Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

San Pawl fl-Arti gewwa Rahal Gdid

Id-Devozzjoni lejn San Pawl fil-gzejjer Maltin kienet minn dejjem minhabba li l-Appostlu tal-Gnus , 60 Sena wara Kristu gab il-Fidi fi Kristu f`pajjizna.

F`Rahal Gdid , San Pawl kien is-suggett f`diversi drabi fl-Arti, forsi l-aktar haga antika li insibu hi wahda minn niccec li nsibu fit-toroq taghna. Fi Triq Pjazza Antoine De Paule kantuniera ma Triq Sammat hemm nicca maghmula fil-Bidu tas-seklu ghoxrin li fiha hemm statwa ta` San Pawl maghmulha fil-gebla tal-Franka. Fiha naraw lil San Pawl ihares lejn il-gemb b`xabla f`idejh. Din hi l-unika Nicca fit-toroq taghna li nsibu ta` dan il-qaddis.

Fil-Knejjes taghna imbghad insibu diversi arti b`dan is-suggett. Fil-Kappella ta` San Gwann li taghmel parti mall-bini tal-Museum (sezzjoni nisa) fi Triq Santa Monika insibu pittura ta` San Pawl li qeghdha hdejn l-inkwadru Titulari. Din saret minn Carmelo Spiteri mill-Isla

Pittura ohra ta` San Pawl insibuha ukoll fil-Knisja tal-Kappuccini ta` Sant`Antnin f`Ghajn Dwieli. Pittura sabiha xoghol Pawlu Camilleri Cauchi mahduma fis-sena 1975. Din il-pittura biz-zejt insibuha ezatt hekk kif tidhol mill-bieb principali fuq in-naha tal-lemin.

Pittura fil-Knisja tal-Kappucini f`Ghajn Dwieli mahdum minn Pawlu Camilleri CauchiXoghol iktar ricenti fuq dan il-qaddis huwa x-xoghol li sar fis-Sena 2012 fil-Parrocca ta` Kristu Re, bust mahdum fl-istucco xoghol l-artist Laurence Agius. F`din il-bicca arti jidher bil-Ktieb ta` l-Evangelju li hu simbolu tal-hidma tieghu li jwassal l-Ahbar it-Tajba lil Gnus u fl-Id l-ohra qieghed izomm ix-xabla kif imdorrijin narawh.

Bust ta' l-Appostlu Pawlu mahdum fl-istucco minn Laurence Attard

"Mibni mill-Ordni"