waqqaf il-festa ta’ Kristu Re, bħala Festa

Internazzjonali. Hemm ukoll l-arma tal-Papa Franġisku, li eleva l-Knisja għall-

Bażilika, u tal-Arċisqof Charles Scicluna, li laqa’ t-talba tal-Pawlisti u beda l-

Proċess biex il-Knisja ssir Bażilika s-sena l-oħra, fis-sena 2019.

l-Artist Manuel Farrugia ħa ħsieb ukoll li jagħmel id-dekorazzjoni tat-Tribuna.

Ħadem fuq erbgħa skudetti fl-armi fuqhom , jinżamu minn Angli, wieħed kull

naħa tat-Tribuna.

Manuel Farrugia jaħdem fit-tafal fuq wiehed minn 4 Anġli li qed isebbħu t-Tribuna

Ix-xogħol kollu ta’ disinn li hemm fit-Tribuna huma maħdum fil-Bronż ġewwa l-Funderija f’Ruma “Domus Dei”.

Wieħed mill-iskrollijiet li inħadmu fil-Funderija “Domus Dei” waqt li qed jinħadem fil-Bronż u isfel, skroll lest biex jiġi Raħal Ġdid.

Il-ħidma fuq it-Tribuna ma waqfet xejn biex sa fl-aħħar ix-xogħol fuqha minn Ruma kien lest u wasal iż-żmien li tiġi Malta.

Ruma : L-aħħar jum ta’ Ġunju telqu tlett kontainers fi triqthom lejn Malta.

Kien nhar l-4 ta’ Lulju 2020 fis-14.27 meta l-Kontejners waslu Malta. Dan kien mument sabiħ u importanti għal Parroċċa tagħna. It-Tribuna kienet magħna.

Aħbar li deher fuq il-fb tal-Bażilika tagħna

Kien l-Erbgħa 8 ta’ Lulju 2020 fid-9am meta l-Kontejners bit-Tribuna waslu

Raħal Ġdid. Ipparkjaw fi Triq Ġuze’ Damato u beda jinħatt ix-xogħol. Inħattu

l-kolonni massivi u ġol-Knisja bdew jitwaqqfu. Ma kienitx faċli. Sabiex l-

erbgħa kolonni sabu posthom ħadu madwar 15-il siegħa xogħol ta’ ħsieb.

I

"Mibni mill-Ordni"