Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Xoghol ta tisbih fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re

Bhalissa fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed issir hafna tibdil ghal ahjar. Dan l-ahhar zmien il-Knisja Parrokjali hadet xejra differenti. Barra li qedha tinzebah kollha fuq skala civili, qed issir l-induratura bid-deheb u friz b`disinn mill-isbah li jkompli jaghmel il-Knisja taghna wahda mill-isbah.

Bhalissa qed issir hafna xoghol li forsi qatt ma konna noholmu li jista jsir fi zmien pjuttost qasir. Barra l-induratura, qed issiru bustijiet ta' l-Appostli li minn tnax bhalissa qed issir it-tmien wiehed.

Barra dan ix-xoghol kollu, qed issiru l-pitturi ghal Knisja Parrokjali. Din is-sena izzanznu l-ewwel zewg pitturi ghal artal tas-Sagrement, zewg angli li qed igorru s-simboli ta' l-Ewkaristija ...... il-qamh u l-gheneb.

Nhar Sibt il-Ghid ta' din is-sena izzanznu zewg pitturi ohra mill-artist bravu, l-Ghawdxi Manuel Farrugia li bhala artist bravu qed juri l-kapacitajiet kbar tieghu fil-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re. Il-Pitturi li izzanznu huma ta' Zakkarija u Elizabetta, omm u missier San Gwann il-Battista li sabu posthom fin-nava fejn illum hemm il-Battisteru.

Pjanat li fil-futur vicin issiru zewg pitturi ohra ghal artal ta' San Lawrenz , bil-persunaggi ta' Papa Sistu (il-Papa fi zmien San Lawrenz) u ta' San Stiefnu (l-ewwel martri), Djaknu u habib ta' San Lawrenz, li it-Tlieta taw hajjithom ghal dak li kienu jemmnu fih.

Jekk nibqghu insemmu ix-xoghol kbir li qed issir fil-Knisja Parrokjali, il-lista tkun hafna twila. Grazzi hafna ghal Pawlisti li qed jikkontribwixxu ghal dan ix-xoghol li qed issir fi zmiennha, u l-hegga kbira tal-Habbrieki Kappillan tal-Parrocca , il-Kan Dun Marc Andre Camilleri, li qed jahdem bla serhan ghal gid kemm tat-tempju ghaziz taghna, kif ukoll mill-att Pastorali.Skultura


Wara li tlesta l-Presbiterju mill-istatwi ta' l-appostli, dawn l-ahhar xhur tlestew ukoll tlieta ohra, li huma ta' Sant'Andrija, San Filippu u San Tumas, bhalissa qed issir ta' San Gakbu. dawn l-istatwi huma mahduma mill-istucco minn Lawrence Agius.

San Tumas

San Filippu

______________________________________________________________

Xoghol fin-Navi


Minhabba li bhalissa qed issiru l-Pitturi fin-navi (l-artali tal-gnub) , qed jigu mizbugha u l-gwarnic bid-deheb. Dan ix-xoghol fin-navi qed issir minn xi nies minn Rahal Gdid stess.

______________________________________________________________

Pitturi


Wara li kienu tlestew il-Pitturi fuq l-artal tas-sagrament, issa bdew il-Pitturi ghal artali u fin-navi.


Saru zewg pitturi godda mill-Artist Manuel Farrugia ta' Santa Elizabetta u zewgha , San Zakkarija. Dawn iz-zewg pitturi saru fin-Nava tal-Battisterju, fejn issiru il-Maghmudijiet fil-Parrocca. Dawn iz-zewg pewrsunaggi huma Omm u Missier san Gwann il-Battista, li kien jghammed u ghammed ukoll lil Gesu fix-xmara Gordan.

Ippjanat li fil-vicin issiru pitturi ohra, fuq l-Artal tas-Sagrament, ta' San Stiefnu u ta Papa Sistu.

Tajjeb li insemmu li l-progett tal-Pitturi ta' l-artali li inbeda nhar Sibt il-Ghid issa ingabru kollha. Dan ifisser li l-14-il pittura issa huma migbura fi zmien gimghatejn.

Grazzi lil benefatturi ta' dawn il-pitturi, u ohrajn li dejjem kienu ta' ghajnuna biex it-tisbih fit-tempju taghna jibqa sejjer.


______________________________________________________________Xoghol ta' dekorazzjoni fil-Friz tal-Knisja


Bhalissa dawramejt mal-Knisja qed issir id-dekorazzjoni tal-friz fuq disinn ta' Redrian Micallef u xoghol ta' John Pace. Friz li jkompli jsebbah ix-xoghol li qed issir fil-Knisja.

______________________________________________________________

Purtieri godda


Dan l-ahhar saru sett ta' Purtieri godda tad-Damask wiehed mal-bieb ta' l-Oratorju u in-naha l-ohra, mal-bieb tas-Sagristija. Saru zewg settijiet purtieri homor ghal festi tal-Knisja u zewg settijiet ohra ta' Purtieri hodor ghal matul is-Sena.


Is-Sopraporta ta' l-injam ser tigi indurata bid-deheb.

______________________________________________________________

Dekorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re

Iktar ma jghaddi z-zmien iktar il-Knisja Parrokjali ta' Kristu Re qed issir sabiha. Bhalissa ghaddej xoghol kbir fuq l-Istatwi ta' l-Appostli mill-Iskultur Lawrence Agius. Sissa lesta nofshom minhabba li minn tnax lesta sitta. Issa inbeda x-xoghol fuq is-sebgha wiehed. Barra hekk ghaddej xoghol ta zebgha mill-gdid tal-Knisja Parrokjali u induratura minn John Pace.


Il-Bieb MaggurSar xoghol fuq il-Bieb Magguri tal-Knisja. Qed issir xkatlar mill-gdid tal-Bieb u l-manutennzjoni li ghandu bzonn.

Waqt ix-xoghol fuq il-Bieb Magguri tal-Knisja Parrokjali

Linef godda


Dekorazzjoni li tolqot l-ghajn huma erbgha linef tal-Kristall mahduma gewwa l-Italja. Linef li gew jaqblu hafna max-xoghol taz-zebgha u induratura li qedghin issiru bhalissa. Dawn il-linef gew inzanzna fil-bidu ta' din is-sena wara granet ta' xoghol fuqhom sabiex gew armati u instalati.

......... aktar dekorazzjoni

"Mibni mill-Ordni"